Services - 306984-2021

18/06/2021    S117

Belgium-Bruges: Environmental impact assessment other than for construction

2021/S 117-306984

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Provincie West-Vlaanderen
National registration number: 0207.725.696_22125
Postal address: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41
Town: Brugge
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Postal code: 8200
Country: Belgium
E-mail: charlotte.deduytsche@west-vlaanderen.be
Telephone: +32 50403482
Internet address(es):
Main address: www.west-vlaanderen.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=414140
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=414140
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Dienst Ruimtelijke Planning
Postal address: Koning Leopold III laan 41
Town: Sint-Andries
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Postal code: 8200
Country: Belgium
Contact person: Andy Verhanneman
E-mail: andy.verhanneman@west-vlaanderen.be
Telephone: +32 50403196
Internet address(es):
Main address: http://www.west-vlaanderen.be
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=37129
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opmaak van 2 plan-MER's voor bijkomende bedrijventerreinen in de economische subregio's Ieper en Roeselare — periode 2021/2024

Reference number: West-Vlaanderen-0100/2021/016-F02_0
II.1.2)Main CPV code
90711000 Environmental impact assessment other than for construction
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Een gedetailleerde beschrijving van de opdracht is terug te vinden onder III. Technische bepalingen van het bestek.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE25 Prov. West-Vlaanderen
Main site or place of performance:

Sint-Andries

II.2.4)Description of the procurement:

Een gedetailleerde beschrijving van de opdracht is terug te vinden onder III. Technische bepalingen van het bestek.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden).

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.

Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.

Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria.

De inschrijver legt op straffe van nietigheid op het ogenblik van de indiening van de offerte een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is. Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA.

Vooreerst wordt evenwel in hoofde van alle inschrijvers door de aanbestedende overheid een onderzoek gevoerd naar de sociale en fiscale schulden.

Dit gebeurt aan de hand van de Telemarc-toepassing of via gelijkaardige gratis toegankelijke elektronische toepassingen in andere lidstaten.

Als buitenlandse inschrijver is het aangewezen een recent attest toe te voegen bij de offerte waaruit blijkt dat voldaan is aan de verplichting inzake de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen alsook een recent attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de fiscale verplichtingen.

Vooraleer over te gaan tot de gunningsbeslissing zal de aanbestedende overheid de persoonlijke toestand verifiëren van de inschrijver die het best gerangschikt is.

Hiertoe zal de aanbestedende overheid aan de betrokken inschrijver de vereiste documenten opvragen – afgezien van de documenten die via Telemarc of via gelijkaardige gratis toegankelijke elektronische toepassingen in andere lidstaten kunnen worden bekomen – die hij tegen de door de aanbestedende overheid bepaalde datum moet indienen.

Indien er naar aanleiding van deze controle van de persoonlijke toestand wordt vastgesteld dat de expliciete verklaring op erewoord niet strookt met de persoonlijke situatie van de inschrijver hetzij de vereiste documenten niet worden ingediend, wordt hij van de opdracht uitgesloten.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument: de inschrijver legt het door hem ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor op het ogenblik van de indiening van de offerte.

Het UEA bestaat uit een eigen verklaring dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing is en dat de inschrijver voldoet aan de selectiecriteria.

Richtlijnen bij het invullen van het UEA:

— ga naar de website: https://ec.europa.eu/tools/espd.filter?lang=nl en kies uw taal,

— op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer',

— op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken',

— selecteer uw land en klik op 'Volgende',

— doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting',

— in het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?' De vraag ‘Hij voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria’ beantwoordt u rekening houdende met in de opdrachtdocumenten opgenomen selectiecriteria,

— geef aan of je voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria,

— zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in pdf om vervolgens bij uw offerte te voegen.

De inschrijver moet:

— een ingevuld UEA voorleggen voor elke deelnemer van een combinatie van ondernemingen die optreedt als inschrijver,

— een ingevuld UEA (afdelingen A en B van deel II, en geheel deel III) voorleggen voor elke onderaannemer of andere entiteit op wiens draagkracht de inschrijver beroep doet met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria.

Inschrijvers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte UEA opnieuw gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

N.v.t.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Volgende milieudisciplines zijn te behandelen door deskundigen die ter zake erkend zijn door de Vlaams Minister bevoegd voor milieu:

— bodem,

— water (oppervlakte- en grondwater),

— geluid en trillingen,

— lucht,

— fauna en flora,

— landschap-bouwkundig erfgoed en archeologie,

— mens – mobiliteit,

— mens – ruimtelijke aspecten (inclusief hinderaspecten en beleving),

— mens – gezondheid.

2. De inschrijvers dienen inzicht in de aard van de opdracht te tonen alsook het aantonen van een gedegen terreinkennis door ervaring in gelijkaardige opdrachten.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De inschrijver voegt bij de inschrijving voor elke milieudiscipline die voorhanden is, het bewijs van erkenning toe. Aan de hand daarvan zal de aanbestedende overheid oordelen als aan het kwalitatief selectiecriterium werd voldaan;

2. De inschrijver zal zijn technische bekwaamheid staven d.m.v. een lijst van de voornaamste gelijkaardige opdrachten in de overheidssector die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft uitgevoerd, de datum en de instanties waarvoor zij bestemd waren (naam van organisatie en referenties).

De inschrijver verklaart op het UEA of hij al dan niet voldoet aan de selectiecriteria. De voor te leggen stukken (bewijs van erkenning) worden voor het goede verloop van de procedure onmiddellijk aan het UEA en de offerte toegevoegd.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/08/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/08/2021
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Town: Brussel
Postal code: 1000
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/06/2021