Services - 305711-2017

03/08/2017    S147    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Zabrze: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

2017/S 147-305711

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11
Osoba do kontaktów: Tomasz Kozak
41-800 Zabrze
Polska
Tel.: +48 323985580
E-mail: tomasz.kozak@psgaz.pl
Faks: +48 322717801

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.psgaz.pl

Adres profilu nabywcy: www.psgaz.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: https://zamowienia.psgaz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Realizacja usługi geodezyjnej związanej z wykonaniem projektu podziału geodezyjnego działki nr 4847/194 położonej w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Kod NUTS PL22,PL227

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi geodezyjnej związanej z wykonaniem projektu podziału geodezyjnego działki nr 4847/194 położonej w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71250000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi geodezyjnej związanej z wykonaniem projektu podziału geodezyjnego działki nr 4847/194 położonej w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39.
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 500 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający – na podstawie art. 138c. ust. 1. pkt 3) Ustawy – odstępuje od obowiązku żądania wadium (SIWZ pkt. 10).
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej wartości brutto umowy. Dokładne informacje na temat sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się w SIWZ, punkt 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru końcowego.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, a w przypadku faktury z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego odbytych nadzorów.
4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
5. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Dokładne informacje na temat uzgodnień płatniczych znajdują się w Załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy, § 5. Wynagrodzenie i zasady rozliczeń.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z przepisami art. 23 Ustawy i zapisami SIWZ.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
2.1 posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa tego warunku.
2.2 znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
2.3 posiadają zdolności techniczne lub zawodowe,
2.4 opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej co najmniej wartości wykonywanych prac lub maksymalnego wynagrodzenia, jednak nie mniej niż 200 000 PLN,
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1)-4) Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp i art. 24 ust. 7 -12 Pzp.
4. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie, oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składane wraz z ofertą przez wszystkich Wykonawców:
1. Formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ,
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie/oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (jednolity dokument), w zakresie wskazanym w SIWZ. Wykonawca składa jednolity dokument w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity dokument sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Jednolity dokument dostępny jest na stronie internetowej

Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl w przedmiotowym postępowaniu. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu dostępna na stronie https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy

3. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jednolity dokument składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą.
5. Jeżeli wykonawca wskazuje, iż część zamówienia będzie wykonana przez podwykonawcę, przedkłada jednolity dokument podwykonawcy. W tym wypadku jednolity dokument powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.
6. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) do podpisania oferty, jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych.
III. Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
II. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie, oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
III. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży następujące dokumenty:
potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną co najmniej 200 000 PLN (dwieście tysięcy złotych).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, to jest wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi (części) polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na gazociąg lub przyłącze z gazociągiem o łącznej długości projektowanej sieci wynoszącej co najmniej 1.000 metrów dla każdej z części,
2. dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, osoby te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:
— co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia geodezyjne do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629, z późn. zm.), w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
3. Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobami wskaże osoby spełniające wyżej wymienione warunki w wykazie osób stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
8. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane.
II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży następujące dokumenty:
1. dowody określające czy prace projektowe, wymienione w jednolitym dokumencie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace projektowe były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg Załącznika nr 4 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
2017/W100/WP-000214
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.9.2017 - 14:30
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.9.2017 - 11:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.9.2017 - 11:10

Miejscowość

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, pokój 201 budynek A.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
I. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamowienia.psgaz.pl – w przedmiotowym postępowaniu, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:
1. Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Pzp),
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,
5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
7. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy),
8. dowodów (referencji bądź innych dokumentów) potwierdzających czy dostawy wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wymienione w jednolitym dokumencie zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
9. nadanie uprawnień, wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby.
10. opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej co najmniej wartości wykonywanych prac lub maksymalnego wynagrodzenia, jednak nie mniej niż 200.000,00 PLN,
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.8.2017