Szolgáltatások - 311240-2018

18/07/2018    S136

Magyarország-Budapest: Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások

2018/S 136-311240

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: AK01284
Postai cím: Böszörményi út 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Telefon: +36 12245900
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hegyvidek.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén.

II.1.2)Fő CPV-kód
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 400 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
77211500 Faápolási szolgáltatások
45233142 Közútjavítás
50870000 Játszótéri berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások
77313000 Parkfenntartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Városüzemeltetési feladatok ellátása, mely magában foglalja a zöldfelületek fenntartását, egy- és kétnyári növények kiültetési és gondozási munkáit, szökőkutak fenntartási, és csapadékvíz elvezető rendszerek fenntartási munkáit, valamint közutak, lépcsők karbantartási munkáit is az alábbiakban meghatározott felületeken:

— meglévő parkok fenntartás a: 210 000 m2 (tartalma: a belterjesen kezelt parkok összterülete)

— utcai fasorok fenntartása (kb 8000 db fa)

— Játszóterek fenntartása 39 000 m2-en (tartalma: 23 db játszótér leszűkített területe, ezek kb. 99 000 m2-nyi parkban vannak elhelyezve)

— Síkosságmentesítési munkák 18 000 m2-en (tartalma: parkokban lévő burkolat és járda)

— a kerületi közutak padkáinak kaszálása: 270 000 m2

— a parkokba kihelyezett lakossági szemét elszállítása: 2500 m3 / év (tartalma: a parkok szemeteseinek ürítése és a mellé kihelyezett lakossági hulladék, zöld és használati vegyesen)

— Közterületek tisztítása 30 000 m2 (tartalma: parkok burkolatai)

— Külterjes felületek fenntartása. Ennek keretében gondozásba nem vett területek kötelező kaszálása: 327 000 m2 (tartalma: a külterjesen kezelt zöldfelületek kaszálása 27 000 m2 árokpart, 30 000 m2 önkormányzati telek, és 270 000 m2 közterület), szemétszállítás, cserjeirtás, lombgyűjtés és egyéb kapcsolódó fenntartási feladatok elvégzése

— erdőterület 300 Ha fenntartási munkái

— közutak, járdák, térburkolatok javítása, karbantartása, kátyúzása 160 km hosszban

— földutak stabilizálása 10 km hosszban

— támfalak (1000 m hosszban), lépcsők (2000 m hosszban) javítása, karbantartása

— forgalombiztonság javításával összefüggő munkálatok

— illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása

Keretösszeg nettó 2 400 000 000-HUF, melytől +40 % eltérés lehetséges a szerződés teljes időtartama alatt.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.

Ajánlatkérő az „1. Összesített Nettó ajánlati ár (HUF)” értékelési szempontnál a fordított arányosítást, a 2., 3., 4. értékelési szempontnál az egyenes arányosítást, a „5. Környezetvédelmi fenntarthatósági terv szakmai színvonala” értékelési szempontnál a pontozást és egyenes arányosítás együttesen alkalmazza a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Az értékelés részletes szabályai a Kbt. 76. § (10) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre.

Ajánlati biztosíték előírása:

Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke: nettó 10 millió HUF.

A biztosíték nyújtása a Kbt. 54. § (2) bek. szerint teljesíthető. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00155594-00100008 számú számlájára kell teljesíteni.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6 pontjában foglalt időtartama lejártát követő 30 napig érvényesnek kell lennie figyelemmel a Kbt. 131. § (5) bek. foglaltakra.

Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni.

Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (5) bek. szerint a közös ajánlattevőknek a z ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bek.] esetén a biztosíték Ajánlatkérőt illeti meg.

Az ajánlati biztosíték további szabályait a Kbt. 54. §-a tartalmazza.

A szerz.telj.-hez jogosultsággal rendelkező szakember részvétele szükséges:

1 fő a 266/2013.Korm.R, MV-KÉ kategóriás felelős műszaki vezető,

1 fő a 266/2013.Korm.R, MV-VZ kategóriás felelős műszaki vezető.

Nyertes AT a fent megjelölt feltételeknek megfelelő, kamarai nyilvántartásban szereplő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert a szerződés megkötéséig köteles megnevezi.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M.2.a) pont szerinti alk.min.köv tekintetében bemutatott szakembernek az alk.min.köv felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. M.2.d)p ont szerinti alk.min.köv tekintetében bemutatott szakembernek az alk.min.köv felüli, útépítésben és/vagy útfelújításban szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. M.2.e)pont szerinti alk.min.köv. tekintetében bemutatott sz akembernek az alk.min.köv. felüli, csatornaépítésben és/vagy csatornafelújításban szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5.Környezetvédelmi fenntarthatósági terv szakmai színvonala / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 072-159692
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hegyvidéki Városüzemeltetési Konzorcium, azaz, PANNON PARK FOREST Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság mint közös ajánlattevő
Postai cím: Anna u. 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hegyvidéki Városüzemeltetési Konzorcium, azaz,PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság mint közös ajánlattevő
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 400 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 400 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az Mvm rendelet 18. § alapján a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Hegyvidéki Városüzemeltetési Konzorcium, azaz, PANNON PARK FOREST Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Anna utca 9-11., 11630979-2-43) és

PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E., 10452556-2-44), mint közös ajánlattevők

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Hegyvidéki Városüzemeltetési Konzorcium, azaz, PANNON PARK FOREST Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Anna utca 9-11., 11630979-2-43) és

PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E., 10452556-2-44), mint közös ajánlattevők

A közbeszerzési részek V.2.5) pontjához kapcsolódóan az alvállalkozásra vonatkozó információk:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

— cserje, évelő, rózsa, talajtakaró és örökzöld növények ápolási, telepítési munkák részfeladatok; parki berendezések felújítása, karbantartása, új kihelyezése részfeladatok; játszóterek fenntartása részfeladatok; hóeltakarítás, síkosságmentesítés; járdafelület gépi takarítására vonatkozó és általános takarítási részfeladatok,

— parkfa és sorfa telepítési munkák részfeladatai; fasorok, parki fák fenntartási munkáinak, fakitermelési munkák részfeladatai; gyepfelület ápolási, gyepesítési munkák részfeladatai; cserje, évelő, rózsa, talajtakaró és örökzöld növények ápolási, telepítési munkák részfeladatok; egy- és kétnyári növények és virágfelület ápolási, telepítési munkák részfeladatai; szakipari munkák; szállítási munkák részfeladatai,

— gyepfelület ápolási, gyepesítési munkák részfeladatok; szállítási munkák részfeladatok,

— vizi infrastruktúra; öntözés, vízelvezetés, vízgépészet; vízszerelési munkák,

— köztisztasági feladatok részfeladatai,

— zöldfelület kataszter karbantartási munkák; városüzemeltetési feladatok szakmai irányítása részfeladatok; növény- és favédelmi munkák, tápanyagutánpótlási feladatok részfeladatok; villanyszerelési munkák, közvilágítás; kerítéselemek javítása, pótlása, cseréje részfeladatok; forgalomtechnikai eszközök javítása, pótlása; mérnöki feladatok; területelőkészítés, bontás részfeladatok; tereprendezési munkák részfeladatok; játszó- és sporteszközök kihelyezése részfeladatok; kerítés- és kapu építés részfeladatok; állapotfelvétel; őrzés, vagyonvédelem; tűzszerészeti munkák; földmunka; közműszerelvények szintbe emelése; hírközlési aknák szintbe emelése; hulladék kezelés, szállítás, lerakás; veszélyes hulladék kezelés, szállítás, lerakás; csőszerelés, hegesztés; lakatosszerkezetek előregyártása, beszerelése; helyreállítási munkák; alépítményi munkák elvégzése - szórtanyagú, beton és zúzalékágy; burkolatépítés, térburkolat építés; utcabútor elhelyezés; burkolat alépítményi munkák,

— Minőségmenedzsment tevékenység,

— Őrzés; fuvarozás, szállítás; bontási munkák; beton-vasbeton szerkezetek építése; zsaluzás; elektromos szakipari munkák; kőburkolatok építése; műkőburkolatok építése; lakatosszerkezetek gyártása, beépítése; közműépítés; közműkiváltás; szegélyépítés; öntött és hengerelt aszfalt burkolatok építése; minőségvizsgálatok; mérnöki tevékenység; szakmai tanácsadás; forgalomtechnikai munkák; tervezés; kiegészítő tervezés, szakfelügyelet

Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

DeerGarden Kft. (23930685-2-41)

Certification Agency Korlátolt Felelősségű Társaság, (23778537-2-41)

Parkfenntartó- Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (12252091-2-41)

LEYLAND Kft. (14362945-2-42)

Ganz Hydro Kft. (10838686-2-42)

Wastl Kft. (10718870-2-43)

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 47 854,18- Ft, mely az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgáló képzett érték.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/07/2018