Services - 306704-2017

04/08/2017    S148    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-České Budějovice: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2017/S 148-306704

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
60076658
Branišovská 1645/31a
České Budějovice
370 05
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Eliška Klimešová
Tel.: +420 389032039
E-mail: misakova@jcu.cz
Kód NUTS: CZ031

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.jcu.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/JihoceskaUniverzita

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=JihoceskaUniverzita
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zpracování projektové dokumentace na akci „Technologický institut PřF JU“.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

5.1. Předmětem plnění je zpracování kompletní projektové dokumentace pro investiční akci „Technologický institut PřF JU“ včetně zajištění inženýrských činností vedoucích k získání změny územního rozhodnutí, stavebního povolení a dále zajištění výkonu autorského dozoru projektanta po dobu provádění této stavby. Předmětem změny vydaného územního rozhodnutí je především změna využití převážné části navrženého objektu, jehož dokumentace pro územní rozhodnutí je přílohou této zadávací dokumentace, a to bez zásadního zásahu do navržených nosných konstrukcí a obálky objektu. Dílčí změny nosných konstrukcí a obálky budovy budou možné pouze za předpokladu, že budou nezbytné pro možnost realizovat požadovanou změnu využití objektu. Rozsah změny využití objektu je definován aktualizovaným stavebním programem budovy, který je přílohou zadávací dokumentace. Aktualizovaný stavební program má informační charakter. Vítězný uchazeč obdrží od objednatele zdrojové soubory dokumentace pro územní rozhodnut.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 5 700 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000
71320000
71247000
71248000
71250000
71300000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Pozemky v areálu kampusu JU, blíže specifikované v příloze ZD, a to rozhodnutím o umístění stavby a dokumentací pro územní rozhodnutí, České Budějovice.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je zpracování kompletní projektové dokumentace pro investiční akci „Technologický institut PřF JU“ včetně zajištění inženýrských činností vedoucích k získání změny územního rozhodnutí, stavebního povolení a dále zajištění výkonu autorského dozoru projektanta po dobu provádění této stavby. Předmětem změny vydaného územního rozhodnutí je především změna využití převážné části navrženého objektu, jehož dokumentace pro územní rozhodnutí je přílohou této zadávací dokumentace, a to bez zásadního zásahu do navržených nosných konstrukcí a obálky objektu. Dílčí změny nosných konstrukcí a obálky budovy budou možné pouze za předpokladu, že budou nezbytné pro možnost realizovat požadovanou změnu využití objektu. Rozsah změny využití objektu je definován aktualizovaným stavebním programem budovy, který je přílohou zadávací dokumentace. Aktualizovaný stavební program má informační charakter. Vítězný uchazeč obdrží od objednatele zdrojové soubory dokumentace pro územní rozhodnutí.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 700 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 30/10/2017
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Zadavatel usiluje o dotaci na realizaci veřejné zakázky; název programů: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a Programové financování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
II.2.14)Další informace

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 23.8.2017, 9:30 hod. Sraz účastníků prohlídky bude u křižovatky ulic Lipová a Fleischmanna, České Budějovice. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatelé jsou povinni prokázat kvalifikaci požadovanou zadavatelem.

Základní způsobilost mají dodavatelé, kteří splňují požadavky dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

Dodavatel prokazuje dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

V souladu s ustanoveními § 45 odst. 1 zákona předkládají dodavatelé doklady o kvalifikaci v kopiích. Na základě § 56 odst. 3 zákona předkládají dodavatelé doklady o kvalifikaci v nabídce a nelze je tedy nahradit čestným prohlášením dle § 86 odst. 2 zákona.

Způsob prokázání kvalifikace zadavatel podrobně uvádí v zadávacích podmínkách.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

V podrobnostech viz zadávací dokumentace.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 08/09/2017
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 08/09/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

V případě, kdy bude v zadávacím řízení přijata alespoň 1 nabídka v listinné podobě, otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce účastníka zadávacího řízení, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito zástupci účastníků zadávacího řízení prokáží průkazem totožnosti a plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou zastupovat účast.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

V podrobnostech viz zadávací dokumentace.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/08/2017