Services - 312878-2017

09/08/2017    S151    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Плевен: Архитектурно проектиране

2017/S 151-312878

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Плевен
000413974
пл. „Възраждане“ № 2
Плевен
5800
България
Лице за контакт: арх. Невяна Иванчева; инж. Вельо Кънчев
Телефон: +359 64881202 / +359 64881349
Електронна поща: pleven.municipality@gmail.com
Факс: +359 64881296
код NUTS: BG314

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.pleven.bg

Адрес на профила на купувача: http://eservices.pleven.bg/procurements.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eservices.pleven.bg/procurement.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14&Guid=4e9ed3d5-77c3-4ecf-a804-a5d419db8deb
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Център за административно обслужване на граждани
000413974
пл. „Възраждане“ № 4
Плевен
5800
България
Лице за контакт: Людмила Иванова; Мария Иванова
Телефон: +359 64822414
Електронна поща: cao@pleven.bg
Факс: +359 64822414
код NUTS: BG314

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.pleven.bg

Адрес на профила на купувача: http://eservices.pleven.bg/procurements.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Проектиране и авторски надзор на обекти собственост на Община Плевен“.

Референтен номер: ОП-50-2017
II.1.2)Основен CPV код
71220000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е разделен на четири обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция № 1 — „Проектиране и авторски надзор на Регионален исторически музей — Плевен“;

2. Обособена позиция № 2 — „Проектиране и авторски надзор във връзка с ремонт на заседателна зала“;

3. Обособена позиция № 3 — „Проектиране основен ремонт на електро инсталация и перален блок на детска ясла „Чайка“ — гр. Плевен“;

4. Обособена позиция № 4 — „Проектиране във връзка с ремонт на ул. „Васил Левски“, гр. Плевен“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 666.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 4
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Проектиране и авторски надзор на Регионален исторически музей — Плевен“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314
Основно място на изпълнение:

Гр. Плевен — Регионален исторически музей.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проектиране и авторски надзор на Регионален исторически музей — Плевен: консервация, реставрация, експониране на сграда НКЦ, ремонт на покрив и художествено осветление. Проектни части: архитектура, конструкции, електро, КСС, ПБЗ, ПУСО, пожарна безопасност; Авторски надзор.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изработване на Работен инвестиционен проект (в календарни дни) / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Проектиране и авторски надзор във връзка с ремонт на заседателна зала“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314
Основно място на изпълнение:

Гр. Плевен — Заседателна зала на трети етаж в сградата на Община Плевен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проектиране на текущ ремонт — интериор и обзавеждане на заседателна зала на ІІІ етаж в административна сграда с идентификатор 56722.659.863.1. Фаза: Работен инвестиционен проект за интериор и обзавеждане. Проектни части: Архитектура, Конструктивно становище, Електро, ОВК, ВиК, КСС, ПБЗ, Пожарна безопасност; Авторски надзор.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изработване на Работен инвестиционен проект (в календарни дни) / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 45
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Проектиране основен ремонт на електроинсталация и перален блок на детска ясла „Чайка“ — гр. Плевен“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314
Основно място на изпълнение:

Гр. Плевен — Детска ясла „Чайка“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проектиране основен ремонт на електроинсталация и перален блок на детска ясла „Чайка“ — гр. Плевен, разположен в УПИ І, кв. 65 по плана на гр. Плевен, ПИ с идентификатор 56722.661.838.1. Фаза: Работен инвестиционен проект. Проектни части: Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, КСС, Пожарна безопасност /ПБ/, План за безопасност и здраве /ПБЗ/, План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/, Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/; Авторски надзор.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изработване на Работен инвестиционен проект (в календарни дни) / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Проектиране във връзка с ремонт на ул. „Васил Левски”, гр. Плевен

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314
Основно място на изпълнение:

Гр. Плевен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проектиране на основен ремонт на пл. „Свобода“ и пешеходна ул. „Васил Левски“ от пл. „Свобода“ до пл. „Стефан Стамболов“ — гр. Плевен, разположени в части от ПИ с идентификатори 56722.659.568, 659.822, 659.778, 659.443, 659.758, 659.452, 659.848, 659.843, 659.842, 659.841 и 569.788, съгласно приложени изходни данни за проектиране. Фаза: Работен инвестиционен проект /РИП/. Проектни части: Архитектура и благоустройство, Пътна, Електрическа, ВиК, Паркоустройство, Геодезия, КСС, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО; Авторски надзор.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изработване на Работен инвестиционен проект (в календарни дни) / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят изисквания към Участника за професионална годност, с изключение на изисквания за пълна проектантска правоспособност на членовете на проектантския екип, посочени по-долу.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на обособената позиция за която участва, изпълнени през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва задължително да разполага с екип:

2.1. За обособена позиция № 1

Участникът трябва задължително да разполага през целия период на изпълнение на договора, със специалисти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката за инвестиционно проектиране, а именно — проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП минимум: Експерт 1 — Проектант част „Архитектура“; Експерт 2 — Проектант част „Конструкции“; Експерт 3 — Проектант част „Електро“; Експерт 4 — Проектант част „ПБЗ“.

Лицата изготвящи проектната документация трябва да отговарят на изискванията на чл. 164, ал. 1 от Закона за културното наследство.

2.2. За обособена позиция № 2

Участникът трябва задължително да разполага през целия период на изпълнение на договора, със специалисти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката за инвестиционно проектиране, а именно — проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП минимум: Експерт 1 — Проектант част „Архитектура“; Експерт 2 — Проектант част „Конструкции“; Експерт 3 — Проектант част „Електро“; Експерт 4 — Проектант част „ОВК“; Експерт 5 — Проектант част „ВиК“; Експерт 6 — Проектант част „ПБЗ“.

2.3. За обособена позиция № 3

Участникът трябва задължително да разполага през целия период на изпълнение на договора, със специалисти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката за инвестиционно проектиране, а именно — проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП минимум: Експерт 1 — Проектант част „Архитектура“; Експерт 2 — Проектант част „Конструкции“; Експерт 3 — Проектант част „Електро“; Експерт 4 — Проектант част „ОВК“; Експерт 5 — Проектант част „ВиК“; Експерт 6 — Проектант част „ПБЗ“.

2.4. За обособена позиция № 4

Участникът трябва задължително да разполага през целия период на изпълнение на договора, със специалисти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката за инвестиционно проектиране, а именно — проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП минимум: Експерт 1 — Проектант част „Архитектура и благоустройство“; Експерт 2 — Проектант част „Пътна“; Експерт 3 — Проектант част „Елекгрическа“; Експерт 4 — Проектант част „ВиК“; Експерт 5 — Проектант част „Паркоустройство“; Експерт 6 — Проектант част „Геодезия“; Експерт 7 — Проектант част „ПБЗ“.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За всички позиции — Участникът следва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, услуги, идентични или сходни с предмета на обособената позиция за която участва.

Под услуги „идентични или сходни с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира: услуги, свързани с изготвянето на работни инвестиционни проекти. Обемът е без значение.

2.1. За обособена позиция № 1 — Участникът трябва задължително да разполага през целия период на изпълнение на договора, със специалисти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката за инвестиционно проектиране, а именно — проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП минимум: Експерт 1 — Проектант част „Архитектура“; Експерт 2 — Проектант част „Конструкции“; Експерт 3 — Проектант част „Електро“; Експерт 4 — Проектант част „ПБЗ“.

Лицата изготвящи проектната документация трябва да отговарят на изискванията на чл. 164, ал. 1 от Закона за културното наследство.

2.2. За обособена позиция № 2 — Участникът трябва задължително да разполага през целия период на изпълнение на договора, със специалисти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката за инвестиционно проектиране, а именно — проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП минимум: Експерт 1 — Проектант част „Архитектура“; Експерт 2 — Проектант част „Конструкции“; Експерт 3 — Проектант част „Електро“; Експерт 4 — Проектант част „ОВК“; Експерт 5 — Проектант част „ВиК“; Експерт 6 — Проектант част „ПБЗ“.

2.3. За обособена позиция № 3 — Участникът трябва задължително да разполага през целия период на изпълнение на договора, със специалисти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката за инвестиционно проектиране, а именно — проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП минимум: Експерт 1 — Проектант част „Архитектура“; Експерт 2 — Проектант част „Конструкции“; Експерт 3 — Проектант част „Електро“; Експерт 4 — Проектант част „ОВК“; Експерт 5 — Проектант част „ВиК“; Експерт 6 — Проектант част „ПБЗ“.

2.4. За обособена позиция № 4

Участникът трябва задължително да разполага през целия период на изпълнение на договора, със специалисти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката за инвестиционно проектиране, а именно — проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП минимум: Експерт 1 — Проектант част „Архитектура и благоустройство“; Експерт 2 — Проектант част „Пътна“; Експерт 3 — Проектант част „Елекгрическа“; Експерт 4 — Проектант част „ВиК“; Експерт 5 — Проектант част „Паркоустройство“; Експерт 6 — Проектант част „Геодезия“; Експерт 7 — Проектант част „ПБЗ“.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условията за изпълнение на поръчката се съдържат в проектодоговорите по обособените позиции.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/09/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/09/2017
Местно време: 14:00
Място:

Актовата зала на първи етаж в сградата на Община Плевен.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

I. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и: 1. Участници, които са свързани лица в настоящата обществена поръчка; 2. Участник, който няма право да участва в обществените поръчки на осн. чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРНТЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона; 3. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация.; 4. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; 5. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 — 5 от ЗОП; 6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си; 7. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна стойност на поръчката; 8. Участник, който е представил в офертата си прозрачен плик „Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовото предложение, във връзка с чл. 47, ал. 3 и чл. 54, ал. 3 от ППЗОП.

II. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: www.nap.bg http://www5.moew.government.bg/ и http://www.mlsp.government.bg

Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка. Съдържанието на опаковката се подава на български език, на хартиен носител. В нея участниците трябва да представят, посочените в раздел IV т. 2 от документацията за обществена поръчка документи. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди подписване на договора, участникът избран за изпълнител, предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване, както и съответствие с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива. Изпълнителят представя Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора в BGN без ДДС, под една от следните форми: 1. парична сума — внася се по: Банка: „Българо-Американска Кредитна Банка“ АД–офис Плевен IBAN: BG45 BGUS91603304113901, BIC: BGUSBGSF. 2. банкова гаранция — издадена в полза на Възложителя следва да е безусловна, неотменима и със срок на валидност по-дълъг с 30 дни от срока за изпълнение на договора. 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя от застрахователя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/08/2017