Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 31512-2016

Normál nézet megjelenítése

29/01/2016    S20

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások

2016/S 020-031512

Miniszterelnökség, AK10272, Kossuth Lajos tér 1–3., Címzett: dr. Nagy Anita, Budapest 1055, Magyarország. Telefon: +36 17953403. Fax: +36 17950768. E-mail: anita.nagy@me.gov.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 31.10.2015, 2015/S 212-386339)

Tárgy:
CPV:79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások, 79111000 Jogi tanácsadási szolgáltatások, 80500000 Képzési szolgáltatások

Beszerzési tanácsadó szolgáltatások

Jogi tanácsadási szolgáltatások

Képzési szolgáltatások

A következő helyett: 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

MSZ/1) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti referencianyilatkozatokat/igazolásokat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (1) bek. a–b) pontjában foglaltak szerint. A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

— a teljesítés ideje (év/hó/nap),

— a szerződést kötő másik fél,

— a szolgáltatás tárgya,

— az ellenszolgáltatás nettó összege,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (ajánlatkérő szerződésszerű teljesítésnek tekinti a szerződésszerű részteljesítést is),

— kapcsolattartó adatai: neve, telefonszáma,

— közbeszerzési eljárás lebonyolítása esetén az eljárást megindító hirdetmény TED/KÉ azonosítószáma (amennyiben releváns),

— teljesítés helye,

— közbeszerzési eljárás lebonyolítása esetén az eljárásra vonatkozóan jogorvoslati eljárás vagy annak bírósági felülvizsgálata kezdeményezésére sor került-e, keretében jogerősen jogsértés megállapításra került-e.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös ajánlattevők vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés figyelembevételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést – közös ajánlattevői, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referenciaigazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.

MSZ/2) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát a 310/2011. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, saját kezű aláírással ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget és képzettséget igazoló egyszerű másolati okirat, dokumentum csatolásával. Az önéletrajzból az alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie, így különösen az alábbi adatokat kell feltüntetni:

— a szakmai gyakorlatként megjelölt beruházás/projekt ismertetését,

— az adott szakember által a hivatkozott beruházáson/projektben ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését,

— a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap),

— valamint annak feltüntetését, hogy az ajánlattevővel állnak munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban, vagy kapacitást biztosító szervezet által, vagy kapacitást biztosító személyként kerülnek bevonásra.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét – amely szakember esetében ez követelmény – az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Csatolni kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került; vagy

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is –, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bek.).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

MSZ/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) az alábbi tárgyú referenciákkal:

MSZ/1.1. 1. és 2. rész rész esetén:

— árubeszerzés, illetve szolgáltatás megrendelés esetén uniós (közösségi) értékhatárt elérő, építési beruházás esetén 300 000 000 HUF-ot elérő vagy meghaladó egybeszámított becsült értékű és/vagy uniós (közösségi) eljárásrendben lefolytatott összesen legalább 450 400 db építési beruházás, és/vagy szolgáltatás megrendelés, és/vagy árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás jogszabály által feljogosított szerv részére történt minőség-ellenőrzése, és/vagy szabályossági tanúsítvány kiállítása, és/vagy utó- és/vagy utólagos ellenőrzése, és/vagy közbeszerzési eljárás auditálása, és/vagy

— közbeszerzési eljárás lebonyolítása.

Ajánlatkérő a teljesített lebonyolítási referenciaként azon közbeszerzési eljárás lebonyolítását fogadja el, amelyben a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladására sor került, és amely eljárásban eljárásra vonatkozóan jogorvoslati eljárás vagy bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére keretében jogerősen közbeszerzési jogsértés megállapítására nem került sor.

2. és 3. rész esetén:

— árubeszerzés, illetve szolgáltatás megrendelés esetén uniós (közösségi) értékhatárt elérő, építési beruházás esetén 300 000 000 HUF-ot elérő vagy meghaladó egybeszámított becsült értékű és/vagy uniós (közösségi) eljárásrendben lefolytatott összesen legalább 225 300 db építési beruházás, és/vagy szolgáltatás megrendelés, és/vagy árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás jogszabály által feljogosított szerv részére történt minőség-ellenőrzése, és/vagy szabályossági tanúsítvány kiállítása, és/vagy utó- vagy utólagos ellenőrzése, és/vagy közbeszerzési eljárás auditálása, és/vagy

— közbeszerzési eljárás lebonyolítása.

Ajánlatkérő a teljesített lebonyolítási referenciaként azon közbeszerzési eljárás lebonyolítását fogadja el, amelyben a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladására sor került, és amely eljárásban eljárásra vonatkozóan jogorvoslati eljárás kezdeményezésére vagy bírósági felülvizsgálat keretében jogerősen közbeszerzési jogsértés megállapítására keretében jogsértés megállapítására nem került sor.

Amennyiben ajánlattevő valamennyi, több részre ajánlatot kíván tenni, abban az esetben elegendő az adott részek tekintetében előírt legmagasabb követelményt teljesíteni. Ugyanaz a referencia több rész tekintetében is bemutatható.

MSZ/1.1 pont esetében a referencia akkor minősül az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 36 hónapban teljesítettnek, amennyiben az adott ellenőrzési tevékenység eredményét képező dokumentum szerződést kötő másik fél felé történő leadásának; továbbá lebonyolítói referencia esetén abban az esetben, amennyiben az eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladásának időpontja sor került erre, az időszakra esik.

MSZ/1.2. valamennyi rész esetén:

— legalább 1 db, közbeszerzési szempontú szakmai tanácsadás keretében közbeszerzési szakmai tanulmány készítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referencia, amelynek ellenértéke legalább nettó 5 000 000 HUF.

Egy szerződésre vonatkozó referencia a fenti követelményeket egyszerre is teljesítheti, amennyiben az adott referenciamunka valamennyi előírt feltételnek megfelel.

MSZ/1.2 esetében a referencia akkor minősül az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 36 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés igazolás kiadásának/befejezésének időpontja erre az időszakra esik.

Amennyiben ajánlattevő valamennyi, több részre kíván ajánlatot tenni, ugyanaz a referencia több rész tekintetében is bemutatható, úgy elegendő egyszer igazolnia alkalmasságát.

MSZ/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:

MSZ/2.1. közbeszerzési szakemberek:

— legalább 6 fő közbeszerzési szakember, akik a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló a Közbeszerzési Hatóság által vezetett, 93/2011. (XII.30) NFM46/2015. (XI.2.) MvM rendelet szerinti hivatalos közbeszerzési tanácsadói felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékbe történő bejegyzéshez, előzetes regisztrációjához szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek (ide nem értve a 46/2015. (XI.2.) MvM rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti felelősségbiztosítási kötvény másolatát,) és akik közül:

— legalább 2 fő jogi szakvizsgával rendelkezik,

— legalább 2 fő legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik uniós támogatásból megvalósuló projektek közbeszerzéseinek lebonyolításában és/vagy jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében és/vagy utó- és/vagy utólagos ellenőrzésben és/vagy közbeszerzési szabályossági tanúsítvány készítésében,

— legalább 2 fő szakmai gyakorlattal rendelkezik közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött uniós támogatásból finanszírozott szerződés módosításának közbeszerzési-jogi megfelelőségi vizsgálatában vagy közbeszerzési-jogi előkészítésében.

A szakemberek között az átfedés nem megengedhető.

Ajánlatkérő a felhívás III.2.3) pontja tekintetében rögzített fogalmak alatt a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet III. fejezet 23. pontja szerinti a központi koordinációs szerv hatáskörébe utalt és/vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 36. pontja szerint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter hatáskörébe utalt tevékenységeket érti, illetve utó- és/vagy utólagos ellenőrzés alatt a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet III. fejezet 23. pontja szerint a közreműködő szervezet hatáskörébe utalt, és/vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 35. pontja szerint az irányító hatóság hatáskörébe utalt tevékenységeket érti.

Továbbá fentiek ajánlatkérő a fenti tevékenységekkel egyenértékűként elfogadja a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet 2. § szerinti minőség-ellenőrzési tanúsítványt, valamint a 4/A. § és 7. § szerinti állásfoglalást, valamint a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § szerinti minőség-ellenőrzési tanúsítványt, valamint a 4/A. § és 7. § szerinti állásfoglalást a közbeszerzésekért felelős miniszter hatáskörébe utalt közbeszerzési ellenőrzési tevékenységeket is.

Amennyiben ajánlattevő valamennyi, több részre ajánlatot kíván tenni, abban az esetben elegendő az egyes szakértők egyszeri bemutatása, ugyanaz a szakember több rész tekintetében is bemutatható.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

11.2.2016 (10:30)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

11.2.2016 (10:30)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

11.2.2016 (10:30)

Helyesen: 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

MSZ/1) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti referencianyilatkozatokat/igazolásokat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bek. a–b) pontjában foglaltak szerint. A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje (év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (ajánlatkérő szerződésszerű teljesítésnek tekinti a szerződésszerű részteljesítést is.) kapcsolattartó neve, telefonszáma, közbeszerzési eljárás lebonyolítása esetén az eljárást megindító hirdetmény TED/KÉ azonosítószáma (amennyiben releváns), közbeszerzési eljárás lebonyolítása esetén az eljárásra vonatkozóan jogorvoslati eljárás vagy annak bírósági felülvizsgálata keretében jogerősen jogsértés megállapítására került-e.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös ajánlattevők vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés figyelembevételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést – közös ajánlattevői vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referenciaigazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.

MSZ/2) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát a 310/2011. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, saját kezű aláírással ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget és képzettséget igazoló egyszerű másolati okirat, dokumentum csatolásával. Az önéletrajzból az alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie, így különösen az alábbi adatokat kell feltüntetni:

— a szakmai gyakorlatként megjelölt beruházás/projekt ismertetését,

— az adott szakember által a hivatkozott beruházáson/projektben ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését,

— a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap), valamint

— annak feltüntetését, hogy az ajánlattevővel állnak munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban, vagy kapacitást biztosító szervezet által, vagy kapacitást biztosító személyként kerülnek bevonásra.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét – amely szakember esetében ez követelmény – az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Csatolni kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek (amelyeknek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került; vagy

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is –, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bek.).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

MSZ/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított, megelőző 3 évben (36 hónapban) az alábbi tárgyú referenciákkal:

MSZ/1.1.

1. rész esetén:

— árubeszerzés, illetve szolgáltatás megrendelés esetén uniós (közösségi) értékhatárt elérő, építési beruházás esetén 300 000 000 HUF-ot elérő vagy meghaladó egybeszámított becsült értékű és/vagy uniós (közösségi) eljárásrendben lefolytatott összesen legalább 400 db építési beruházás, és/vagy szolgáltatásmegrendelés, és/vagy árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás jogszabály által feljogosított szerv részére történt minőség-ellenőrzése, és/vagy szabályossági tanúsítvány kiállítása, és/vagy utó- és/vagy utólagos ellenőrzése, és/vagy közbeszerzési eljárás auditálása, és/vagy

— közbeszerzési eljárás lebonyolítása.

Ajánlatkérő a teljesített lebonyolítási referenciaként azon közbeszerzési eljárás lebonyolítását fogadja el, amelyben a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladására sor került, és amely eljárásra vonatkozóan jogorvoslati eljárás vagy bírósági felülvizsgálat keretében jogerősen közbeszerzési jogsértés megállapítására nem került sor.

2. és 3. rész esetén:

— árubeszerzés, illetve szolgáltatásmegrendelés esetén uniós (közösségi) értékhatárt elérő, építési beruházás esetén 300 000 000 HUF-ot elérő vagy meghaladó egybeszámított becsült értékű és/vagy uniós (közösségi) eljárásrendben lefolytatott összesen legalább 300 db építési beruházás, és/vagy szolgáltatás megrendelés, és/vagy árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás jogszabály által feljogosított szerv részére történt minőség-ellenőrzése, és/vagy szabályossági tanúsítvány kiállítása, és/vagy utó- vagy utólagos ellenőrzése, és/vagy közbeszerzési eljárás auditálása, és/vagy

— közbeszerzési eljárás lebonyolítása.

Ajánlatkérő a teljesített lebonyolítási referenciaként azon közbeszerzési eljárás lebonyolítását fogadja el, amelyben a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladására sor került, és amely eljárásra vonatkozóan jogorvoslati eljárás vagy bírósági felülvizsgálat keretében jogerősen közbeszerzési jogsértés megállapítására nem került sor.

Amennyiben ajánlattevő több részre ajánlatot kíván tenni, abban az esetben elegendő az adott részek tekintetében előírt legmagasabb követelményt teljesíteni. Ugyanaz a referencia több rész tekintetében is bemutatható.

MSZ/1.1 pont esetében a referencia akkor minősül az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 36 hónapban teljesítettnek, amennyiben az adott ellenőrzési tevékenység eredményét képező dokumentum szerződést kötő másik fél felé történő leadásának; továbbá lebonyolítói referencia esetén abban az esetben, amennyiben az eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladásának időpontja erre az időszakra esik.

MSZ/1.2.

Valamennyi rész esetén:

— legalább 1 db, közbeszerzési szempontú szakmai tanácsadás keretében közbeszerzési szakmai tanulmány készítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referencia, amelynek ellenértéke legalább nettó 5 000 000 HUF.

Egy szerződésre vonatkozó referencia a fenti követelményeket egyszerre is teljesítheti, amennyiben az adott referenciamunka valamennyi előírt feltételnek megfelel.

MSZ/1.2 esetében a referencia akkor minősül az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 36 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés befejezésének időpontja erre az időszakra esik.

Amennyiben ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, ugyanaz a referencia több rész tekintetében is bemutatható.

MSZ/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:

MSZ/2.1. közbeszerzési szakemberek: legalább 6 fő közbeszerzési szakember, akik a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 46/2015. (XI.2.) MvM rendelet szerinti felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjához szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek (ide nem értve a 46/2015. (XI.2.) MvM rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti felelősségbiztosítási kötvény másolatát), és akik közül:

— legalább 2 fő jogi szakvizsgával rendelkezik,

— legalább 2 fő legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik közbeszerzések lebonyolításában és/vagy jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében és/vagy utó- és/vagy utólagos ellenőrzésben és/vagy közbeszerzési szabályossági tanúsítvány készítésében,

— legalább 2 fő szakmai gyakorlattal rendelkezik közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításának közbeszerzési-jogi megfelelőségi vizsgálatában vagy közbeszerzési-jogi előkészítésében.

A szakemberek között az átfedés nem megengedhető.

Ajánlatkérő a felhívás III.2.3) pontja tekintetében rögzített fogalmak alatt a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet III. fejezet 23. pontja szerinti a központi koordinációs szerv hatáskörébe utalt és/vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 36. pontja szerint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter hatáskörébe utalt tevékenységeket érti, illetve utó- és/vagy utólagos ellenőrzés alatt a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet III. fejezet 23. pontja szerint a közreműködő szervezet hatáskörébe utalt, és/vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 35. pontja szerint az irányító hatóság hatáskörébe utalt tevékenységeket érti.

Továbbá ajánlatkérő a fenti tevékenységekkel egyenértékűként elfogadja a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet, valamint a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti a közbeszerzésekért felelős miniszter hatáskörébe utalt közbeszerzési ellenőrzési tevékenységeket is.

Amennyiben ajánlattevő több részre ajánlatot kíván tenni, abban az esetben ugyanaz a szakember több rész tekintetében is bemutatható.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

15.2.2016 (10:30)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

15.2.2016 (10:30)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

15.2.2016 (10:30)