Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 312823-2021

22/06/2021    S119

Poland-Warsaw: Surgical gloves

2021/S 119-312823

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
National registration number: PL
Postal address: ul. Indiry Gandhi 14
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-776
Country: Poland
Contact person: Malwina Szczawińska
E-mail: zaopat@ihit.waw.pl
Telephone: +48 223496435
Internet address(es):
Main address: https://ihit.ezamawiajacy.pl/
Address of the buyer profile: https://ihit.ezamawiajacy.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ihit.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ihit.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawiczek medycznych – IHIT/P/27/2021

Reference number: IHIT/P/27/2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa rękawiczek medycznych (części nr 1–2).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1A do SWZ – specyfikacja asortymentowo-cenowa.

Przedmiot zamówienie został podzielony na 2 części:

— część 1 – rękawiczki diagnostyczne lateksowe,

— część 2 – rękawiczki chirurgiczne.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 560 358.56 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawiczki diagnostyczne lateksowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 1 – Rękawiczki diagnostyczne lateksowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji asortymentowo cenowej – Załączniku nr 1A do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 399 800.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje o dokumentach składanych wraz z ofertą i na wezwanie Zamawiającego opisane w SWZ znajdują się w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawiczki chirurgiczne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, magazyn gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 2 – Rękawiczki diagnostyczne lateksowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1A do SWZ – specyfikacja asortymentowo-cenowa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 160 558.56 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje o dokumentach składanych wraz z ofertą i na wezwanie Zamawiającego opisane w SWZ znajdują się w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 112 ustawy Pzp spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zakres obowiązków Wykonawcy oraz sposób realizacji zamówienia został szczegółowo określony we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

Umowa będzie realizowana przez okres: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy – część 1, 24 miesiące od dnia podpisania umowy – część 2.

Termin wykonania kolejnych sukcesywnych dostaw nie może być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–14.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/07/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/07/2021
Local time: 09:15
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie ofert (https://ihit.ezamawiajacy.pl).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Dokumenty składane wraz z ofertą:

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;

b) specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 1A do SWZ;

c) JEDZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ;

d) pełnomocnictwo;

e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

f) przedmiotowe środki dowodowe:

— oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego – załącznik nr 3 do SWZ,

— katalogi lub karty charakterystyki,

— oryginalnie prospekty/foldery producenta

(przesyłane dokumenty muszą mieć zaznaczone numery katalogowe produktów, których dotyczą, zgodne z numerami katalogowymi podanymi w Specyfikacji asortymentowo-cenowej – załączniku nr 1A do SWZ);

g) wadium:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości:

— część 1 – 7 000,00 PLN,

— część 2 – 3 000,00 PLN;

h) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa;

i) informacje dotyczące Wykonawcy – załącznik nr 1 do SWZ.

Dokumenty składane na wezwanie:

a) podmiotowe środki dowodowe:

— KRK (jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z KRK składa informację z odpowiedniego rejestru),

— oświadczenia Wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ,

— oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SWZ.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), która jest podstawowym dokumentem określającym zasady udzielania zamówienia i jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego (http://ihit.ezamawiajacy.pl/).

Wymagania co do treści oferty opisano szczegółowo w SWZ oraz wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania znajdują się w SWZ.

Skrót SWZ oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia, która jest podstawowym dokumentem określającym zasady udzielania zamówienia i jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego (https://ihit.ezamawiajacy.pl).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z ustawą Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/06/2021