Szolgáltatások - 315987-2016

13/09/2016    S176

Magyarország-Budapest: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2016/S 176-315987

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://letoltes.cordict.hu/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Cordict Kft.
Postai cím: Attila út 79. 1/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Czitronyi Máté
E-mail: czitronyi.mate@cordict.hu
Telefon: +36 17927404
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.cordict.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Cordict Kft.
Postai cím: Attila út 79. I. emelet 7.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Czitronyi Máté
Telefon: +361 7927404
E-mail: czitronyi.mate@cordict.hu
Fax: +361 7927447
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.cordict.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Tiszalöki Vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója” tárgyú (KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú) projekt keretében komplex előkészítési feladatok ellátására.

II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a „Tiszalöki Vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója” tárgyú (KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú) projekt keretében komplex előkészítési feladatok ellátására.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
79314000 Megvalósíthatósági tanulmány
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Tiszalök.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai:

— a vízlépcső és hajózsilip általános állapotfelmérése,

— rekonstrukciós terv elkészítése,

— üzemirányítás és monitoring rendszer fejlesztése kapcsán jelentkező tervezői feladatok ellátása,

— részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítése,

— engedélyezési tervek készítése és engedélyeztetés,

— ajánlati tervdokumentációk készítése, közbeszerzési eljárások feladatleírásainak elkészítése (kivitelező kiválasztására, valamint a mérnök, műszaki ellenőr kiválasztására, valamint az eszközbeszerzésre irányuló, összesen 3 közbeszerzési eljárás tekintetében).

A Tiszalöki Vízlépcső a 97/2007. (XII.23.) KvVm rendeletben meghatározott kiemelt jelentőségű vízilétesítmény, amely a Tisza 518,225 fkm szelvényében helyezkedik el. A vízlépcső 3 egymásmellé épített fő létesítményből áll: a balparti 3 főgépes vízerőműből, a középső háromnyílású duzzasztóműből és a jobb parti egykamrás hajózsilipből. Ezekhez kapcsolódnak a különböző partvédőművek és telepi létesítmények. A vízlépcső eredetileg a Tisza mederátvágásában épült és a felhagyott meder kettős kőgátas mederelzárással lezárásra került. A mederelzárás és a felhagyott meder is a vízlépcső részét képezi.

A kivitelezés főbb műszaki tartalma, amellyel kapcsolatosan a nyertes ajánlattevő a feladatait köteles ellátni:

— duzzasztómű: 3*37,0*7,5 m; háromövű, billenőtáblás elzárószerkezet,

— hajózsilip: 85,00*17,00 m hasznos hossz és szélesség,

— 2*9,710*11,30/2*9,710*4,775 m támkapuk,

— mederelzárások: 2 db mederelzáró keresztgát,

— duzzasztómű (építmények, acélszerkezetű elzáróberendezések, villamos berendezések) rekonstrukciója,

— hajózsilip (építmények, acélszerkezetű elzáróberendezések, villamos berendezések) rekonstrukciója,

— medrek és partvédő művek, mederelzáró kőgát rekonstrukciója,

— sólyatér rekonstrukciója,

— parti létesítmények rekonstrukciója,

— a vízerőműhöz csatlakozó létesítmények (terelőpillér, partfal, plató),

— eszközbeszerzések.

A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlattevő által megajánlott személyi állomány tapasztalata (naptári hónap) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 7
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés a „Tiszalöki Vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója” tárgyú (KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú) projekt keretében valósul meg.
II.2.14)További információk

A.kérő részajánlat tétel lehetőségét kizárja, mivel a projekt tárgyát képző műtárgy állapotfelmérése, a szükséges felújítás műszaki tartalmának meghatározása, illetve megtervezése oszthatatlan egységet képez, így annak részekre bontása mind műszakilag, mind gazdaságilag indokolatlan.

A.kérő a becsült értéket nem kívánja közzétenni, a II.1.5) és a II.2.6) pontban rögzített adat technikai jellegű.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében és 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatba csatolandó a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat(ok). Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 5 munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8–9. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10–11. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni.

A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12–16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62–63. §-ai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62–63. §-aiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, ajánlattevők, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a tervezői tevékenységet folytató gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – szerepelnie szükséges a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)–b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1–P/2. A Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlatban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében csatolandó az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattevő részére a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számla száma,

— mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,

— a pénzforgalmi számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

(Ajánlatkérő „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.)

P/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek teljes nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

Ha az ajánlattevő a felhívás P/2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésének megfelelően szükséges eljárni.

Az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdésének megfelelően kell eljárni.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármelyik, a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapban vezetett pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év összességében a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el az 110 000 000 HUF összeget.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P/1. pontban meghatározott követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P/2. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1-M/2. A Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdésben foglaltak alapján ajánlatában az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében csatolandó az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 21. § (3) a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.

A Kr. 22. § (1) alapján:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.

Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, az ellenszolgáltatás összege (nettó HUF), a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (év/hónap/nap), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy ajánlatkérő a Kr. 22. § (5) alapján jár el. Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a Kr. 22. § (5) előírásainak, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

M/2. A Kr. 21. § (3) b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök – nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát – az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági min. követelmény pontos számának megjelölésével együtt –, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyak. az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia. Érvényes jogosultság megléte esetén az önéletrajz tartalmazza a kamarai regisztráció számát, illetve a jogosultság első megszerzésének időpontját év/hónap/nap pontossággal. Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) alapján kell eljárni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, új vízépítési műtárgy építésére, vagy meglévő vízépítési műtárgy felújítására irányuló megvalósíthatósági tanulmány és/vagy részletes megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó, összesen legalább nettó 80 000 000 HUF értékű olyan referenciával/referenciákkal, mely tartalmazott továbbá meglévő vízépítési műtárgy felújítására irányuló, összesen legalább nettó 40 000 000,- értékű rekonstrukciós terv készítését is.

A csatolt nyilatkozatból, illetve igazolásból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés.

M/2. legalább az alábbi szakemberekkel:

M/2.1. legalább 1 fő szakember aki: 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes VZ-TER tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik;

M/2.2. legalább 1 fő szakember, aki: 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes T tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik;

M/2.3. legalább 1 fő szakember, aki: 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes V tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik;

M/2.4. legalább 1 fő szakember, aki: 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet szerinti érvényes SZVV-3.6. szakértői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Ugyanazon szakember legfeljebb egy pozícióra ajánlható meg.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.

297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1. A szerz. bizt. mellékköt.: a szerz.terv. szerint.

2. Fő fiz. feltételek:

Tárgyi szerz. a „Tiszalöki Vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója” tárgyú, (KEHOP-1.3.0-15-2015-00009) projekt keretében valósul meg, támogatás intenzitása: 100 %.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre:

— 2015. évi CXLIII. tv,

— 2013. évi V. tv,

— 2003. évi XCII. tv,

— 272/2014. (XI.5.) Korm. rend.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

A kifiz.re minden esetben utólag, a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor, a szerz. terv. szerinti ütemezésben.

A díj megfizetése átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (3)–(6), a Ptk. 6:130. § (1)–(2) előírásai szerint, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás szabályai alapján, figyelemmel az Art. 36/A.§ rendelkezéseire is. Előleg a Kbt. 135. § (8) alapján biztosított. A részletes fizetési feltételek a szerződéstervezetben kerülnek meghatározásra.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/10/2016
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 13/12/2016
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/10/2016
Helyi idő: 15:00
Hely:

Cordict Kft. (1012 Budapest, Attila út 79. I/7.).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.

2. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám határai: 1–10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.

A módszer, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: Az „Ár” részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012. továbbiakban Útm.) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás. „Az ajánlattevő által megajánlott személyi állomány tapasztalata” részszempont esetében az Útm III.A.1.bb) pontja szerinti arányosítás a dokumentációban meghatározottak szerint, mely értékelési részszempont tekintetében a legalább 180 hónapot elérő időtartamot tartalmazó ajánlatok egyaránt a max. pontszámot kapják. A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, 2 tizedesjegyre kerekítve.

Az „Ár” részszempont esetében ajánlatkérő a nettó ajánlati árat (nettó HUF) értékeli.

3. Az ajánlat tartalmazza Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot, a Kbt. 66. § (2), Kbt. 66. § (4), valamint Kbt. 66. § (6) szerinti nyilatkozatokat, adott esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, okiratokat. Az ajánlat formájára a Kbt. 47. § (2) bek. irányadó.

4. A III.1.2) P/1–P/2., és a III.1.3) M/1–M/2. pontokban előírt feltételek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

5. Ajánlattevő csatolja valamennyi bankszámlaszámát és számlavezetőt tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatát a dokumentáció szerint.

6. Jelen eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani és amelynek az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke 1 000 000 HUF.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető:

— 10032000-00319841-30005204 számú számlára átutalási megbízással vagy átutalással,

— feltétel nélküli, visszavonhatatlan pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,

— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:

— készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő,

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat,

— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény.

A rendelkezésre bocsátást igazoló dokumentumot, befűzés nélkül zárt borítékban szükséges az ajánlatához csatolni.

7. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a III.1.3) M/2.1. pontra bevont szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (Kr.) szerinti VZ-TER (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, M/2.2. pontra bevont szakember rendelkezzen a Kr. szerinti T (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal M/2.3. pontra bevont szakember rendelkezzen a Kr. szerinti V vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal M/2.4. pont tekintetében megjelölt szakember rendelkezzen a 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet szerinti SZVV-3.6. (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal.

8. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

9. Nyertes a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a tervezési feladataira kiterjedő, legalább 40 000 000 HUF/kár és legalább 60 000 000 HUF/év limitű szakmai felelősségbiztosítással.

10. Tárgyi eljárás során eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Panácz István (lajstromszám: 00037).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/09/2016