The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 304046-2018

13/07/2018    S133

Polska-Katowice: Piasek naturalny

2018/S 133-304046

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 119-271635)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Polska Grupa Górnicza S.A., 40-041 Katowice, ul. Lompy 14
E-mail: i.mieszczanin@pgg.pl
Tel.: +48 327572089
Faks: +48 327572304
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa piasku podsadzkowego kl. I dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 (nr grupy asortymentowej 142-3)

Numer referencyjny: 701801480
II.1.2)Główny kod CPV
14211100 Piasek naturalny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę piasku podsadzkowego kl. I w latach 2018-2019 w szacunkowej ilości 75 320,0 m3 (w tym transportem kolejowym 10 000,0 m3, transportem samochodowym 65 320,0 m3)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 119-271635

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:

Zamówienie obejmuje dostawę piasku podsadzkowego kl. I w latach 2018 - 2019 w szacunkowej ilości 75 320,0 m3 (w tym transportem kolejowym 10 000,0 m3, transportem samochodowym 65 320,0 m3)

Powinno być:

Zamówienie obejmuje dostawę piasku podsadzkowego kl. I w latach 2018-2019 w szacunkowej ilości 75 320,0 m3 transportem samochodowym.

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

Dostawa piasku podsadzkowego kl. I, zgodnie z PN-93/G-11010, transportem kolejowym do Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła w szacunkowej ilości 10 000,0 m3

Powinno być:

Dostawa piasku podsadzkowego kl. I, zgodnie z PN-93/G-11010, transportem kolejowym do Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła w szacunkowej ilości 10 000,0 m3 - zakres ilościowy materiału włączono do zadania nr 2

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

Dostawa piasku podsadzkowego kl. I, zgodnie z PN-93/G-11010, transportem samochodowym do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., w tym:

— dla KWK Murcki - Staszic - 48 020,0 m3

— dla KWK Wujek - 15 000,0 m3

— dla KWK Ruda Ruch Halemba - 600,0 m3

— dla KWK Ruda Ruch Pokój - 1 700,0 m3

Powinno być:

Dostawa piasku podsadzkowego kl. I, zgodnie z PN-93/G-11010, transportem samochodowym do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., w tym:

— dla KWK Murcki - Staszic - 48 020,0 m3

— dla KWK Mysłowice – Wesoła - 10 000,0 m3

— dla KWK Wujek - 15 000,0 m3

— dla KWK Ruda Ruch Halemba - 600,0 m3

— dla KWK Ruda Ruch Pokój - 1 700,0 m3

Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 234 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 1 352 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 586 000,00 PLN.

Powinno być:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż 1 560 000,00 PLN

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 234 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 1 352 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 586 000,00 PLN

Powinno być:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż: 1 560 000,00 PLN.

Numer sekcji: III.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wymagane wadia i gwarancje:
Zamiast:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 34 000,00 PLN

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Powinno być:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN

Numer sekcji: IV.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat aukcji elektronicznej
Zamiast:

Po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna w zakresie zadań nr 1 i 2, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Powinno być:

Po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 09/07/2018
Czas lokalny: 11:45
Powinno być:
Data: 27/07/2018
Czas lokalny: 11:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/07/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 27/07/2018
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: