Építési beruházás - 300830-2020

29/06/2020    S123

Magyarország-Mohács: Kikötőépítés

2020/S 123-300830

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mohács Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91336853
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűs Katalin
E-mail: hegeduskatalin@mohacs.hu
Telefon: +36 69505546
Fax: +36 69505505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mohacs.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mohacs.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson

Hivatkozási szám: EKR001006672019
II.1.2)Fő CPV-kód
45241000 Kikötőépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 790 812 200.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111290 Közmű-előkészítési munka
45210000 Magasépítési munka
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232452 Vízelvezetés
45233120 Közút építése
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233200 Különféle útburkolatok
45233220 Közút burkolása
45233228 Útburkolat építése
45234100 Vasútépítés
45241000 Kikötőépítés
45246100 Partfal építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45247130 Vízvezeték építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Mohács, 1448+660 fkm és 1449+000 fkm közötti szakasz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekthez kapcsolódó engedélyes, létesítési és kiviteli tervek elkészítése, v.mint mélyépítési munkák elvégzése.

Tervezési előkészítési fel.:

— Létesítmény megval.-hoz szüks. tervek elkészítése

— Megvalósulási tervek üzemeltetési utasítások készítése

— Tervezői művez.,

— Előzetes állapotfelv.,

— Régészet

— Lőszermentesítés

— Ideiglenes létesítmények tervezése, kivitelezése

Közművek létesítése:

— Térvilágítási hálózat kiép., védelembe helyezése: 3 630 fm,

— Elektromos energiaellátás kiép. és védelembe helyezése:

0,4 kV-os szabadvez. építés nyomvonalhossza: 177 fm

0,4 kV-os földkábel kábelárok nyomvonalhossza: 554 fm (0,8 m mély, 0,4 m széles)

0,4 kV-os földkábel kábelárok nyomvonalhossza: 430 fm (0,8 m mély, 0,9 m széles)

— Víziközművek:

Víz és tüzivíz vezeték ép.,védelembe helyezése: 1160 fm

Csapadékvíz vezeték és szivárgó csatorna ép., védelembe helyezése: 3002 fm

Csapadékvíz tisztító műtárgy ép.: 2 db

Szennyvíz csatornák ép., védelembe helyezése: 850 fm

— Kis- és középnyomású szénhidrogén vezetékek ép.: 125 fm

— Gyengeáramú rendszerek: a kikötő terület gyengeáramú rendszerei

— tűzjelző rendszer

— betörésjelző rendszer

— CCTV rendszer

— beléptető- és kaputelefon rendszer

— aktív, passzív strukturált hálózat

Útépítés:

— Beton pályaburkolat építése: 19 241 m2

— Térkő burkolat építése: 62 m2

— Aszfalt burkolat építése: kb. 3 289 m2

Partfal építés:

— Földkitermelés (mederkotrással együtt): 11 800 m3

— Feltöltés: 36 000 m3

— Szádfalazás: 8 970 m2

— Cölöpözés: 2 040 m

— Vasbeton szerkezetek építése: 1 800 m3

Ebből függőleges vasbeton falszerkezet ép.: 1 400 m3

Ebből vízszintes vasbeton térszerkezet ép.: 400 m3

— Síkalapozás: 775 m3

— Rézsűburkolat készítése: 2 800 m2

— Kőszórás készítése: 7 500 m3

Vasútépítés:

— Vágány bontása kompletten: 80 vm

— Kisgépes vágányépítés 48-as rendszerű (alépítménnyel és vízelvezetéssel): 603 vm

— Egyszerű kitérő összeszerelése, beépítése: 3 csop.

— Előregyártott gumielemes rendszerű útátjáró építése: 34 mező

— Egyszerű kitérő összeszerelése, beépítése: 3 csop.

— Darupálya ép.: 360 fm

— Vágánymérleg beép.: 1 db

3707/1. hrsz.-ú építési telken Üzemviteli épület ép.

Az épületek földszintes, lapostetős, ill. alacsony hajlásszögű magastetős épületek. Az épületek össz. 12 fődolgozói létszámra tervezett, melyből 6 fő irodai dolgozó. Az üzemviteli ép. iroda funkciójú épületrészében porta, 3 db iroda, 1 db vezetői iroda, tárgyaló, irattár, ügyfélváró és ezeket kiszolgáló helyiségek kerültek megtervezésre. Az üzemviteli ép. raktárcsarnok része egy légterű, acélvázas csarnok. Az épületek az udvar felől közelíthetőek meg, parkolás a területen belül megoldandó. Az üzemviteli épület irodaépület részének bruttó alapterülete: 247,00 m2; a raktárép. rész bruttó alapterülete: 787,29 m2; az üzemviteli épület összes alapterülete: 1 034,29 m2.

Ajánlattevő kötelezettsége a felhívásban, a műszaki dok.-ban meghatározottak szerinti, a tárgybéli beruházás megvalósításához kapcsolódó valamennyi szükséges hatósági engedélyezési tervdok. elkészítése (beleértve az árvízvédelmi tervfejezet, környezeti hatásvizsgálat, klímakockázati elemzés, ökológia állapotfelmérés elkészítését, beleértve a vizek állapotára gyakorolt hatást, melyhez VKI nyilatkozat szükséges: BM OKF által kiállított nyilatkozat arról, hogy a projekt nem jár a víztest állapotának romlásával és nem akadályozza a víz jó állapotának/potenciáljának elérését, és a Natura 2000 nyilatkozat beszerzését), azok alapján a szükséges hatósági engedélyezési és létesítési eljárások megindítása, valamint az engedélyező hatóságok előtt Ak. nevében történő teljes jogú eljárás, továbbá a jogerős és végrehajtható hatósági engedélyek alapján a tárgybéli beruházásra vonatkozó komplett kiviteli tervdok. elkészítése.

A felhívásban, dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbesz. tárgyának egyértelmű közérthető meghatározása érdekében történt. Ak. a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezd. alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) pont M.2.1) pontjában előírt szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli tapasztalati ideje (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) pont M.2.2) pontjában előírt szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli tapasztalati ideje (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívásIII.1.3) pont M.2.3) pontjában előírt szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli tapasztalati ideje (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekt

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10.

A pontszámok kiszámítása az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2–4. értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével történik.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 179-434999
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92883143
Postai cím: Faiskola utca 3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
E-mail: info@platinabau.hu
Telefon: +36 72510094
Fax: +36 72510095
Internetcím: http://www.platinabau.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 790 812 200.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

M/1.2. Út- és közműépítési munka - betonburkolat építés; M/2.3. Települési vízgazdálkodási építmények tervezése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

— PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 7632 Pécs, Faiskola utca 3.; 12491296202

— B Build & Trade Kft., MAGYARORSZÁG 1172 Budapest, Cinkotai út 49.; 23927164242

— SWIETELSKY Építő Kft. 1016 Budapest, Mészáros utca 13; 10572795241

— TTDExpert Fővállalkozói Zrt. 1144 Budapest, Gvadányi utca 61–65.; 25068023242

— KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft. 4400 Nyíregyháza, Bujtos út 14.,

— Betonútépítő Zrt. 1131 Budapest, Jász u. 156–158.; 23041565241 – KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (5000 Szolnok, Gáz utca 1.) közös ajánlattevő; 11505561216

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/06/2020