The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 302132-2016

01/09/2016    S168

Slovensko-Bratislava: Inžinierske služby pre oblasť diaľnic

2016/S 168-302132

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35919001
Poštová adresa: Mlynské nivy 45
Mesto/obec: Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 821 09
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Andraščíková
E-mail: katarina.andrascikova@ndsas.sk
Telefón: +421 258311106
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ndsas.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP).

II.1.2)Hlavný kód CPV
71311220 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom dokumentácie bude dobudovanie 2. profilu diaľnice D3, súčasťou ktorého je druhá tunelová rúra tunela Horelica. Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Svrčinovec, úsek Oščadnica – Čadca, Bukov 2. profil je v nadväznosti na predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80. Súčasťou riešeného úseku bude aj pravostranné veľké odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby Oščadnica, ktoré bude stavebne pričlenené z úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, a úprava prevádzkovanej tunelovej rúry.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 2 449 405.83 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71311220 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom dokumentácie bude dobudovanie 2. profilu diaľnice D3, súčasťou ktorého je druhá tunelová rúra tunela Horelica. Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Svrčinovec, úsek Oščadnica – Čadca, Bukov 2. profil je v nadväznosti na predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80. Súčasťou riešeného úseku bude aj pravostranné veľké odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby Oščadnica, ktoré bude stavebne pričlenené z úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, a úprava prevádzkovanej tunelovej rúry.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014–2020.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S 113-205194
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

ZM/2016/0352

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
22/08/2016
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Dopravoprojekt, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31322000
Poštová adresa: Kominárska 2, 4
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 832 03
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35925621
Poštová adresa: Panenská 13
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 811 03
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 2 600 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 2 449 405.83 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Podiel: 18 %

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Mená a priezviská členov komisie: Ing. Anna Holásková, Ing. Katarína Andraščíková, Ing. Marcela Bošková, Mgr. Petra Horváthová, Ing. Martina Juhásová, RNDr. Marek Laho, PhD. K bodu I.1) Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) – zmena adresy verejného obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. Názov a adresa dodávateľa: Združenie D3 Oščadnica Čadca, Bukov, kde hl. člen: Dopravoprojekt a.s., Bratislava a Člen 2: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/08/2016