Supplies - 304046-2018

13/07/2018    S133

Poland-Katowice: Natural sand

2018/S 133-304046

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 119-271635)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Polska Grupa Górnicza S.A., 40-041 Katowice, ul. Lompy 14
E-mail: i.mieszczanin@pgg.pl
Telephone: +48 327572089
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa piasku podsadzkowego kl. I dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 (nr grupy asortymentowej 142-3)

Reference number: 701801480
II.1.2)Main CPV code
14211100 Natural sand
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę piasku podsadzkowego kl. I w latach 2018-2019 w szacunkowej ilości 75 320,0 m3 (w tym transportem kolejowym 10 000,0 m3, transportem samochodowym 65 320,0 m3)

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/07/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 119-271635

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.4
Place of text to be modified: Krótki opis:
Instead of:

Zamówienie obejmuje dostawę piasku podsadzkowego kl. I w latach 2018 - 2019 w szacunkowej ilości 75 320,0 m3 (w tym transportem kolejowym 10 000,0 m3, transportem samochodowym 65 320,0 m3)

Read:

Zamówienie obejmuje dostawę piasku podsadzkowego kl. I w latach 2018-2019 w szacunkowej ilości 75 320,0 m3 transportem samochodowym.

Section number: II.2.4
Lot No: 1
Place of text to be modified: Opis zamówienia:
Instead of:

Dostawa piasku podsadzkowego kl. I, zgodnie z PN-93/G-11010, transportem kolejowym do Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła w szacunkowej ilości 10 000,0 m3

Read:

Dostawa piasku podsadzkowego kl. I, zgodnie z PN-93/G-11010, transportem kolejowym do Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła w szacunkowej ilości 10 000,0 m3 - zakres ilościowy materiału włączono do zadania nr 2

Section number: II.2.4
Lot No: 2
Place of text to be modified: Opis zamówienia:
Instead of:

Dostawa piasku podsadzkowego kl. I, zgodnie z PN-93/G-11010, transportem samochodowym do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., w tym:

— dla KWK Murcki - Staszic - 48 020,0 m3

— dla KWK Wujek - 15 000,0 m3

— dla KWK Ruda Ruch Halemba - 600,0 m3

— dla KWK Ruda Ruch Pokój - 1 700,0 m3

Read:

Dostawa piasku podsadzkowego kl. I, zgodnie z PN-93/G-11010, transportem samochodowym do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., w tym:

— dla KWK Murcki - Staszic - 48 020,0 m3

— dla KWK Mysłowice – Wesoła - 10 000,0 m3

— dla KWK Wujek - 15 000,0 m3

— dla KWK Ruda Ruch Halemba - 600,0 m3

— dla KWK Ruda Ruch Pokój - 1 700,0 m3

Section number: III.1.2
Place of text to be modified: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Instead of:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 234 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 1 352 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 586 000,00 PLN.

Read:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż 1 560 000,00 PLN

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 234 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 1 352 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 586 000,00 PLN

Read:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż: 1 560 000,00 PLN.

Section number: III.1.6
Place of text to be modified: Wymagane wadia i gwarancje:
Instead of:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 34 000,00 PLN

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Read:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN

Section number: IV.1.6
Place of text to be modified: Informacje na temat aukcji elektronicznej
Instead of:

Po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna w zakresie zadań nr 1 i 2, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Read:

Po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 09/07/2018
Local time: 11:45
Read:
Date: 27/07/2018
Local time: 11:45
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 09/07/2018
Local time: 12:00
Read:
Date: 27/07/2018
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: