Supplies - 310662-2022

10/06/2022    S111

Hrvatska-Osijek: Dijagnostička sredstva

2022/S 111-310662

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE OSIJEK
Nacionalni registracijski broj: 46854859465
Poštanska adresa: Drinska 8
Mjesto: OSIJEK
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Davorka Šalavarda, mag.oec.
E-pošta: davorka031@gmail.com
Telefon: +385 992257070/+385 31225743
Telefaks: +385 31206870
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.zzjzosijek.hr/
Adresa profila kupca: https://www.zzjzosijek.hr/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0022836
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

NABAVA DIJAGNOSTIČKIH TESTOVA ZA PCR LABORATORIJ MOLEKULARNU BIOLOGIJU – grupe

Referentni broj: JN-03/22.VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33694000 Dijagnostička sredstva
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su Dijagnostički testovi za PCR laboratorij molekularnu biologiju – grupe za potrebe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Službe za mikrobiologiju, sukladno Troškovnicima koji čine sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 041 300.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Testovi za COBAS 4800 SYSTEM

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33694000 Dijagnostička sredstva
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, F. Krežme 1 – Služba za mikrobiologiju, Osijek.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su Dijagnostički testovi za PCR laboratorij molekularnu biologiju – grupa 1: Testovi za COBAS 4800 SYSTEM za potrebe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Službe za mikrobiologiju, sukladno Troškovnicima koji čine sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 561 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Kitovi, testovi, reagensi i ostali potrošni materijal za detekciju SARS-CoV-2 (za rad na ELITe InGenius aparatu)

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33694000 Dijagnostička sredstva
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, F. Krežme 1 – Služba za mikrobiologiju, Osijek.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su Dijagnostički testovi za PCR laboratorij molekularnu biologiju – grupa 2: Kitovi, testovi, reagensi i ostali potrošni materijal za detekciju SARS-CoV-2 (za rad na ELITe InGenius aparatu) za potrebe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Službe za mikrobiologiju, sukladno Troškovnicima koji čine sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 040 300.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Kitovi za detekciju SARS-CoV-2 (kompatibilni s automatiziranim uređajem Miracle AutoXT)

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33694000 Dijagnostička sredstva
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, F. Krežme 1 – Služba za mikrobiologiju, Osijek.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su Dijagnostički testovi za PCR laboratorij molekularnu biologiju – grupa 3: Kitovi za detekciju SARS-CoV-2 (kompatibilni s automatiziranim uređajem Miracle AutoXT) za potrebe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Službe za mikrobiologiju, sukladno Troškovnicima koji čine sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 300 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Reagensi i potrošni materijal za Covid19 testiranje na Cobas Z480 instrumentu

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33694000 Dijagnostička sredstva
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, F. Krežme 1 – Služba za mikrobiologiju, Osijek.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su Dijagnostički testovi za PCR laboratorij molekularnu biologiju – grupa 4: Reagensi i potrošni materijal za Covid19 testiranje na Cobas Z480 instrumentu za potrebe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Službe za mikrobiologiju, sukladno Troškovnicima koji čine sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 140 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

3.2.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

1. Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.

Za potrebu utvrđivanja gore navedenog kriterija, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1), za sve gospodarske subjekte u ponudi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno DoN

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/07/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 05/10/2022
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/07/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Javno otvaranje ponuda održati će se 12.07.2022. g., u 10:00 sati u prostorijama Naručitelja na adresi Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek, Drinska 8 (soba broj 13).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb, u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno Naručitelju.

Žalba koja nije dostavljena Naručitelju u roku za izjavljivanje žalbe smatra se nepravodobnom.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba obavezno sadržava podatke navedene u čl. 420. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.).

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Služba za nabavu
Poštanska adresa: Drinska 8
Mjesto: Osijek
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
E-pošta: zzosnabava.zzjz@gmail.com
Telefon: +385 31225745/+385 31225743
Telefaks: +385 31206870
Internetska adresa: https://www.zzjzosijek.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/06/2022