Services - 311088-2023

26/05/2023    S101

Poland-Szczecinek: Forestry services

2023/S 101-311088

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór
National registration number: 673-000-89-39
Postal address: Szczecinek ul. Czarnobór 1
Town: Szczecinek
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Postal code: 78-400
Country: Poland
Contact person: Adriana Nowik
E-mail: adriana.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Telephone: +48 943743022
Internet address(es):
Main address: http://www.czarnobor.szczecinek.lasy.gov.pl/
Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/czarnobor.szczecinek.lasy
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: gospodarka leśna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Krągi

Reference number: SA.270.10.2023
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna tzw. „klęskowego”, tzn. wywrotów i złomów w leśnictwie Krągi, zgodnie z Zaproszeniem do negocjacji

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 121 128.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Czarnobór leśnictwo Krągi

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna tzw. „klęskowego”, tzn. wywrotów i złomów w leśnictwie Krągi, zgodnie z Zaproszeniem do negocjacji

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu cenowego zaakceptowanego przez Zamawiającego po przeprowadzonych negocjacjach („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w Zaproszeniu i wynegocjowane przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu cenowego zaakceptowanego przez Zamawiającego po przeprowadzonych negocjacjach. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w Informacji i wycenionych przez Wykonawcę. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20% Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w protokole z negocjacji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Całkowita wartość zamówienia 121.128,00 zł netto, w tym opcja 20% 20.188,00 zł netto. Wartość zamówienia podstawowego 100.940,00 zł netto.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • New works/services, constituting a repetition of existing works/services and ordered in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Uzasadnienie faktyczne i prawne, przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki:

Zgodnie z rekomendacjami RDLP w Szczecinku, znak sprawy ZI.7610.1.2022 z dnia 11.03.2022 r. przy kontraktowaniu prac związanych z pozyskaniem drewna w drzewostanach uszkodzonych przez wiatry, w związku z wprowadzeniem stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym w PGL LP, m.in. na terenie RDLP Szczecinek oraz po analizie wniosku o przeprowadzenie postępowania i oszacowaniu wartości zamówienia, komisja proponuje udzielenie zamówień po przeprowadzeniu postępowań w trybie z wolnej ręki w oparciu o zapis art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. po negocjacjach z jednym wykonawcą.

Zaproszenie do negocjacji zostanie skierowane do Wykonawcy realizującego zamówienie: w ramach zeszłorocznego postępowania przetargowego pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czarnobór w roku 2022” znak sprawy SA.270.2.2021, które przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie obejmuje świadczenie usług w roku 2022. Podzielone zostało na 10 niezależnych zadań częściowych odpowiadających podziałowi na leśnictwa. Ogłoszenie o zamówieniu zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – nr ogłoszenia 2021/S 207-542087. Zamówienie zostało udzielone na dziewięć części zamówienia.

Postępowania będące przedmiotem zamówienia są zamówieniami polegającymi na powtórzeniu podobnych usług, obejmują usługi – prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadleśnictwa Czarnobór leśnictwo Krągi.

Zgodnie z wnioskiem o zgodę na dodatkowe postępowanie - wartość niniejszego zamówienia oszacowana została na kwotę 121.128,00 zł netto.

Faktyczne uzasadnienie zapotrzebowania:

Zamówienie obejmuje pozyskanie i zrywkę drewna w drzewostanach uszkodzonych przez wiatry na terenie Nadleśnictwa Czarnobór. Zamówienia konieczne do udzielenia w związku z Zarządzeniem nr 22 Dyrektora Generalnego LP z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak sprawy EM.800.5.2022), m. in. na terenie RDLP Szczecinek. Termin uprzątnięcia złomów i wywrotów został przesłużony do 30 czerwca 2023 r.

Proponowany Wykonawca do realizacji zamówienia: Wykonawcy usług leśnych realizujący prace na terenie leśnictwa Kragi.

Uzasadnienie prawne:

Powyższe usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług - prace z pozyskania i zrywki drewna. Zamówienie udzielone zostanie w trybie w wolnej ręki, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: SA.270.10.2023
Title:

Wykonywanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Krągi

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/05/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych Bulczak Junior Marek Bulczak
National registration number: NIP 6731837856; REGON 361224926
Postal address: Iwin, nr 23, lok. 6
Town: Przeradz
NUTS code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Postal code: 78-451
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 121 128.00 PLN
Total value of the contract/lot: 121 128.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Całkowita wartość zamówienia 121.128,00 zł netto, w tym opcja 20% 20.188,00 zł netto. Wartość zamówienia podstawowego 100.940,00 zł netto.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet address: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/05/2023