Supplies - 314666-2022

13/06/2022    S112

Hungary-Budapest: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2022/S 112-314666

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
National registration number: 15735681241
Postal address: Erzsébet tér 4
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1051
Country: Hungary
Contact person: Palkó Júlia
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Telephone: +36 18727474
Fax: +36 12090063
Internet address(es):
Main address: http://www.belvaros-lipotvaros.hu
Address of the buyer profile: http://www.belvaros-lipotvaros.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000768892022/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000768892022/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Egészségügyi eszközbeszerzés 3.

Reference number: EKR000768892022
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

"Egészségügyi eszközök beszerzése a Belváros-Lipótváros Egészségügyi szolgálat részére 3"

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest V. kerület, Hercegpírmás u. 14-16.

II.2.4)Description of the procurement:

2 db Ultrahang diagnosztikai készülék

Ajánlattevőnek a műszaki paramétereket tartalmazó táblázatot hiánytalanul feltöltve az ajánlat részeként, mint szakmai ajánlat be kell

adnia. Ajánlatot érvényesen 2 eszköz egyidejű megajánlásával lehet tenni. A Felolvasólapon a summa árat kell megadni.

Az ajánlatban ajánlattevőnek csatolnia kell a konkrét megajánlott eszköz műszaki leírását/brosúráját, melyből a megajánlott eszköz

műszaki paramétereknek való megfelelősége kétséget kizáróan, teljes körűen ellenőrizhető. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben

bármely megajánlott eszköz nem felel meg maradéktalanul a műszaki leírásokban foglaltaknak. Az ajánlathoz csatolni szükséges

továbbá a megajánlott eszköz CE tanúsítványát.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás

csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt.

Ajánlatkérő az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

Nyertes ajánlattevő feladata az eszköz saját költségen történő leszállítása, összeszerelése és az üzembe helyezése (beállítása,

installációja) és a próbaüzem lefolytatása.

Nyertes ajánlattevő feladata továbbá az eszköz használatának betanítása Ajánlatkérő 3 alkalmazotta részére mindösszesen 6 óra

terjedelemben. Az oktatási jegyzőkönyvet, valamint az eszköz magyar nyelvű használati-karbantartási utasítását át kell adni a

garancialevéllel együtt.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell előírt 24 hónap jótállási időszakra a kötelező szervizeket is.

AK és nyertes ajánlattevő közötti kapcsolattartás nyelve: magyar, erre az ajánlatban kifejezetten nyilatkozni szükséges.

Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell folyamatosan elérhető, hazai telephellyel rendelkező szakszervizet, amely az eszköz szakszerű

javítására igazolt felkészültséggel rendelkező szakembereket alkalmaz. Az ajánlathoz az adott eszközre megjelölt szakszerviz fentiek

szerinti meglétét igazoló gyári meghatalmazást, tanúsítványt csatolni kell.

A részletes műszaki/szakmai minimumkövetelményeket,

műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok között található dokumentum tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: A megajánlott készülék kompatibilis az intézet Radiológiai Osztályán jelenleg üzemelő ultrahang készülékek vizsgálófejeivel előny a megléte igen=20 pont nem=0 pont / Weighting: 20
Quality criterion - Name: A képernyőn látható teljes mélységig terjedő fókuszpont nélküli, fokozatmentes elektronikus fókuszálás előny a megléte igen: 10 pont nem: 0 pont / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Doppler jel rögzítése valós időben 2 helyről egyszerre igen: 10 pont nem: 0 pont / Weighting: 10
Price - Weighting: 93
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ajánlatkérő az 1. (Ár) részszempontra adott ajánlati elemet a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló

értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet A. 1. aa) pontja (fordított

arányosítás) szerint értékeli, a 2., 3., és 4. részszempontra adott ajánlati elemet az említett útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet B. pont (pontozás) szerint értékeli.

További részletek AD-ben. Egy eszköz kerül beszerzésre, melyre fizikai értelemben nem biztosítható a részajánlattétel lehetősége.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a

Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti

bírálat körében kerül sor. Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlatában, az ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek külön EEKD-t kell benyújtania. Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt

kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően

alkalmazandóak.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.

§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában, az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy

megfelel az M/1. szerinti alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján

ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján

ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított

három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §-a szerint a bemutatott referenciát az ajánlattevő, illetve

az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő

másik fél által adott igazolással lehet igazolni, amelynek legalább az alábbi adatokat kell

tartalmaznia:

- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési időpont - év/hónap/nap - megjelölésével),

- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,

- az információt szolgáltató személy nevét

- a szállítás tárgyát, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés

tárgyának megfelelő-e,

- a szállítás mennyiségét,

- saját teljesítés aránya

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően

történt-e.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a három év teljesítéseinek igazolása tekintetében a vizsgált időszak

alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek,

továbbá az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy

személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől

függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (6) (7) (9) bekezdések szerint kell eljárni.

További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító

felhívás feladásától visszafele számított 3 (három) évben nem rendelkezik a 321/2015. (X.30.)

Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése a) pontja, 21/A §-a, és 22. § szerint igazolt legalább összesen nettó 21 000 000,- Ft összegű vételár ellenében történő Ultrahang diagnosztikai készülék értékesítésére

vonatkozó referenciával.

Az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a fenti eszközök értékesítését több szerződés - azaz több

referencianyilatkozat/referenciaigazolás - alapján igazolja az ajánlattevő.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Az ajánlatkérő előleget nem fizet.

A számla ellenértékét Ajánlatkérő az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag egyenlíti ki

a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint,

átutalással.

A számla fizetési határideje 30 nap. A számla kiállításának alapja az ajánlatkérő által kiállított

teljesítésigazolás. Az ellenérték kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF).

Késedelmi kötbér: Ha nyertes AT a szerz. szerinti telj. határidő vagy a hibaelhárításra meghatározott határidő tekintetében olyan okból, melyért felelős, késedelembe esik, a késedelemmel érintett naponként - az ÁFA

összegét nem tartalmazó - vételár 0,5 százalékának megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kés. kötbér a késedelembe esés napjától esedékes és nem haladhatja meg az ÁFA nélkül számított vételár 20

%-át.

Meghiúsulási kötbér: Ha a teljesítés nyertes AT-nek a szerződésben foglaltakra alapított elállása vagy felmondása miatt, akár

más olyan okból, melyért nyertes AT felelős meghiúsul, úgy az ÁFA-t nem tartalmazó vételár 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér

fizetésére köteles.

Jótállás: nyertes ajánlattevő adott eszközre vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv Ajánlatkérő általi aláírásától számított 24 hónap

teljes körű jótállást köteles vállalni.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/07/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/07/2022
Local time: 12:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Ajánlatkérő az 1. (Ár) részszempontra adott ajánlati elemet a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló

értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet A. 1. aa) pontja (fordított

arányosítás) szerint értékeli, a 2. részszempontra adott ajánlati elemet az említett útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet B.

pont (pontozás) szerint értékeli.

További részletek AD-ben.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen közbeszerzési

eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor a

közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (www.ekr.gov.hu) (a

továbbiakban: EKR) igénybevételével.

2. Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait kizárólag az

EKR rendszerben regisztrált

Ajánlattevők részére biztosítja. A közbeszerzési dokumentumokat az EKR rendszerben regisztrált

Ajánlattevő elektronikus úton az

ajánlattételi határidő lejártáig elérheti.

3. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét

(részeit), amelynek teljesítéséhez az

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és

az ajánlat vagy a részvételi

jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

4. Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő

hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: Nem.

5. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul

alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el:

Igen.

6. Ajánlatkérő az ajánlatok

bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján az

ajánlatok értékelését követően végzi el:

Igen.

7. Kiegészítő tájékoztatás: Amennyiben az Ajánlattevő - a

megfelelő ajánlat benyújtása érdekében - az ajánlattételi felhívásban, illetve közbeszerzési

dokumentumokban közölt információkkal

kapcsolatosan kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban- a kérdéssel

érintett rész megjelölésével (pl. felhívás

vagy útmutató melyik pontja, bekezdése stb.) -, kizárólag az EKR rendszeren keresztül, az

ajánlattételi határidő lejárta előtt - a Kbt. szerinti

határidőben, megkeresheti az Ajánlatkérőt. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet szerkeszthető,

word formátumban is elő kell

terjeszteni.

8. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt

terheli.

9. A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő (az ajánlattételre

felszólított ajánlattevő más gazdasági

szereplővel) közösen is nyújthat be ajánlatot, azzal, hogy az ajánlattételre felszólított ajánlattevők

egymással közösen ajánlatot nem

tehetnek. A közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást az ajánlathoz csatolni

kell.

10. A Kbt. 66. § (6)

bekezdésének a)-b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.

11. Ajánlatnak tartalmaznia kell az

ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,

valamint a kért ellenszolgáltatásra

vonatkozóan.

12. A Kbt. 69. § (13) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult a benyújtott igazolások, nyilatkozatok

tartalmának

ellenőrzése érdekében más állami vagy önkormányzati, hatóságtól vagy gazdasági szereplőtől

információt kérni.

13. Amennyiben az

alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum az alkalmassági minimum követelmények körében

meghatározott összeget nem

forintban tartalmazza, azt az ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Banknak a felhívás feladásának napján

érvényes hivatalos deviza

középárfolyamán átszámítva veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank

nem jegyez, az adott deviza az

ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által jegyzett, a felhívás feladásának

napján érvényes árfolyamon számított

euró ellenértéke kerül átszámításra.

14. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Ajánlat nem EKR nyilatkozatminták útján beadott részeit

jelszóvédelem nélküli, *.pdf formátumban szükséges benyújtani. Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt

Ajánlattevőket, hogy az EKR

rendszerbe feltölthető fileméret - a technológia jelen állása szerint - maximum 25 Mbyte.

15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

16. A IV.2.6) pont 30 napot jelent.

17. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:0-10

18. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve

szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest

szigorúbban határozta meg.

19. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

20. Ajánlatkérő tájékoztatja az

ajánlattevőket, hogy a Kbt, 54. §-ában foglalt

esetekre ajánlati biztosítékot kér, mértéke 2 000 000 Ft. A biztosíték az ajánlattevő választása

szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő OTP Banknál

vezetett 11784009-15505006-10360006 számlájára történő befizetésével,

átutalásával, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe

vehető, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy

készfizető kezesség biztosításával vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan

és

5 munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés alapján kiállított -

készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés

jogcímeként fel kell tüntetni: „UH készülék beszerzése

-Ajánlati biztosíték”.

21. FAKSZ: Dr. Sándor Sz. Zsolt 00388

22. Az

eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott

kérdések vonatkozásában a

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és annak végrehajtási rendeletei.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/06/2022