Supplies - 301763-2021

16/06/2021    S115

Slovakia-Banská Bystrica: Winter-maintenance vehicles

2021/S 115-301763

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
National registration number: 36836567
Postal address: Majerská cesta 94
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 974 96
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Ľuboš Hláčik
E-mail: lubos.hlacik@bbsk.sk
Telephone: +421 484325644
Internet address(es):
Main address: http://www.bbrsc.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10066
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432553
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12831/summary
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Správa a údržba ciest

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodanie nových podvozkov kategórie N3G v prevedení 4 x 4.2 v celkovom počte 18 ks s príslušnými nadstavbami

Reference number: 07956/2021/ODDVO-1
II.1.2)Main CPV code
34143000 Winter-maintenance vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru, nových podvozkov sériovo vyrábaných nákladných vozidiel kategórie N3G v prevedení 4 x 4.2 s príslušnými nadstavbami, pričom každé vozidlo bude vybavené snehovou radlicou v celkovom počte 18 ks. Predmet zákazky bude slúžiť najmä pre účely výkonu zimnej údržby ciest ako viacúčelový sypač na posyp prostredníctvom inertného posypového materiálu (kamenivo fr. 4/8), chemickej posypovej soli (NaCl) a roztokom soľanky. V letnom období budú vozidlá využívané na prevoz a aplikáciu bitúmenovej zmesi obaľovanej za tepla a na výkon činností v rámci letnej údržby ciest. Predmet zákazky musí spĺňať minimálne požadované technické parametre podvozkov, radlíc a príslušných nadstavieb, stanovené verejným obstarávateľom vzhľadom na účel využitia predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 3a a 3b súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 182 200.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
50000000 Repair and maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru, nových podvozkov sériovo vyrábaných nákladných vozidiel kategórie N3G v prevedení 4 x 4.2 s príslušnými nadstavbami, pričom každé vozidlo bude vybavené snehovou radlicou v celkovom počte 18 ks. Predmet zákazky bude slúžiť najmä pre účely výkonu zimnej údržby ciest ako viacúčelový sypač na posyp prostredníctvom inertného posypového materiálu (kamenivo fr. 4/8), chemickej posypovej soli (NaCl) a roztokom soľanky. V letnom období budú vozidlá využívané na prevoz a aplikáciu bitúmenovej zmesi obaľovanej za tepla a na výkon činností v rámci letnej údržby ciest. Predmet zákazky musí spĺňať minimálne požadované technické parametre podvozkov, radlíc a príslušných nadstavieb, stanovené verejným obstarávateľom vzhľadom na účel využitia predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 3a a 3b súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 182 200.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predložiť variantné riešenie, a to výlučne pri položke Univerzálna výmenná nadstavba sypacia s objemom min. 5 m3 v počte 11 ks. Podrobné informácie týkajúce sa variantného riešenia sú uvedené v bode 3. súťažných podkladov.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že dokladmi ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy prekladať, sú:

— výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov,

— potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,

— potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,

— doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F, ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) Komunikácia tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač predloží v ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia osoby, ktorej technické a odborné kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia uvedené v ustanovení § 32 ods. 2 ZVO, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložiť zoznam dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov s kontaktnou osobou a telefonickým kontaktom, ktorý musí obsahovať dodanie tovarov rovnakého charakteru ako je predmet zákazky, ktorých celkové množstvo kumulatívne (spolu) za všetky tri predchádzajúce roky od vyhlásenia verejného obstarávania dosiahlo úroveň minimálne 15 ks vozidiel.

Za tovar rovnakého charakteru ako predmet zákazky sa považuje dodávka "technologickej zostavy" (špeciálneho vozidla), pozostávajúcej z podvozku nákladného automobilu, sypacej nadstavby a snehovej radlice.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/07/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/07/2021
Local time: 09:30
Place:

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v časti A. v bode 17. súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2. Uchádzač môže nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom. V takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Doručovanie revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanovisko UVO č. 3/2018.

4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi:

— v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.,

— nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu

Užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.,

— vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to v pracovné dni v čase 8.00-16.00 hod.,

— počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle tri pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

6. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s § 66 ods. 7 druhá veta ZVO (reverzná súťaž), vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

8. Verejný obstarávateľ s cieľom spracovať opis predmetu zákazky jasne, zrozumiteľne a úplne a súčasne zohľadňujúc princíp hospodárnosti a efektívnosti zrealizoval predbežné trhové konzultácie (ďalej aj "PTK"). Zápisnica z PTK je zverejnená na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10957/summary.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/06/2021