Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 312899-2021

Submission deadline has been amended by:  369914-2021
22/06/2021    S119

Slovakia-Lučenec: Medical equipments

2021/S 119-312899

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia
National registration number: 37954571
Postal address: Námestie republiky 15
Town: Lučenec
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 984 39
Country: Slovakia
E-mail: alexova@lcnsp.sk
Telephone: +421 474322740
Fax: +421 474323254
Internet address(es):
Main address: https://www.lcnsp.sk/old/web
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432675
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://obstaravanie.eranet.sk
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: osoba podľa § 8 ods. 1 ZVO
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Videoendoskopická gastroenterologická zostava a automatický dezinfektor pre dva flexibilné endoskopy

II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie zdravotníckeho zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch (2) častí:

Časť 1: Videoendoskopická gastroenterologická zostava

Časť 2: Automatický dezinfektor pre dva flexibilné endoskopy

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovanej technickej špecifikácie je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 179 455.71 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Videoendoskopická gastroenterologická zostava

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. so sídlom Námestie republiky 2373/15, 984 39 Lučenec

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie zdravotníckych prístrojov a to podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu A súťažných podkladov. Predmetom časti 1 je: Videoendoskopická gastroenterologická zostava 1 ks

Predmetom zákazky môže byť iba nový, nepoužitý, nerepasovaný a kompletný tovar najvyššej akosti. Predmet zákazky je potrebné dodať v originálnom balení a kompletný (nie po častiach). Objednávateľ je oprávnený neprevziať prístroj dodaný po častiach.

Dodanie tovaru zahŕňa dodanie tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie, uvedenie do prevádzky a odskúšanie, zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa s obsluhou dodaného tovaru, podmienok sterilizácie tovaru (určených časti tovaru), predloženie príslušnej dokumentácie, a to Užívateľskej príručky v slovenskom jazyku, rozhodnutie ŠUKL-u s pridelením kódu, prospektový materiál s popisom technických vlastností tovaru, Vyhlásenie o zhode, CE Certifikát.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 131 427.04 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Kód výzvy: SKHU/1902

II.2.14)Additional information

Názov projektu: Zvýšenie úrovne spolupráce dvoch cezhraničných nemocníc v oblasti gastroenterológie. (kód projektu SKHU/1902/4.1/104)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Automatický dezinfektor pre dva flexibilné endoskopy

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. so sídlom Námestie republiky 2373/15, 984 39 Lučenec

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie zdravotníckych prístrojov a to podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu A súťažných podkladov. Predmetom časti 2 je: Automatický dezinfektor pre dva flexibilné endoskopy1 ks

Predmetom zákazky môže byť iba nový, nepoužitý, nerepasovaný a kompletný tovar najvyššej akosti. Predmet zákazky je potrebné dodať v originálnom balení a kompletný (nie po častiach). Objednávateľ je oprávnený neprevziať prístroj dodaný po častiach.

Dodanie tovaru zahŕňa dodanie tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie, uvedenie do prevádzky a odskúšanie, zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa s obsluhou dodaného tovaru, podmienok sterilizácie tovaru (určených časti tovaru), predloženie príslušnej dokumentácie, a to Užívateľskej príručky v slovenskom jazyku, rozhodnutie ŠUKL-u s pridelením kódu, prospektový materiál s popisom technických vlastností tovaru, Vyhlásenie o zhode, CE Certifikát.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 48 028.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Kód výzvy: SKHU/1902

II.2.14)Additional information

Zvýšenie úrovne spolupráce dvoch cezhraničných nemocníc v oblasti gastroenterológie. (kód projektu SKHU/1902/4.1/104)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného

Postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a),

B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b),

C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c),

D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d),

E) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e),

F) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f),

G) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g),

H) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h),

I) Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Podrobnejšie informácie ohľadom podmienok účasti sú uvedené v časti A.2 súťažných podkladov k tomuto verejnému obstarávaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Neaplikuje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/07/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/07/2021
Local time: 11:00
Place:

Otváranie ponúk je verejné a bude prebiehať výlučne elektronickou formou, prostredníctvom funkcionality systému Eranet.

Information about authorised persons and opening procedure:

Uchádzači, ktorí podali ponuku v lehote na predkladanie ponúk budú mať v systéme Eranet v rámci predmetnej zákazky sekciu "Online otváranie ponúk", do ktorej vedia vstúpiť 15 min. pred otvorením ponúk. Manuál k otváraniu ponúk sa nachádza na prihlasovacej stránke systému.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s §64 ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/698)

2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na URL: https://obstaravanie.eranet.sk .Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná.

Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti Podmienky a Manuál.

4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet:

OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;

Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;

Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

5. Zábezpeka sa nevyžaduje.

6. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s §66 ods. 7 a §55 ods. 1, t. j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste. Uvedené sa aplikuje pri vyhodnotení každej z častí zákazky.

7.Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom.

8.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

9. Všetky potrebné informácie na vypracovanie a predloženie ponuky a komunikáciu sa nachádzajú v súťažných podkladoch. Záležitosti neupravené v tomto oznámení a súťažných podkladoch sa riadia zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/06/2021