Supplies - 312962-2021

22/06/2021    S119

Belgium-Dessel: Occupational clothing, special workwear and accessories

2021/S 119-312962

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Belgoprocess nv
National registration number: BP
Postal address: Gravenstraat 73
Town: Dessel
NUTS code: BE213 Arr. Turnhout
Postal code: 2480
Country: Belgium
Contact person: de heer Wouter Cools
E-mail: wouter.cools@belgoprocess.be
Telephone: +32 14334064
Internet address(es):
Main address: www.belgoprocess.be
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/269/TK/2018
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Vennootschap van privaatrecht
I.5)Main activity
Other activity: Ontmanteling van nucleaire installaties, verwerken, conditioneren en tijdelijk opslaan van nucleair afval alsook de commercialisatie van knowhow

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

R.O.K. Aankoop en wassen van werkkledij

Reference number: WOCO/GUHU/WERKKLEDIJ/2021
II.1.2)Main CPV code
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Deze overheidsopdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met een ondernemer per perceel, voor een periode van vier jaar. Niet alle voorwaarden werden in de raamovereenkomst bepaald. De aanbestedende overheid kan de ondernemer die partij is bij de raamovereenkomst, indien nodig, schriftelijk raadplegen om hem te verzoeken zijn offerte aan te vullen.

De opdracht omvat de levering van diverse werkkledij en maatwerk overalls, alsook het onderhoud en de herstellingen van deze werkkledij. De opdracht is opgedeeld in de volgende percelen:

— perceel 1: aankoop van werkkledij,

— perceel 2: aankoop maatwerk overalls (enkel belgoprocess),

— perceel 3: wassen van werkkledij (enkel Belgoprocess).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1: aankoop van werkkledij

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
18110000 Occupational clothing
18113000 Industrial clothing
18114000 Coveralls
18143000 Protective gear
18210000 Coats
18221300 Raincoats
18310000 Underwear
18317000 Socks
18330000 T-shirts and shirts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE213 Arr. Turnhout
Main site or place of performance:

Diverse locaties.

II.2.4)Description of the procurement:

Dit perceel betreft de levering van algemene werkkledij.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit en draagcomfort van de voorgestelde artikelen / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Service en dienstverlening / Weighting: 15
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2025
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vereiste opties (Ter beschikking stellen (leveren) van passets; Uitvoeren van maatnames; Personalisatie van kledij (plaatsen van logo’s op werkkledij).

De vereiste opties moeten voldoen aan de specificaties die zijn opgenomen in de technische bepalingen.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2: aankoop maatwerk overalls

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
18110000 Occupational clothing
18113000 Industrial clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE213 Arr. Turnhout
Main site or place of performance:

Diverse locaties.

II.2.4)Description of the procurement:

Dit perceel betreft de levering van maatwerk overalls.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit en draagcomfort van de voorgestelde artikelen / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Service en dienstverlening / Weighting: 15
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/10/2025
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 3: wassen van werkkledij

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
98310000 Washing and dry-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE213 Arr. Turnhout
Main site or place of performance:

Belgoprocess nv, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel.

II.2.4)Description of the procurement:

Dit perceel omvat het onderhouden (wassen, reinigen, herstellen) van diverse soorten werkkledij (m.u.v. de maatwerk overalls, deze worden momenteel via een aparte opdracht gewassen en gereinigd, aangezien dit nucleaire wasserijdiensten betreft).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Service en dienstverlening / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2025
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vereiste opties (Implementeren en activeren van interactief opvolgsysteem (= track-and-trace systeem, incl. plaatsen van barcodes en het opzetten van systeem en online platform, etc.).

De vereiste opties moeten voldoen aan de specificaties die zijn opgenomen in de technische bepalingen.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Door het invullen en toevoegen van het UEA verklaart de ondernemer dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot en met 69 van de wet van 17.6.2016.

Wanneer de inschrijver een samenwerkingsverband is, moet het UEA worden ingevuld en ingediend door elke natuurlijke of rechtspersoon die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband.

Wanneer de inschrijver zich beroept op de draagkracht van één of meerdere derde entiteiten om te voldoen aan de selectiecriteria, moeten ook deze derde entiteiten een UEA indienen met de informatie die wordt gevraagd in Deel II, afdelingen A en B en Deel III.

Met het oog op het goede verloop van de plaatsingsprocedure worden de inschrijvers verzocht om meteen het attest strafregister – dat door de Aanbestedende Overheid niet rechtstreeks opgevraagd kan worden via de voor de Aanbestedende Overheid kosteloos ter beschikking gestelde databanken (telemarc/digiflow) –bij hun offerte te voegen.

Belgische natuurlijke of rechtspersonen kunnen dit opvragen via strafregister@just.fgov.be

U hoeft enkel de (firma)naam, adres, btw-nummer en reden van aanvraag (“in het kader van onderzoek inschrijving op een overheidsopdracht”) op te geven. Het attest zal u vervolgens met de post worden overgemaakt.

Indien u al in het bezit bent van dergelijk attest, gelieve er dan voor te zorgen dat dit niet ouder is dan maximum vijf (5) maanden voor de limietdatum van indiening van de offertes.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de Aanbestedende Overheid zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van Companyweb. De inschrijver voegt hiertoe de drie recentste afgesloten of neergelegde jaarrekeningen toe aan zijn dossier. In toepassing van artikel 73§4 wet overheidsopdrachten dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn dossier te voegen. De Aanbestedende Overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De inschrijver dient aan volgende criteria te beantwoorden:

— De verhouding tussen de waarde van de opdracht over het jaar met de hoogste geraamde spend (perceel 1: 66 500,00 EUR; perceel 2: 20 000,00 EUR; perceel 3: 55 000,00 EUR), ten opzichte van de totale omzet, namelijk ‘aankoop en wassen van werkkledij’, van de inschrijver in de laatst goedgekeurde jaarrekening (of omzetverklaring) mag niet hoger zijn dan 50 %,

— Het rendement van het totaal vermogen dient in de laatste goedgekeurde jaarrekening positief te zijn. Indien negatief, dient dit rendement gemiddeld positief te zijn over de drie laatste goedgekeurde jaarrekeningen. Indien negatief, dient de inschrijver in de laatst goedgekeurde jaarrekening te beschikken over een eigen vermogen dat groter is dan de helft van het kapitaal van de onderneming,

— De operationele cashflow dient hetzij in de laatste goedgekeurde jaarrekening, hetzij over de drie laatste goedgekeurde jaarrekeningen gemiddeld positief te zijn,

— De verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen dient positief te zijn. Enkel inschrijvers met voldoende financiële en economische draagkracht zullen weerhouden worden.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver dient aan te tonen te beschikken over een deugdelijk kwaliteitssysteem of dat hij voldoende maatregelen treft op het gebied van kwaliteitsbewaking. Een ISO-certificaat kan hiervoor gebruikt worden. Indien een inschrijver hierover niet beschikt, dient hij aan de hand van zijn kwaliteitshandboek en/of procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen op volgende domeinen:

— beheer van documenten (werkinstructies, klantspecificaties, ...)

— beheer van registraties (bvb van productiegegevens,...)

— beheer van kalibraties (een systeem voor kalibratie van meetmiddelen en andere tools, beheer en validatie van meetmethodes voor het productieproces, ...)

— beheer van de opleidingen en de kwalificaties van zijn personeel

— beheer van wijzigingen

— het selecteren en kwalificeren van onderaannemers en leveranciers

— beheer van klachten en non-conformiteiten

2. Een lijst van de voornaamste en gelijkaardige en gelijkwaardige opdrachten die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden afgesloten, met vermelding van het jaarlijks bestelbedrag, een omschrijving van de leveringen/ prestaties, de start- en einddatum van het betreffende contract, de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren en de naam en contactgegevens van de verantwoordelijke van het contract die gecontacteerd mag worden om de referentie te verifiëren;

3. Enkel voor perceel 3: een verklaring of bewijzen inzake maatregelen op het gebied van milieubeheer. Een geldig ISO14001 -certificaat kan worden voorgelegd om dit aan te tonen, indien andere middelen gebruikt worden, dan dient de kandidaat aan de hand van zijn procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen;

De verklaring of bewijzen inzake maatregelen op het gebied van milieubeheer worden bij voorkeur door een onafhankelijke instantie geauditeerd.

4. Enkel voor perceel 3: een verklaring of bewijzen inzake maatregelen op het gebied van energiebeheer. Een geldig ISO50001 -certificaat kan worden voorgelegd om dit aan te tonen, indien andere middelen gebruikt worden, dan dient de kandidaat aan de hand van zijn procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen.

De verklaring of bewijzen inzake maatregelen op het gebied van energiebeheer worden bij voorkeur door een onafhankelijke instantie geauditeerd.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking (per perceel).

2. Minimaal 2 referenties per perceel waarbij aangetoond kan worden dat de firma ervaring heeft met gelijkaardige en gelijkwaardige opdrachten met een opdrachtwaarde van:

— Perceel 1: EUR 50.000,00 excl. btw

— Perceel 2: EUR 10.000,00 excl. btw

— Perceel 3: EUR 50.000,00 excl. btw

3. Een geldig ISO14001 certificaat (meest recente versie) of een verklaring of bewijzen inzake maatregelen op het gebied van milieubeheer.

4. Een geldig ISO50001 certificaat (meest recente versie) of een verklaring of bewijzen inzake maatregelen op het gebied van energiebeheer.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/08/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/08/2021
Local time: 12:00
Place:

NVT

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank eerste aanleg
Postal address: Kasteelplein 1
Town: Turnhout
Postal code: 2300
Country: Belgium
Telephone: +32 14447100
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/06/2021