Szolgáltatások - 316727-2018

21/07/2018    S139    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: Európai madarak állapotértékelése – A madarak európai vörös listája – 2020 (EU és egész Európa)

2018/S 139-316727

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Európai Bizottság, Directorate-General for Environment
ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Brussels
1049
Belgium
Kapcsolattartó személy: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
NUTS-kód: BE

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3869
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Európai madarak állapotértékelése – A madarak európai vörös listája – 2020 (EU és egész Európa)

Hivatkozási szám: ENV.D.3/SER/2018/0018
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés célkitűzése a Bizottság támogatása a madárvédelmi irányelv 12. cikke szerinti, 2013 és 2018 közötti nemzeti jelentések elemzésében. Ez elsősorban az EU-ban élő madárpopulációk állapota értékelésének frissítését, és ezen adatoknak a természet állapotáról szóló következő uniós technikai jelentéshez és a Bizottság által a Tanács és az Európai Parlament számára benyújtandó jelentéshez szükséges elemzését és értelmezését foglalja magában, melyek 2020-ban kerülnek közzétételre. A szerződés eredményei adalékokkal szolgálnak a biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégia végső értékeléséhez, amely a természet állapotáról szóló jelentésekkel együtt 2020 második felében kerül közzétételre. Továbbá, második lépésként és a tagállamoktól kapott adatok legmegfelelőbb felhasználása érdekében a nyertes ajánlattevőnek közzé kell tennie a madarak (uniós és összeurópai szintű) aktualizált európai vörös listáját.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 350 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyílt pályázati felhívás – szolgáltatási szerződés a madárfajok uniós állapotának meghatározását célzó madártani elemzés területén;

madártani adatok elemzése és értelmezése;

Egyetlen szerződés 30 hónap időtartamra;

Valamennyi követelményt a műszaki dokumentáció tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 350 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ez a felhívás korábban a HL S 056-123139 számú, 21.3.2018 keltezésű előzetes tájékoztató hirdetményben az „Európai madarak állapotértékelése – A madarak európai vörös listája – 2020 (EU és egész Európa)” címmel került közzétételre, 350 000 EUR összeggel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentumokat (lásd a pályázati dokumentáció 1.1. és 1.7. pontját).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/08/2018
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/09/2018
Helyi idő: 10:30
Hely:

Avenue de Beaulieu 5, B — 1160 Brussels, Salle D

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Pályázatonként maximum 2 képviselő vehet részt a pályázatbontáson (a költségeket nem térítik).

A pályázónak szervezési és biztonsági okokból el kell küldenie a képviselő teljes nevét és személyiigazolvány-, illetve útlevélszámát legalább 3 munkanappal a pályázatbontást megelőzően a következő címre: env-tenders@ec.europa.eu

Ennek elmulasztása esetén az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy megtagadja a helyszínre történő belépést.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

A 2015/1929 költségvetési rendelet (2015. október 28.) alkalmazási szabályainak 134.cikke (1) bekezdésének e) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve munkák kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve munkák megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

A közbeszerzési dokumentáció az I.3. pontban megadott címről lesz letölthető. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Törvényszék
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxemburg
2925
Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43032100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtási határidejére vonatkozó részletes információk:

Az odaítélési eljárással kapcsolatos észrevételeit az I.1. pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

Az odaítélési döntésről szóló értesítéstől számított 2 hónapon belül jogorvoslati kérelem nyújtható be a VI.4.1. pontban említett szervhez.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/07/2018