There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 298504-2021

Submission deadline has been amended by:  395756-2021
15/06/2021    S114

Slovakia-Banská Bystrica: Road-repair works

2021/S 114-298504

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Banskobystrický samosprávny kraj
National registration number: 37828100
Postal address: Nám. SNP 23
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 974 01
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Monika Debnárová
E-mail: monika.debnarova@bbsk.sk
Telephone: +421 484325133
Internet address(es):
Main address: http://www.bbsk.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3406
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431293
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11553/summary
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Verejná spáva

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica

Reference number: 07922/2021/ODDVO
II.1.2)Main CPV code
45233142 Road-repair works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách č. 1a - projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom

(výkazom výmer)_I. etapa a 1b - projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer)_II. etapa súťažných podkladov, a to v závislosti od jednotlivých častí predmetu zákazky.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 468 846.64 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica - I. etapa

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233223 Carriageway resurfacing works
45221111 Road bridge construction work
45233200 Various surface works
45111230 Ground-stabilisation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Miestom uskutočnenia predmetu zákazky sú jednotlivé úseky ciest a mosty nachádzajúce sa v katastrálnych územiach obcí uvedených v bode 4.1. Súťažných podkladov.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom časti predmetu zákazky č. 1 je rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica - I. etapa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1a - projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer)_I. etapa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 840 724.28 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj IROP).

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica - II. etapa

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233223 Carriageway resurfacing works
45221111 Road bridge construction work
45233200 Various surface works
45111230 Ground-stabilisation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Miestom uskutočnenia predmetu zákazky sú jednotlivé úseky ciest a mosty nachádzajúce sa v katastrálnych územiach obcí uvedených v bode 4.1. Súťažných podkladov.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom časti predmetu zákazky č. 2 je rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica - II. etapa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1b - projektová dokumentácia s neoceneným rozpočtom (výkazom výmer)_II. etapa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 628 122.36 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj IROP).

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").

2. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú:

— výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov

— potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,

— potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,

— doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

3. Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F., ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) Komunikácia tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods. 12 ZVO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa ekonomických, sociálnych a kvalitatívnych hľadísk, tieto (vrátane dokladov a dokumentov na preukázanie ich splnenia) sú uvedené v časti A.Pokyny na vypracovanie ponuky, v bode 22.2. súťažných podkladov.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/07/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 8 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/07/2021
Local time: 10:00
Place:

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v časti A. v bode 17. súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2. Uchádzač môže nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi: - v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod., - nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod., - vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to v pracovné dni v čase 8.00-16.00 hod., - počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle tri pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

6. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s § 66 ods. 7 druhá veta ZVO, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

7. Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie (recyklácia za studena) a obstarávanie zamerané na sociálne aspekty (povinnosť zhotoviteľa zriadiť si transparentný účet a uhrádzať z neho svoje záväzky voči subdodávateľom). Viac v súťažných podkladoch.

8. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/06/2021