Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 303139-2017

Display compact view

02/08/2017    S146

Poland-Warsaw: Command, control, communication and computer systems

2017/S 146-303139

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Inspektorat Uzbrojenia
Postal address: ul. Królewska 1/7
Town: Warszawa
Postal code: 00-909 (dla przesyłek kurierskich 00-065)
Country: Poland
Contact person: Szefostwo Dowodzenia i Łączności
For the attention of: Roman Szott
E-mail: iu.sdil@mon.gov.pl
Telephone: +48 261873047
Fax: +48 261873444

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: www.iu.wp.mil.pl

Further information can be obtained from:
Official name: Inspektorat Uzbrojenia
Postal address: ul. Królewska 1/7
Town: Warszawa
Postal code: 00-909
Country: Poland
Contact person: Sekretarz komisji
For the attention of: Krzysztof Małek
E-mail: iu.sdil@mon.gov.pl
Telephone: +48 261873233

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Other: jednostka budżetowa
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
System Monitorowania i Zarządzania Sieciami LINK.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Jednostki Wojskowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe miejsce realizacji dostawy zostanie określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanych dalej SIWZ), która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.

NUTS code PL POLSKA

II.1.3)Information on framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Sił Zbrojnych RP Systemu Monitorowania i Zarządzania Sieciami LINK (w skrócie SMiZS LINK). Dla potrzeb Sił Zbrojnych zostanie pozyskana wersja mobilna SMiZS LINK, która będzie zainstalowana w miejscu wskazanym w SIWZ.

2. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia zawarte są w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http:/www.iu.wp.mil.pl.

3. Szczegółowe wymagania na System Monitorowania i Zarządzania Sieciami LINK, ujęte zostaną w SIWZ i załączonych do niej „Wstępnych Założeniach Taktyczno – Technicznych dla Systemu Monitorowania i Zarządzania Sieciami LINK”, które zostaną przekazane Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli, co najmniej TAJNE i NATO SECRET.
5. System Monitorowania i Zarządzania Sieciami LINK będzie podlegał ocenie zgodności dla wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa prowadzonymi zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17.11.2006 roku o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. nr 235 poz.1700 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.1.2013 roku w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa w trybie pierwszym (Dz.U. z 2013, poz. 136).
6. System Monitorowania i zarządzania sieciami LINK będzie podlegał odbiorowi wojskowemu realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW).
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

35710000 Command, control, communication and computer systems - FB13, 32427000 Network system - FB01

II.1.7)Information about subcontracting
The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as the subject-matter of the subcontracts for which they are proposed
The tenderer has to indicate any change occurring at the level of subcontractors during the execution of the contract
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Wartość zamówienia powyżej 418 000 euro.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
1. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert ostatecznych zobowiązani będą do zabezpieczenia ofert wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych i zero groszy).
2. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Szczegółowe informacje, dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
1.Wszystkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.
2.Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia zgodnie z art. 131 w ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
3.Szczegółowe warunki finansowe zostaną określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się Wykonawców o realizację zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku podmioty wspólnie ubiegające się o wspólną realizację zamówienia powinny:
1.Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwa należy udzielić w formie pisemnej. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie.
2.Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy na podstawie art. 23 ust.4 ustawy Pzp będzie żądał przedłożenia umowy (kopię umowy poświadczonej notarialnie) regulującej współpracę tych Wykonawców.
3.Zgodnie z art. 22 a ust.1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z z nim stosunków prawnych.
4.Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, które określą w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji III. 2.1 ust. 3 pkt 1 do 5.
6.Zamawiający oceni czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w Sekcji III. 2.1.
7.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.1.4)Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
1.O udzielenie zamówienia dziedzinie obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, zgodnie z art. 131 d ust. 1 ustawy Pzp, mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2.Przedmiot umowy będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe zgodnie z wymogami zawartymi w AQAP 2110.
3.W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania czynności określonych w art. 131 g ust. 1 ustawy Pzp.
4.W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania czynności określonych w art. 131 g ust. 2 pkt 1,6,7,8 ustawy Pzp.
5.Szczegółowe wymagania w zakresie zapewnienia przez Wykonawcę bezpieczeństwa informacji niejawnych oraz bezpieczeństwa dostaw zostaną określone w SIWZ.
III.1.5)Information about security clearance:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 131 e ust. 1 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 b pkt 1-3 ustawy Pzp dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3,
b) sytuacji finansowej – w zakresie określonym w Sekcji III. 2.2 ogłoszenia,
c) zdolności technicznej i zawodowej – w zakresie określonym w Sekcji III.2.3 ogłoszenia.

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i kryteriów selekcji wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, (wzór – załącznik nr 2 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http:/www.iu.wp.mil.pl), należy złożyć:

1) aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji oraz braku podstaw do do wykluczenia”, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 b ustawy i kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 131 e ust.1 i art. 24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http://www.iu.wp.pl, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy osobno);

2) aktualną koncesję na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym, w zakresie określonym w WT XI załącznika nr 2, „Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT” do rozporządzenia Rady Ministrów z 3.12.2001 w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót wymagana jest koncesja (Dz.U. Nr 145, poz.1625 z późn. zm.), wydaną na podstawie ustawy z 22.6.2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowymi policyjnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 290 z poźn. zm.) lub inny dokument, wystawiony przez organ państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami będącymi przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku będzie oceniane łącznie tj.: obowiązek posiadania uprawnień w postaci koncesji na wytwarzanie i obrót dotyczy Wykonawców wytwarzających, a koncesji na obrót – Wykonawców prowadzących działalność handlową dotyczącą materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobami technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, a który nie będzie wytwarzał lub nie będzie dokonywał obrotu przedmiotowym wyrobem nie musi posiadać koncesji w tym zakresie.
3) ważne świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I (pierwszego) stopnia potwierdzające pełną zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE i NATO SECRET. Dowody dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów o ochronie informacji niejawnych ustawy z dnia 5.8.2010 roku (Dz.U. z 2016 roku poz.1167 z późn. zm.). Zamawiający uznaje dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli są równoważne poświadczeniu bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanemu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów o przedstawienie potwierdzenia, że poświadczenie bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydane w innym państwie odpowiada poświadczeniu bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanemu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
4) pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w Sekcji III. 1. 3 ust. 4, w Sekcji III.2.2 oraz sekcji III.2.3 Ogłoszenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tak aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
3.W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 131 e ust. 1 i art. 24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp należy wraz z wnioskiem o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.13, 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz 716 z późn. zm.) sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http://www.iu.wp.pl.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.3:
1). w pkt 1- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp;
2) w pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
3) dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej n iż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1, składa dokument o którym mowa w ust.4 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.2.2)Economic and financial ability

Criteria regarding the economic and financial standing of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b, pkt 2 ustawy Pzp tj. dotyczących sytuacji finansowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową. w wysokości 7 500 000 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).
2. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości co najmniej 7 500 000 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie ww. warunków.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku będzie oceniane łącznie.
5. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w walutach innych niż złoty polski Zamawiający przeliczy podane kwoty danej waluty na złote po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursu walut przez NBP w dniu o którym mowa powyżej, Zamawiający zastosuje ostatni kurs ogłoszony przez NBP przed tym dniem.
III.2.3)Technical and/or professional capacity

Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt.3 ustawy Pzp tj. dotyczących zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził, że w sposób należyty wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, minimum 1 (jedną) dostawę teleinformatycznych systemów sieciowych umożliwiających realizację monitorowania i zarządzania sieciami typu Link obejmującą dostarczenie i instalację systemu (urządzeń i oprogramowania) o wartości brutto, co najmniej 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych).

1) Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, należy złożyć Wykaz wykonanych dostaw, w okresie 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, dotyczących dostaw teleinformatycznych systemów sieciowych umożliwiających realizację monitorowania i zarządzania sieciami typu Link obejmujących dostarczenie i instalację systemu (urządzeń i oprogramowania) o wartości brutto, co najmniej 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego http://www.iu.wp.pl. wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane należycie;

2) Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające jej należyte wykonanie;
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku będzie oceniane łącznie;
4) W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość dostaw w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy je na polski złoty. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.
2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp tj. dotyczących zdolności zawodowych, Zamawiający wymaga aby Wykonawca potwierdził dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej:
a) dwoma osobami zdolnymi do instalacji i uruchomienia systemu,
b) dwoma osobami do wykonania usług gwarancyjnych i serwisowych z których każda z nich musi posiadać aktualne Poświadczenie Bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE i NATO SECRET oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

1) Na potwierdzenie powyższych warunków należy złożyć wykaz osób. Wykaz ten powinien zawierać informacje dotyczące: posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie informacji niejawnych, zakresu wykonywanych czynności, posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa oraz podstawy prawnej do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http://www.iu.wp.pl;

2) Dla każdej z ww. osób należy złożyć kopię aktualnego Poświadczenia Bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE i NATO SECRET oraz kopię aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku będzie oceniane łącznie.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
Envisaged number of operators 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates: 1.W przypadku, gdy wymagane warunki spełni więcej niż ww. liczba Wykonawców Zamawiający dokona klasyfikacji Wykonawców w oparciu o wykaz wykonanych dostaw. 2.Ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie, na podstawie złożonego wykazu dostaw i dołączonych do niego dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie: wykonawcy, za każdą dodatkową dostawę spełniającą warunki, o których mowa w sekcji III. 2.3, zostanie przyznany 1 pkt. z zastrzeżeniem że niniejszej punktacji podlegają jedynie dostawy zrealizowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 3.W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów o kolejności będzie decydować sumaryczna wartość brutto wykonanych dostaw spełniającym warunek, o którym mowa w sekcji III. 2.3, wykazanych w załączonym przez Wykonawcę wykazie. 4.Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5(pięciu), Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału, bez przyznawania punktów.
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Gwarancja. Weighting 20

3. Termin realizacji. Weighting 20

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IU/99/V-88/ZO/NZOOiB/DOS/Z/2017
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
4.9.2017 - 14:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 131h ustawy Pzp w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Przed wszczęciem postępowania Zamawiający przeprowadził dialog techniczny.

2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego: http://www.iu.wp.mil.pl

3. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu.
4. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, w formie pisemnej, pismem trwałym.
5. Wraz z wnioskiem w terminie określonym w sekcji IV.3.4, należy złożyć:
1) oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami sekcji III.1.3 ust. 4, III.2.1, III.2.2 i III.2.3;
2) pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia pełnomocników;
6. Wniosek, oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę (-by) uprawnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wniosek, oświadczenia i dokumenty dla których zostały określone wzory zawarte w załącznikach do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiający zaleca wypełnić według wymagań w nich zawartych, bez dokonywania zmian w ich treści.
8. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji ekonomicznej (finansowej) polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz dokumentów o których mowa w sekcji III.1.3 ust. 4, powinny być złożone w oryginale.
9. Pełnomocnictwa powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
10. Pozostałe dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej polega Wykonawca, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętym pakiecie (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z jego zawartością przed upływem terminu składania wniosków. Pakiet musi być opatrzony napisem: "Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pt. "System Monitorowania i Zarządzania Sieciami LINK".
13. Wnioski można składać w godz. 8.00-15.00 w Kancelarii Jawnej Zamawiającego z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 1/7 lub przesłać pocztą na adres Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7,00-909 (dla przesyłek kurierskich 00-065) Warszawa.
14. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami:
1) osobiście;
2) za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 roku Prawo pocztowe;
3) za pośrednictwem e-maila Zamawiającego oraz faksu., pod numerem +48 261 873 444.
15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku niezależnie od wyniku postępowania.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożony wniosek przed upływem terminu składania wniosków.
17.Zamawiający przed upływem terminu składania wniosków może zmienić treść ogłoszenia. Każda wprowadzona zmiana stanie się integralną częścią tego ogłoszenia.
18. W przypadku, gdy we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu znajdują się informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie ujawnia się tych informacji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wyżej wymienione informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny znajdować się w oddzielnej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy z adnotacją: "Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w postępowaniu Nr IU/...... na dostawę Systemu Monitorowania i Zarządzania Sieciami LINK" i włożone do koperty o której mowa w ust 11.
19. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych.
20. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego wniosek wpłynął po terminie określonym w sekcji IV pkt 3.4). Zamawiający zwróci wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania.
21. Informacje dla Wykonawców (do pobrania w formie elektronicznej) dotyczące przygotowywania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wzorami dokumentów, znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego w części dotyczącej niniejszego postępowania.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
23.Wykonawcy zaproszeni do składania ofert ostatecznych wraz z ofertą złożą Certyfikat zarządzania jakością w organizacji ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, badania, produkcji, sprzedaży, naprawy i serwisu wraz z oświadczeniem potwierdzającym wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodną z publikacją standaryzacyjną AQAP-2110.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Odwołanie wnosi się w terminach określonych w Dziale VI (Środki Ochrony Prawnej) ustawy Pzp.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
31.7.2017