Works - 31546-2022

21/01/2022    S15

România-Medgidia: Lucrări de construcţii de clădiri

2022/S 015-031546

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL MEDGIDIA
Număr naţional de înregistrare: 4301456
Adresă: Strada: DECEBAL, nr. 35
Localitate: Medgidia
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 905600
Țară: România
Persoană de contact: Valentina Ladaru
E-mail: achizitii@primaria-medgidia.ro
Telefon: +40 241820800
Fax: +40 241810619
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primaria-medgidia.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie “Construire blocuri locuinte sociale Dezrobirii 6 imobile cu regim de inaltime P+2E si lucrari tehnico edilitare aferente acestora in Municipiul Medgidia, judetul Constanta”

Număr de referinţă: 438415020213
II.1.2)Cod CPV principal
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Investitia cuprinde Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie “Construire blocuri locuinte sociale Dezrobirii 6 imobile cu regim de inaltime P+2E si lucrari tehnico edilitare aferente acestora in Municipiul Medgidia, judetul Constanta”, finantat prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 13 – „Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii”, in valoare de 30.101.847,18 lei fara TVA si este formata din :

Cap. 1.2. Amenajarea terenului (demolări clădiri, platforme existente): 449.996,25 lei fara TVA

Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului: 3.758.662,83 lei fara TVA

2.1. Alimentare cu energie electrica medie tensiune si posturi de transformare si branşamente: 437.054,54 lei fara TVA

2.2.Alimentare cu energie electrica joasa tensiune, branşamente si iluminat stradal: 322.097,42 lei fara TVA

2.3. Alimentare cu apa potabila, canalizare menajera si pluviala: 793.645,28 lei fara TVA

2.4. Drumuri, platforme, trotuare, sistematizare verticala, spatii verzi: 1.943.335,59 lei fara TVA

2.5. Reţea gaze naturale: 262.530 lei fara TVA

Cap. 4. Cheltuieli cu investiţia de baza: 25.462.914, 36 lei fara TVA

4.1.Construcţii si instalaţii: 24.811.063,56 lei fara TVA

4.2. Montajul utilajelor, echipamente tehnologice si functionale: 224.950,80 lei fara TVA

4.3. Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 426.900,0 lei fara TVA

Cap. 5.1.Organizare de şantier: 243.784,14 lei fara TVA

5.1.1.Lucrări de construcţii si instalaţii: 125.882,09 lei fara TVA

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării şantierului: 117.902,05 lei fara TVA

Cap. 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste: 186.489,6 lei fara TVA

6.2. Probe tehnologice si teste: 186.489,6 lei fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 30.101.847,18 Monedă: RON

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de: inainte cu 10 zile de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 din Instructiunile pentru ofertanti/fisa de date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45232141 Instalaţii de încălzire
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
45233140 Lucrări de drumuri
45310000 Lucrări de instalaţii electrice
45330000 Lucrări de instalaţii de apă
45332400 Lucrări de instalare de echipamente sanitare
45333000 Lucrări de instalare de gaz
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Municipiul Medgidia

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Investitia cuprinde Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie “Construire blocuri locuinte sociale Dezrobirii 6 imobile cu regim de inaltime P+2E si lucrari tehnico edilitare aferente acestora in Municipiul Medgidia, judetul Constanta”, finantat prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 13 – „Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii”, in valoare de 30.101.847, 18 lei fara TVA

Caietul de sarcini aferent prezentei proceduri stabileste conditii tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor de constructie, verificarea si receptia imobilului. Lucrarile ce se vor efectua sunt cuprinse in devizul general.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata lucrarii (exprimata in luni) / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 13 – „Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii”, COD SMIS 125438, Contract de finantare nr. 4795/27.09.2019

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 119-311693
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Biroul Juridic
Adresă: Str. Decebal nr. 35
Localitate: Medgidia
Cod poștal: 905600
Țară: România
E-mail: juridic@primaria-medgidia.ro
Telefon: +40 241820800
Fax: +40 241810619
Adresă internet: www.primaria-medgidia.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/01/2022