Supplies - 309664-2021

21/06/2021    S118

Poland-Rybnik: Antiseptics and disinfectants

2021/S 118-309664

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
National registration number: 272780323
Postal address: ul. Energetyków 46
Town: Rybnik
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 44-200
Country: Poland
Contact person: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Magdalena Wieczorek (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291080, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl
Telephone: +48 324291226/87/88
Fax: +48 324291225
Internet address(es):
Main address: www.szpital.rybnik.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital.rybnik.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

Reference number: LAS-146-PN/43-2021
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz środków chemicznych wraz z dzierżawą myjni endoskopowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia („Formularz cenowy”). Zamówienie podzielone jest na 4 pakiety (części) wymienione w załączniku nr 1.1. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub dowolnej liczby pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparat do mycia

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Preparat do mycia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin dostaw / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: szybkość reakcji na reklamacje / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysokości: 80,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparaty myjące oraz dezynfekcyjne do Centralnej Sterylizacji

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Preparaty myjące oraz dezynfekcyjne do Centralnej Sterylizacji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin dostaw / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: szybkość reakcji na reklamacje / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysokości 1 300,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparaty do myjni-dezynfektorów

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Preparaty do myjni-dezynfektorów.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin dostaw / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: szybkość reakcji na reklamacje / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysokości 2 600,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparat do dezynfekcji rąk

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Preparat do dezynfekcji rąk.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin dostaw / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: szybkość reakcji na reklamacje / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysokości 800,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający określa wymienione w dalszych pkt warunki udziału w postępowaniu oraz wskazuje następujące podstawy wykluczenia z postępowania: przy czym w niniejszym postępowaniu oprócz obligatoryjnych podstaw wykluczenia, tj. w oparciu o art. 108 ustawy, zamawiający przewiduje także wykluczenie wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury w oparciu o przepisy art. 109 ust. 1 pkt 4.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, jeśli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2, jeśli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w ww. pkt.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy, tj.:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Wykonawcy przystępujący do postępowania muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy, przy czym w niniejszym postępowaniu zamawiający określa następujące warunki w zakresie:

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy niniejszego postępowania, za wyjątkiem kompetencji na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4;

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – w tym zakresie zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał zezwolenie wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne – w przypadku gdy zaoferowany asortyment jest zarejestrowany jako lek;

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy niniejszego postępowania;

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej, w przypadku dostarczania produktów – nie dotyczy niniejszego postępowania.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy niniejszego postępowania – zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy niniejszego postępowania – zamawiający nie stawia warunku.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia („Projektowane postanowienia umowy”, w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/07/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/07/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/ pn/szpital.rybnik) w siedzibie zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w Pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), l piętro, pokój nr 126.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Przed końcem umów zawartych w wyniku niniejszego postępowania.

VI.3)Additional information:

Szczegółowe inf. dot. niniejszego zamówienia zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia (www.szpital.rybnik.pl).

Wykaz oświadczeń lub dok., potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postęp. oraz przed. środk. dowod.:

1. dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1.1. do oferty – należy dołączyć oświadczenia: JEDZ wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji;

1.2. na wezwanie (dot. wyk., którego oferta została najwyżej oceniona), dołączyć aktualne na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

1.2.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

1.2.2. odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

1.2.3. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2. dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

2.1. do oferty – dołączyć JEDZ – wypełniony w zakresie wskazanym przez zamaw., w tym w zakresie kompetencji;

2.2. na wezwanie (dot. Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona) – zamaw. nie wymaga dok. na wezw.

Załączniki te podlegają uzupełnieniu w trybie art. 128 ustawy.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych w postaci:

Należy dostarczyć

— karty charakterystyki lub dekl. zgoda, cert. CE, zgłoszenie do RWM i pod. odp. za ich wprowadź, lub potwierdź. przekaz. danych do Krajow. Syst. Inform o komet. lub pozwol. na dop. do obr. prod. biobójcz., zg. z pkt 3 rozdz. IV specyfikacji.

Zał. te podlegają uzupełnieniu w trybie art. 107 ustawy.

Dodatkowo wykonawca dołącza:

— oświadczenie potwierdzające posiadanie przez zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 dopuszczenia do obrotu i do używania.

Oświadczenia, o których mowa powyżej zawierają się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej specyfikacji.

Oświadcz, te zawarte są w formul. oferty – zał. 1 do specyfikacji.

Zał. do oferty są:

1. formularz oferty:

1.1. formularz cenowy.

Załączniki te nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 128 ustawy.

1. karty charakterystyki lub dekl. zgoda, certyfikat CE, zgłoszenie do RWM i pod. odp. za ich wprowadź, lub potwierdź. przekaz. danych do Krajow. Syst. Inform o komet. lub pozwol. na dop. do obr. prod. biobójcz., zg. z pkt 3 rozdz. IV specyfikacji;

2. JEDZ;

3. pełnomocnictwo (jeśli wymagane).

Dokumenty te podlegają uzupełnieniu w trybie art. 107 ustawy.

Szczeg. informacje w SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowywania procedury określonej w art. 139 ustawy z 11.9.2019 – Prawo zamówień publicznych, tj. możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – zawarta jest w rozdziale I SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dostępne pod adresem (https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje) zgodnie z ustawą z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w dziale IX przysługują:

— wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp,

— uczestnikowi konkursu, który ma lub miał interes w uzyskaniu nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp,

— organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych,

— rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 513 ustawy odwołanie przysługuje, w przypadku gdy:

— w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, w dynamicznym systemie zakupów, w systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie zamawiający podejmie czynność niezgodną z przepisami Pzp,

— w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, w dynamicznym systemie zakupów, w systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie zamawiający zaniecha podjęcia czynności, do której był zobowiązany na podstawie przepisów Pzp,

— zamawiający zaniecha przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie przepisów ustawy, a był do tego zobowiązany.

Stosownie do § 7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453) dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia składana w postaci elektronicznej przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych:

— płyta CD,

— płyta DVD,

— nośnik USB,

— dysk przenośny USB.

Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym ze wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Sekretariat Biura Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/06/2021