Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 31400-2017

27/01/2017    S19

Netherlands-Zoetermeer: Occupational clothing, special workwear and accessories

2017/S 019-031400

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: RDW
National registration number: 27374436
Postal address: Europaweg 205
Town: Zoetermeer
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 2711 ER
Country: Netherlands
Contact person: Henk Vrieling
E-mail: hvrieling@rdw.nl
Telephone: +31 642117110
Internet address(es):
Main address: http://www.rdw.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=54568
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=54568
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: verkeer en transport

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Openbare EA leveren werkkleding.

II.1.2)Main CPV code
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De RDW wenst één (1) leverancier te contracten voor de totale dienstverlening rondom het aanmeten, leveren, inspecteren, repareren, administreren, ophalen en wassen van werkkleding op alle RDW locaties. De RDW wenst de werkkleding op huurbasis in gebruik te nemen.

Scope en omvang opdracht:

Onder werkkleding wordt verstaan de kleding die gedragen wordt door het technisch personeel op de keuringsstations, de keurmeesters en de medewerkers van het testcentrum Lelystad. Werkkleding betreft o.a. workers (werkbroeken met o.a. speciale inzetstukken), polo's (zwaarder katoen), sweaters, (Amerikaanse) overalls, stofjassen, zuurvrije overalls en zulks.

De geschatte omvang van deze aanbesteding bedraagt ca. 200 000 EUR exclusief btw per jaar. Opdrachtgever heeft geen sluitende indicatie van de te verwachten kosten. Inschrijvers kunnen daarom geen rechten aan de omzetindicatie ontlenen.

Niet in scope:

Bedrijfskleding en schoeisel vallen buiten de scope van deze aanbesteding.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
II.2.4)Description of the procurement:

De RDW wenst één (1) leverancier te contracten die de RDW kan ontlasten in de totale dienstverlening rondom het aanmeten, leveren, inspecteren, repareren, administreren, ophalen en wassen van werkkleding op alle RDW locaties. De RDW wenst de werkkleding op huurbasis in gebruik te nemen.

Scope en omvang opdracht:

Onder werkkleding wordt verstaan de kleding die gedragen wordt door het technisch personeel op de keuringsstations, de keurmeesters en de medewerkers van het testcentrum Lelystad. Werkkleding betreft o.a. workers (werkbroeken met o.a. speciale inzetstukken), polo's (kort- en lange mouw) (zwaarder katoen), sweaters, (Amerikaanse) overalls, stofjassen, zuurvrije overalls en zulks.

De geschatte omvang van deze aanbesteding bedraagt ca. 200 000 EUR exclusief btw per jaar conform de gevraagde dienstverlening in deze aanbesteding. Deze omzetgegevens zijn indicatief. Opdrachtgever heeft geen sluitende indicatie van de te verwachten kosten. De realiteit kan hier van afwijken. Inschrijvers kunnen daarom geen rechten aan de omzetindicatie ontlenen.

Niet in scope:

Bedrijfskleding en schoeisel vallen buiten de scope van deze aanbesteding. De aanbesteding bedrijfskleding is separaat in de markt gezet. Onder bedrijfskleding wordt verstaan zowel representatieve als casual kleding bedoelt voor kantoorpersoneel en/of personeel dat lichte arbeid in werkplaatsen verricht.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 60 %
Price - Weighting: 40 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De RDW maakt gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument die als bijlage in Negometrix is toegevoegd. Door het invullen en ondertekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument geeft gegadigde/inschrijver aan of hij in de omstandigheden verkeert waarop de verklaring gericht is.

In het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is per eis aangegeven of in eerste instantie volstaan kan worden met het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of dat de gevraagde informatie reeds bij aanmelding dient te worden verstrekt. De RDW kan gegadigde, voorafgaand aan bekendmaking van de voorgenomen gunningsbeslissing, verzoeken bewijsstukken te overleggen voor de toetsing van de afgelegde verklaringen over de gestelde eisen. Indien de inhoud van deze bewijsstukken niet overeen komt met hetgeen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument wordt verklaard, wordt de betreffende gegadigde/inschrijver uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. Gegadigde/inschrijver is gehouden gevraagde bewijsstukken binnen zeven (7) kalenderdagen na een dergelijk verzoek te overleggen. De RDW wijst er nadrukkelijk op dat het Uniform Europees Aanbestedingsdocument bij aanmelding moet worden ingediend. Het ontbreken van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument leidt tot ongeldigheid van de aanmelding/inschrijving.

1 — Opgave van de NAW-gegevens en verklaring van inschrijving in het handels- of beroepsregister.

2 — Verklaring dat gegadigde/inschrijver niet verkeert in één van de situaties als bedoeld in artikel 2.86 en 2.87 met uitzondering van artikel 2.87 lid 1 sub c van de Aanbestedingswet 2012 (EV).

Voor een nadere uitwerking zie Negometrix.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

3 — Gegadigden/inschrijvers dienen over voldoende financieel-economische draagkracht te beschikken om de opdracht zonder risico's voor de opdrachtgever uit te voeren. Voor gegadigden die verplicht zijn de jaarstukken te deponeren dient de meest recente accountantsverklaring géén zogenaamde continuïteitsparagraaf te bevatten (te denken valt aan een paragraaf in bijvoorbeeld de jaarrekening waarin wordt vermeld dat sprake is van twijfel omtrent continuïteit). Indien gegadigde/inschrijver niet verplicht is zijn jaarstukken te deponeren, dient de gegadigde/inschrijver te verklaren dat er op moment van aanmelden geen risico op discontinuïteit bestaat.

4 — Verklaring over aansprakelijkheidsverklaring moedermaatschappij (indien gebruik wordt gemaakt van de economische en financiële draagkracht van de moedermaatschappij).

5 — Gegadigde/inschrijver dient adequaat verzekerd te zijn, in dit geval wordt hieronder verstaan een beroeps- en wettelijke aansprakelijkheid verzekering. Gegadigde/inschrijver dient per gebeurtenis voor minimaal 100 000 EUR verzekerd te zijn. Gegadigde/inschrijver dient verzekerd te blijven gedurende de duur van de raamovereenkomst.

Voor een nadere uitwerking zie Negometrix.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

6. Inschrijver toont aan d.m.v. een referentie (van één (1) opdrachtgever en is vergelijkbaar met onderhavige aanbesteding), waarbij de minimale contractwaarde per jaar 72 000 EUR exclusief btw bedroeg, waaruit blijkt dat:

1. het aanmeten, leveren, inspecteren en repareren van werkkleding; en

2. het (laten) wassen van werkkleding in een eigen wasserij, inclusief het uitvoeren en/of in uitvoering brengen van het logistieke proces rondom het halen en brengen van te wassen en/of gewassen werkkleding;

3. is geleverd aan een vergelijkbare organisatie als de RDW, met meerdere locaties verspreid over Nederland;

naar wens van de opdrachtgever is uitgevoerd.

7. Inschrijver voldoet aan de Europese normenreeks NEN/ISO 9001 (minimaal 2008) op het gebied van kwaliteitsbewaking of gelijkwaardig.

8. Inschrijver dient bij sluiting van de inschrijvingstermijn te zijn gecertificeerd tegen ISO 14001:2004.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/03/2017
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/03/2017
Local time: 12:10

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank 's-Gravenhage
Town: 's-Gravenhage
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/01/2017