Services - 307986-2023

24/05/2023    S99

Denmark-Aarhus: Accommodation cleaning services

2023/S 099-307986

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Postal address: Helsingforsgade 6A, D
Town: Aarhus
NUTS code: DK Danmark
Postal code: 8200
Country: Denmark
Contact person: Asger Gram-Hansen
E-mail: asger@servicemaegleren.dk
Telephone: +45 70208060
Fax: +45 87476776
Internet address(es):
Main address: https://permalink.mercell.com/204355668.aspx
Address of the buyer profile: http://www.servicemaegleren.dk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/204355668.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/204355668.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Danmarks Medie- & Journalisthøjskole - Udbud af rengøring 2023 - Prækvalifikation

II.1.2)Main CPV code
90911100 Accommodation cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af DMJX

Opgaven omfatter rengøring på DMJX kommende nye adresse på Grønjordsvej 2, 2300 København S og gennemføres som et begrænset udbud.

Leverandørerne bedes sætte sig grundigt ind i stamoplysningerne i Bilag B. 

Tryk her https://permalink.mercell.com/204355668.aspx

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ordregiver er berettiget til at forlænge Kontrakten på uændrede vilkår i op til 24 måneder.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Såfremt der er flere egnede ansøgere end det forventede antal, vil der blandt de ansøgere, der utvivlsomt har en tilstrækkelig økonomisk styrke til at løfte den udbudte opgave, blive udvalgt de virksomheder, som i lyset af den udbudte opgave og ud fra ønsket om at skabe en optimal konkurrence har de bedste referencer.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Ekstraopgaver ud over det i kontrakten aftalte (omfanget af disse optioner er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ansøger skal udfylde samtlige oplysninger, som efterspørges i ESPD ved dennes prækvalifikationsansøgning. Der gøres opmærksom på, at ved afkrydsning i "ja" til anvendelse af underleverandør eller hvis leverandør indgår i et konsortium, stilles der krav om fremsendelse af særskilt ESPD for underleverandøren eller den virksomhed leverandøren er i konsortium med.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Økonomisk og finansiel formåen Nedennævnte punkter skal besvares:

Der bedes oplyst de seneste 3 års omsætning (samlet og specifik omsætning) samt de seneste 3 års egenkapital. Egenkapitalen bedes oplyst i ESPD.

Såfremt den økonomiske aktør af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående, skal der udfyldes oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle formåen i form af nøgletal. Har virksomheden eksisteret under 3 år vedlægges tilsvarende oplysninger som ovenfor nævnt og det skal i ESPD beskrives, hvornår virksomheden blev etableret. Oplysninger om relevant erhvervsansvarsforsikring med oplysning om forsikringssum og valuta.

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Ordregiver stiller krav om, at leverandørens samlede og specifikke omsætningstal for de 3 senest afsluttede regnskabsår oplyses for hvert enkelt år.

- Ordregiver stiller krav om, at leverandørens egenkapital for de 3 senest afsluttede regnskabsår oplyses.

- Ordregiver tillader ikke negativ egenkapital i senest afsluttede regnskabsår.

- Ordregiver stiller krav om, at leverandørens ansvarsforsikring er på minimum DKK 10.000.000,-

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Indsættelse af minimum 2 og maksimum 7 referencer for relevante, sammenlignelige tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste 3 (tre) år. Der må maksimalt indtastes 750-1000 tegn (inklusive mellemrum) i feltet Beskrivelse under hver reference. Ved sammenlignelige referencer forstås opgaver lignende den udbudte opgave ved Ordregiver hvormed der fokuseres på bl.a. ydelse, størrelse og bygningsmasse. Ved sammenlignelige opgaver tænkes der yderligere på uddannelsesinstitutioner lignende Ordregivers på samme eller højere uddannelsesniveau. Ordregiver lægger vægt på, hvor præcis beskrivelsen af referencen er, da dette giver Ordregiver en indikation af, om referencen kan sammenlignes med Ordregivers opgave eller ej.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/06/2023
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 9 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

En række af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde er gældende for nærværende udbud., jf. Udbudslovens § 137, nr. 1, 2, 3, 5 og 6.

Se i denne forbindelse udbudsbetingelsernes punkt 6.2.1.

For yderligere beskrivelse af udbuddet, henvises der til udbudsmaterialet.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internet address: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne

m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/05/2023