Supplies - 300172-2020

26/06/2020    S122

Poland-Gdansk: Protective and safety clothing

2020/S 122-300172

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Lotos Petrobaltic S.A.
Postal address: ul. Stary Dwór 9
Town: Gdańsk
NUTS code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Postal code: 80-758
Country: Poland
Contact person: Grupa Lotos S.A.
E-mail: pp@lotospetrobaltic.pl
Telephone: +48 583088071
Fax: +48 583088569/+48 583014311

Internet address(es):

Main address: https://lotos-pzp.logintrade.net

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://lotos-pzp.logintrade.net
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://lotos-pzp.logintrade.net
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Extraction of gas and oil

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Postępowanie publiczne mające na celu zawarcie umowy ramowej na dostawy środków ochrony indywidualnej

Reference number: LPB/ZP-9/2020
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie na okres 12 miesięcy umowy ramowej na dostawy środków ochrony indywidualnej.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie na okres 12 miesięcy umowy ramowej na dostawy środków ochrony indywidualnej.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej ze wszystkimi Wykonawcami, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu i złożą oferty niepodlegające odrzuceniu.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie definiuje warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie definiuje warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.: w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości 150 000 PLN netto;

1.2. posiadają aktualny certyfikat ISO 9001:2015 systemu zarządzania jakością obejmującego sprzedaż odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej lub równoważny.

2. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczeń oraz dokumentów określonych w pkt 10 SIWZ. Niespełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy.

3. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy.

3. Szczegółowy opis podstaw wykluczenia z postępowania znajduje się w pkt 8 SIWZ na stronie Zamawiającego.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia oferty wadium.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie zastosowanie ma art. 23 ustawy.

2. Szczegółowe informacje zawarte są w pkt 11 SIWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zawarte we wzorze umowy ramowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/08/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/10/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/08/2020
Local time: 10:15
Place:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert poprzez link jaki zostanie udostępniony na stronie platformy przetargowej najpóźniej dzień przed upływem terminu składania ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy przetargowej.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 ustawy. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców – art. 38 ust. 3 ustawy.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.

7. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Zamawiający może przedłużyć termin do składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i zmian SIWZ, zgodnie z treścią art. 38 ustawy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/06/2020