Services - 304033-2023

22/05/2023    S97

Denmark-Copenhagen: Portfolio management services

2023/S 097-304033

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Finansiel Stabilitet
National registration number: 35665897
Postal address: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv
Town: København K
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 1250
Country: Denmark
Contact person: Robert Heelund Larsen
E-mail: roh@fs.dk
Telephone: +45 46348938
Internet address(es):
Main address: www.fs.dk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368273&B=DK_UDBUD
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368273&B=DK_UDBUD
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af porteføljeforvaltning

II.1.2)Main CPV code
66140000 Portfolio management services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Udbuddet omfatter indgåelse af to separate delkontrakter om porteføljeforvaltning i form af køb og salg af statsobligationer for henholdsvis Afviklingsformuen og Garantiformuen. Tilbudsgiver skal byde på stiftelsen af ny portefølje(r). Der vil blive indgået to separate delkontrakter - én delkontrakt med Garantiformuen og én delkontrakt med Afviklingsformuen. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på én delkontrakt eller på begge delkontrakter. For både Afviklingsformuen og Garantiformuen vil det initiale beløb udgøre ca. 0,5 mia. kr., hvilket forventeligt vil øges over en årrække.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Afviklingsformuen

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
66140000 Portfolio management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK011 Byen København
Main site or place of performance:

København K

II.2.4)Description of the procurement:

Indgåelse af porteføljeforvaltningskontrakt med Afviklingsformuen.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 500 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 100
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

I forhold til kontraktværdien bemærkes, at dette er den forventede kontraktværdi pr. år ved et beløb til forvaltning på 0,5 mia. kr. I forhold til varigheden af kontrakten bemærkes, at denne er angivet til 100 måneder, da feltet er obligatorisk at udfylde. Der er imidlertid ikke fastlagt en specifik varighed af kontrakten. Der henvises til udkast til kontrakt.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Garantiformuen

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
66140000 Portfolio management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK011 Byen København
II.2.4)Description of the procurement:

Indgåelse af porteføljeforvaltningskontrakt med Garantiformuen.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 500 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 100
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

I forhold til kontraktværdien bemærkes, at dette er den forventede kontraktværdi pr. år ved et beløb til forvaltning på 0,5 mia. kr. I forhold til varigheden af kontrakten bemærkes, at denne er angivet til 100 måneder, da feltet er obligatorisk at udfylde. Der er imidlertid ikke fastlagt en specifik varighed af kontrakten. Der henvises til udkast til kontrakt.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kravet til tilbudsgivers egnethed beror på, om tilbudsgiver er en dansk indregistreret virksomhed eller en virksomhed indregistreret i et andet EU/EØS-land. Såfremt tilbudsgiver er en dansk indregistreret virksomhed, skal tilbudsgiver i henhold til § 13 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter have tilladelse til at udføre de for aftalen nødvendige aktiviteter. Såfremt tilbudsgiver er indregistreret i et andet EU/EØS-land, er det et krav, at tilbudsgiver har en til-svarende lokal tilladelse, som gyldigt er "passportet" til Danmark i overensstemmelse med §§ 38 og 39 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. Tilbudsgiver skal angive at have en tilladelse som nævnt ovenfor i ESPD'ets Del IV.A.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Det er et krav, at tilbudsgiver har erfaring inden for tilsvarende porteføljeforvaltning, dvs. inden for porteføljeforvaltning for institutionelle investorer for eksempel pensionskasser, andre offentlige institutioner eller offentligt ejede institutioner, og i relation til porteføljer indeholdende statsobligationer.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver skal angive mindst to (2) referencer inden for porteføljeforvaltning for institutionelle investorer. Der skal være tale om porteføljeforvaltning påbegyndt inden for de seneste fem (5) år. Eksisterende porteføljeforvaltningsaftaler, dvs. porteføljeforvaltninger, der endnu ikke er afsluttet, accepteres som reference. Der skal endvidere være tale om porteføljer indeholdende statsobligationer.

For hver reference skal tilbudsgiver oplyse kundens navn (den institutionelle investor), aftalens varig-hed, herunder om den er eksisterende, at der er tale om portefølje indeholdende statsobligationer samt den forvaltede porteføljes størrelse. Det bemærkes, at oplysningerne alene vil blive anvendt af FS i relation til dette udbud, og at FS ikke uberettiget vil videregive oplysningerne.

Tilbudsgiver skal angive ovenstående oplysninger i ESPD'ets Del IV.C.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/06/2023
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/06/2023
Local time: 23:59

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

A. Det er en betingelse for deltagelse i udbudsproceduren, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrundene nævnt i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 samt følgende frivillige udelukkelsesgrund nævnt i udbudslovens § 137, som Finansiel Stabilitet har besluttet ligeledes skal finde anvendelse: Tilbudsgiver må ikke være erklæret konkurs, være under insolvens- eller likvidationsbehandling eller tvangsakkord eller have indstillet sin erhvervsvirksomhed (jf. 137, stk. 1, nr. 2). Tilbudsgiver skal i ESPD'ets Del III.A-D angive, hvorvidt denne er omfattet af en eller flere af disse udelukkelsesgrunde.

B. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud vedlægge en udfyldt udgave af det af Finansiel Stabilitet oprettede ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af nogen udelukkelsesgrunde samt opfylder kravene til egnethed.

C. Kun den tilbudsgiver, som Finansiel Stabilitet har til hensigt at tildele en delkontrakt, skal fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD'et. Som dokumentation for egnethed skal tilbudsgiver, hvis tilbudsgiver er dansk, fremlægge sin tilladelse fra Finanstilsynet, og hvis tilbudsgiver er fra et andet EU/EØS-land sin tilsvarende lokale tilladelse. Som dokumentation for, at hverken tilbudsgiver eller medlemmer af dennes ledelse er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 skal tilbudsgiveren fremlægge følgende dokumentation:

- Såfremt tilbudsgiver er hjemmehørende i Danmark, fremlægges den serviceattest, som Erhvervsstyrelsen på anmodning udsteder.

- Såfremt tilbudsgiver ikke er hjemmehørende i Danmark, kan tilbudsgiver fremlægge en attest udstedt af den kompetente myndighed i det land, hvor tilbudsgiveren er hjemmehørende. Det skal fremgå, at tilbudsgiver indenfor de seneste fem (5) år ikke er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for en eller flere af de strafbare forhold, der er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6. Hvis attesten ikke omfatter den pågældende virksomheds ledelsesmedlemmer, skal der indsendes straffeattest eller tilsvarende attest udstedt af en kompetent myndighed i det land, hvor den pågældende er statsborger som dokumentation for, at de ikke er omfattet af nogen udelukkelsesgrunde. Hvis straffeattesten eller anden attest ikke omfatter samtlige udelukkelsesgrunde og/eller ikke omfatter de seneste fem (5) år, skal attesten suppleres med en erklæring under ed eller en tro -og love erklæring i det tilfælde, at edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

D. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er et russisk selskab eller et russiske kontrolleret selskab, eller anvender støtteenheder eller underleverandører, der er russiske eller russisk kontrollerede, jf. Artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014, skal tilbudsgiver endvidere fremlægge en udfyldt og underskrevet version af den vedlagte tro- og loveerklæring.

E. Det bemærkes, at kontrakten først træder i kraft når henholdsvis Garantiformuen og Afviklingsformuen har truffet endelig beslutning om igangsættelse af porteføljen og foretaget første indbetaling på konti tilknyttet depotet. Der henvises til punkt 18 i udkastet til kontrakten.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405708
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/05/2023