Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 307910-2017

05/08/2017    S149

Belgium-Brüsszel: Az európai média napi figyelésére irányuló szolgáltatások az Európai Parlament részére

2017/S 149-307910

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
E-mail: dgcomm-seminarsMSMU@europarl.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2274
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az európai média napi figyelésére irányuló szolgáltatások az Európai Parlament részére.

Hivatkozási szám: COMM/DG/AWD/2017/215.
II.1.2)Fő CPV-kód
92400000 Hírügynökségi szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Parlament ezt az eljárást abból a célból indítja, hogy egy 1 éves keretszerződést kössön a nyomtatott (nemzetközi, nemzeti és regionális) sajtó, az audiovizuális média (tv és rádió) és a fő online média (internet) napi szintű figyelemmel kísérésére. A keretszerződés a legfeljebb 4 éves időtartam eléréséig meghosszabbítható.

A cél médiaszemlék formájában időszerű és naprakész napi összefoglaló készítése arról, hogy az Európai Parlamenttel és az Európai Unióval összefüggő témákról a média hogyan számol be.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Médiafigyelési szolgáltatások:

Az e keretszerződésben igényelt szolgáltatások tekintetében a nyertes ajánlattevőnek az I. mellékletben (lásd a dokumentációt) említett országok és források nyomtatott, audiovizuális és online médiájában szereplő híreket kell figyelemmel kísérnie olyan napi szemle teljesítése érdekében, amelynek az alábbiakat kell magában foglalnia: valamennyi szekció híreinek összefoglalói és teljes terjedelmű cikkek PDF formátumban a nyomtatott sajtó és az online hírek esetében (a továbbiakban szemelvények).

Előfordulhat, hogy a pályázót felkérik arra, hogy a figyelt hírekről adott napon különböző időszakonként, illetve több mint 1 közlésben számoljon be.

Rendszeres figyelési szolgáltatások:

a) a pályázónak naponta (a hét mind a 7 napján) a nyomtatott, az online és az audiovizuális média figyeléséről készített szemlét kell küldenie e-mailben közvetlenül a címzettek jegyzékén szereplő feleknek. Valamennyi sajtószemlét (összefoglalót és szemelvényt) a pályázó saját weboldalán is elérhetővé kell tenni kizárólag az EP munkatársainak biztosított korlátozott hozzáféréssel, és azoknak legalább dátum szerint kereshetőnek kell lenniük;

b) a napi szemle teljesítése alól évente legfeljebb 10 napra mentesül a nyertes ajánlattevő. Az érintett napokról a szerződés aláírásának időpontjában állapodnak meg a nyertes ajánlattevővel. A jövőbeni változtatásokat mindkét fél egyetértése mellett kell végrehajtani.

Teljesítési idő és módszer:

A nyertes ajánlattevőnek a szolgáltatásokat napi szinten hétfőtől vasárnapig kell teljesítenie, valamint hivatalos ünnepnapokon (az előre meghatározott 10 nap kivételével).

— hétköznapokon (hétfőtől péntekig) a nyertes ajánlattevőnek a napi szemlét e-mailben kell eljuttatnia a felhasználók részére legkésőbb közép-európai idő szerint 8:00 óráig. Ennek a kiadásnak a fő nyomtatott sajtóból, online és audiovizuális forrásokból kiválasztott összefoglalókat és szemelvényeket kell tartalmaznia,

— hétvégénként (szombaton és vasárnap) és (a mentességet élvező napokon kívüli) hivatalos ünnepnapokon a napi szemlét legkésőbb közép-európai idő szerint 10:00 óráig kell eljuttatni.

Amennyiben az Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy a napi szemléből hiányoznak bizonyos fontos médiatermékek, akkor felkérheti e pályázót ezek biztosítására, illetve a termék frissített változatának (többletköltségek nélkül történő) újraküldésére.

A szolgáltatásokat e-mailben kell teljesíteni az Európai Parlament részére, közvetlenül a címzettek jegyzékében szereplő címekre, amelyet a szerződés aláírása után bocsátanak a nyertes ajánlattevő rendelkezésére. Az Európai Parlament fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt változtatásokat eszközöljön a címzettek jegyzékében.

A kommunikációs minták és a médiatudósítási módszerek változnak, az információtechnológia pedig jelenleg gyorsan fejlődik. Az Európai Parlament a teljes szerződés időtartamára a legjobb, a legújabb korszerű technológiák és módszerek folyamatos frissítésén alapuló szolgáltatásokat keresi.

A nyertes ajánlattevőnek a felhasználók számára egy internetes megoldást kell biztosítania ahhoz, hogy az elektronikus kommunikációs készülékek (számítógépek és mobil készülékek) valamennyi típusáról hozzáférhessenek a médiaszemlékhez. A nyertes ajánlattevőnek gondoskodnia kell arról, hogy a médiaszemlék nyomtathatóak és elektronikusan kereshetőek legyenek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés a legfeljebb 4 éves időtartam eléréséig meghosszabbítható (további részletekért lásd a keretszerződés-tervezetet).

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/09/2017
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/09/2017
Helyi idő: 10:30
Hely:

rue Montoyer 75 — Room 01T040.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Azokat az ajánlattevőket, akik részt kívánnak venni a pályázatbontáson, felkérik arra, hogy ebbéli szándékukról a szóban forgó közbeszerzési eljárás irányításáért felelős osztályt legkésőbb a pályázatbontás dátumát 2 munkanappal megelőzően tájékoztassák a dgcomm-seminarsMSMU@europarl.europa.eu e-mail címen.

Csak 1 képviselő vehet részt. Azoktól az ajánlattevőktől, akik részvételi szándékukat nem jelentik be, automatikusan megtagadják a tenderbontáson való részvételt. A tenderbontáson részt vevő személy nevét is be kell jelenteni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Város: Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az európai ombudsman
Város: Strasbourg
Ország: Franciaország
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/07/2017