The Publications Office of the EU is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Supplies - 30334-2020

Submission deadline has been amended by:  92325-2020
22/01/2020    S15    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Żarnów: Solar collectors for heat production

2020/S 015-030334

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Żarnów oraz Gmina Paradyż
Postal address: ul. Opoczyńska 5
Town: Żarnów
NUTS code: PL
Postal code: 26-330
Country: Poland
Contact person: Magdalena Hajt
E-mail: oze@zarnow.eu

Internet address(es):

Main address: www.bip.zarnow.eu

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.zarnow.eu
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa, montaż oraz uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów

Reference number: IGWK.Z.271.26.2019
II.1.2)Main CPV code
09331100
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia pod nazwą dostawa, montaż i uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów jest:

Dostawa, montaż (wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych) i uruchomienie na terenie gmin Paradyż i Żarnów 275 mikroinstalacji OZE, w tym:

— 225 mikroinstalacji fotowoltaicznych,

— 30 instalacji kolektorów słonecznych,

— 20 kotłów na biomasę.

Służących do częściowego pokrycia zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną i na ciepło.

Przez mikroinstalację (nazywaną również instalacją) rozumie się zestaw urządzeń, przyrządów sterujących i kontrolnych, okablowania i innych elementów tworzących całość funkcjonalną zdolną do produkcji energii oraz roboty zrealizowane przez Wykonawcę w Lokalizacji Instalacji w zakresie umożliwiającym prawidłowe uruchomienie i funkcjonowanie Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09332000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4)Description of the procurement:

Część 1 obejmująca:

Wykonanie wizji lokalnych, dostawa urządzeń oraz wykonanie kompletnych instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w zestaw modułów fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do wytworzenia energii elektrycznej na potrzeby własne z możliwością przesłania nadwyżki energii do sieci energetycznej w celu późniejszego zbilansowania na zasadzie tzn. Net-meteringu, zgodnie z ustawą z dnia 20.2.2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz.U. z 2018 r., poz. 2389 z późn. zm.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/07/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie kompletnych mikroinstalacji kolektorów słonecznych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4)Description of the procurement:

Część 2 obejmująca:

Wykonanie wizji lokalnych, dostawa urządzeń oraz wykonanie kompletnych mikroinstalacji kolektorów słonecznych, służących ogrzewaniu wody na potrzeby systemów grzewczych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/07/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie kompletnych mikroinstalacji pieców na biomasę

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
51135000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4)Description of the procurement:

Część 3 obejmująca:

Wykonanie wizji lokalnych i dostawa urządzeń oraz wykonanie kompletnych mikroinstalacji pieców na biomasę do obsługi c.o. i wytwarzania c.w.u.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/07/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

— 5 000 000 (pięć milionów) PLN dla części 1,

— 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) PLN dla części 2,

— 300 000 (trzysta tysięcy) PLN dla części 3.

Jeżeli wykonawca ubiega się o zamówienie na kilka części obowiązany jest wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż suma wymagana dla wszystkich części na które złożył ofertę.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca winien wykazać, że dostarczył, zainstalował i uruchomił w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej:

200 mikroinstalacji fotowoltaicznych, w tym co najmniej 100 w ramach jednego zamówienia – jeżeli ubiega się o zamówienie w części 1,

30 instalacji kolektorów słonecznych – jeżeli ubiega się o zamówienie w części 2,

20 kotłów na biomasę – jeżeli ubiega się o zamówienie w części 3.

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą na stanowisko kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych oraz elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przed-miotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te do-stawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W wykazie należy wskazać dostawy potwierdzające spełnianie warunku określonego powyżej.

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i do-świadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji). Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa powyżej.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/02/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/02/2020
Local time: 12:15
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Termin związania ofertą: 60 dni.

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

Oświadczenie w formie JEDZ oraz:

— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalości gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

— składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

— składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Wadium dla części:

1: 50 000 PLN,

2: 3 500 PLN,

3: 3 000 PLN.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie zamierza ustanowić Dynamicznego systemu zakupów.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2020