Services - 317183-2017

11/08/2017    S153    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Chełm: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 153-317183

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie
ul. Chełmońskiego 1
Chełm
22-100
Polska
Osoba do kontaktów: Tadeusz Szwed, Tomasz Wawryniuk
Tel.: +48 825633228
E-mail: zamowienia@zdm-chelm.pl
Faks: +48 825633839
Kod NUTS: PL812

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdm-chelm.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdm-chelm.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: miejska jednostka organizacyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami publicznymi w mieście Chełm

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”.

Numer referencyjny: ZDM-TI-4100/RZP/39/17
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” w opcji „zaprojektuj i wybuduj”, w okresie realizacji Inwestycji oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady udzielonej Zamawiającemu przez Generalnego Wykonawcę.

Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IV, Działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 686 391.51 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71244000
71247000
71248000
71310000
71318000
71330000
71340000
71520000
71521000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Chełm.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres zamówienia obejmuje:

1) działanie w imieniu Zamawiającego, realizacja czynności nadzoru nad całością zadań wynikających z umowy na realizację Inwestycji, które nie zostały zastrzeżone dla Zamawiającego;

2) zorganizowanie własnego biura w miejscu gwarantującym szybkie i sprawne współdziałanie z Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą w trakcie wykonywania Inwestycji;

3) weryfikację koncepcji przebudowy drogi i dokumentacji projektowej opracowanej przez Generalnego Wykonawcę, w tym pod względem zgodności z zakresem rzeczowym określonym w dokumentacji technicznej (Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla Inwestycji) oraz przedstawienie jej do akceptacji Zamawiającego;

4) sprawdzenie kompletności i poprawności przedstawionych przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy oraz właściwych inspektorów nadzoru potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie;

5) zarządzanie i koordynacja realizacji całości Inwestycji;

6) sprawowanie kontroli nad realizacją Inwestycji pod względem zgodności z dokumentacją, z obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną oraz wytycznymi i wymogami obowiązującymi w Programie;

7) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

8) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowywanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów, technologii oraz receptur;

9) weryfikacja oraz potwierdzanie rzeczowego i finansowego zaawansowania prac, kontrolowanie zakresów wykonanych prac, dostaw oraz kwot w ramach zgodności z umową na realizację Inwestycji;

10) sprawdzanie i protokolarne dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, odbiorów etapów, odbioru końcowego;

11) szczegółowa weryfikacja oraz opiniowanie sprawozdań składanych przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji;

12) sprawdzania (pod względem rachunkowym i merytorycznym) rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą;

13) wsparcie merytoryczne Zamawiającego w zakresie zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami umowy o dofinansowanie Inwestycji, w tym w zakresie rozliczenia dofinansowania na realizację Inwestycji zgodnie z warunkami jej finansowania zawartymi w umowie o dofinansowanie Inwestycji (w szczególności w zakresie rzeczowym i finansowym zaawansowania prac), przygotowywanie wniosków o płatność wraz z załącznikami składanych do Instytucji Pośredniczącej, kontrola kwalifikowalności wydatków;

14) sporządzenie raportów i sprawozdań dotyczących przebiegu realizacji Inwestycji, w tym szczegółowego raportu końcowego;

15) działanie w imieniu Zamawiającego w okresie umownej odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy Inwestycji za wady i usterki inwestycji w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej na wykonanie Inwestycji, w tym egzekwowanie usunięcia przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych oraz przeglądu po okresie gwarancji (rękojmi) zgodnie z umową na realizację Inwestycji.

16) nie dopuszczanie na plac budowy podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy nie posiadają zaakceptowanych przez Zamawiającego umów odpowiednio z Wykonawcą Generalnym oraz podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy objętych przedmiotem zamówienia zawiera wzór umowy – zał. nr 5 do SIWZ.

3. Opis przedmiotu Inwestycji zawiera zał. nr 9 do SIWZ.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi Inżyniera Kontraktu w okresie udzielonej przez Generalnego Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi za wady Inwestycji tj. przez 120 mies. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad – od daty podpisania protokołu z usunięcia tych wad.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 686 391.51 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 38
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.04.01.00-00-0003/16 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium: na etapie składania ofert Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN) w formach określonych w art. 45 ust.6 Pzp oraz Rozdz. VIIII SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 Pzp.

3. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu na podst. w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 Pzp

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.1.2) i III.1.3).

I. Wykonawca wraz z ofertą, w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, składa:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (JEDZ), zgodnie z zał.nr2 do SIWZ.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, złożył JEDZ dotyczące tych podwykonawców.

II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu, wezwie Wykonawcę do złożenia w terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, nw. oświadczeń lub dokumentów:

1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt13,14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert.

2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 5.Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, sporządzone zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 6.Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzone zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ.

7. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716) – sporządzone zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty, o których mowa w Sekcji VI.3) pkt I.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), oraz

2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych).

II. Oświadczenia i dokumenty dotyczące potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

1. Wykonawca wraz z ofertą, w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej składa dokumenty określone w Sekcji III.1.1) pkt I.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, wezwie tego Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów:

1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Uwaga:

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

III. Poleganie na potencjale innych podmiotów

1. Wykonawca w sytuacji, gdy będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów wymienionych Sekcji III.1.1)pkt.II, na potwierdzenie, że wobec tych podmiotów nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 Pzp. Oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.1.1) pkt II ppkt 5 i 6, należy złożyć wg wzoru stanowiącego zał. nr 7 do SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.1.1)pkt II.7, należy złożyć wg. wzoru stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ.

IV. Dokumenty, o których mowa w Sekcji III.1.2) pkt II.2 i pkt III oraz Sekcji III.1.3) pkt III.2, składają łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub też z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Minimalny poziom wymaganych standardów, jest określony w Sekcji III.1.2) niniejszego ogłoszenia oraz w Rodz. V pkt.1 SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.

I. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący doświadczenia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie co najmniej:

1. jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę drogi, przy czym:

1) inwestycja dotyczyła drogi kategorii minimum G,

2) wartość brutto inwestycji wynosiła co najmniej 70 000 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych),

3) usługa, rozumiana jako działanie w imieniu i na rzecz inwestora, dotyczyła zakończonych robót budowlanych;

2. dwie usługi polegające na pełnieniu nadzoru nad realizacją inwestycji obejmujących budowę lub przebudowę obiektu mostowego lub wiaduktu o obciążeniu dla klasy A albo co najmniej jedną usługę polegającą napełnieniu nadzoru nad realizacją inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę co najmniej dwóch obiektów mostowych lub dwóch wiaduktów, albo jednego mostu i jednego wiaduktu, każdy o obciążeniu dla klasy A,o wartości brutto co najmniej 3 000 000 PLN (słownie: trzy miony złotych) każdy, a usługa, rozumiana jako działanie w imieniu i na rzecz inwestora, dotyczyła zakończonych robót budowlanych,

lub

3. co najmniej jedną usługę obejmującą łącznie co najmniej zakres usług wymienionych w pkt 1 i 2,

oraz załączy dowody określające czy usługi te zostały wykonane należycie.

II. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia zostaną skierowane osoby spełniające poszczególne wymagania, które będą pełniły niżej wskazane funkcje:

1. Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu (Kierownik Zespołu) –co najmniej jedna osoba spełniająca wymagania określone w Rozdz.V ust.1 pkt 3 ppkt 1 SIWZ

2.Główny specjalista ds. dokumentacji projektowej w specjalności inżynieryjnej drogowej – co najmniej jedna osoba spełniająca wymagania określone w Rozdz. V ust.1 pkt 3 ppkt 2 SIWZ

3. Główny specjalista ds. dokumentacji projektowej w specjalności inżynieryjnej mostowej – co najmniej jedna osoba spełniająca wymagania określone w Rozdz. V ust.1 pkt 3 ppkt 3 SIWZ

4. Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej –co najmniej jedna osoba spełniająca wymagania określone w Rozdz.V ust.1 pkt 3 ppkt 4 SIWZ

5. Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej –co najmniej jedna osoba spełniająca wymagania określone w Rozdz.V ust.1 pkt 3 ppkt 5 SIWZ

6. Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej jedna osoba spełniająca wymagania określone w Rozdz. V ust.1 pkt 3 ppkt6 SIWZ

7. Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych –co najmniej jedna osoba spełniająca wymagania określone w Rozdz. V ust.1 pkt 3 ppkt 7 SIWZ,

8. Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych –co najmniej jedna osoba spełniająca wymagania określone w Rozdz.V ust.1 pkt 3 ppkt 8 SIWZ

9. Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej –co najmniej jedna osoba spełniająca wymagania określone w Rozdz.V ust.1 pkt3 ppkt9 SIWZ

10. Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej –co najmniej jedna osoba spełniająca wymagania określone w Rozdz.V ust.1 pkt 3 ppkt 10 SIWZ

11. Specjalista ds. rozliczeń robót i sprawozdawczości –co najmniej jedna osoba spełniająca wymagania określone w Rozdz.V ust.1 pkt 3 ppkt 11 SIWZ

12. Specjalista ds. materiałowych – technolog –co najmniej jedna osoba spełniająca wymagania określone w Rozdz.V ust.1 ppkt 12 SIWz.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Minimalny poziom wymaganych standardów, jest określony w Sekcji III.1.3) ogłoszenia oraz w Rodz.V pkt.1 SIWZ.

III. Oświadczenia i dokumenty dotyczące potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:

1. Wykonawca wraz z ofertą, w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej składa dokumenty określone w Sekcji III.1.1) pkt.I.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10dni, aktualnych na dzień złożenia, nw. oświadczeń lub dokumentów:

1) Dla warunku określonego w Sekcji III.1.3) pkt I -Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, sporządzony zgodnie z zał. nr3do SIWZ. Dowodami, o których mowa w pkt. 1), są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie Wykonawcy.

2) Dla warunku określonego w Sekcji III.1.3) pkt II -Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; sporządzony zgodnie z zał.nr 4 do SIWZ.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż art. 26 ust. 1 Pzp nie ma zastosowania do Wykazu osób o którym mowa powyżej w pkt 2) w zakresie, w jakim Wykonawca złożył Wykaz osób wraz z ofertą zgodnie z Rozdz. VI cz.A ust.2 SIWZ. W związku z tym Wykonawca nie zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp, do złożenia Wykazu osób, o którym mowa powyżej pkt 2) w zakresie, w jakim Wykonawca złożył Wykaz osób wraz z ofertą zgodnie z Rozdz. VI cz. A ust. 2 SIWZ. W takim wypadku Wykaz osób w zakresie, w jakim został złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą, posłuży Zamawiającemu do oceny, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w Sekcji III.1.3) pkt.II. Zamawiający informuje,iż +przepisy art. 26 ust. 3 i 4 PZP mają zastosowanie do Wykazu osób wyłącznie w zakresie, w jakim Wykaz ten obejmuje dane i informacje konieczne do wykazania, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w Sekcji III.1.3) pkt.II.

IV. Wykonawca w sytuacji, gdy będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, składa dokumenty określone w Sekcji III.1.2) pkt III.

V. Zamawiający wyklucza z postępowania:

1. Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.1.2) i III.1.3) oraz Rozdz. V ust.1 SIWZ.

2. Wykonawców, którzy nie wykazali, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust.1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 Pzp.

VI. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 10 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy-zał. nr 5 do SIWZ.

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących kluczowych części zamówienia: sprawowanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, w branżach: drogowej oraz mostowej.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawców na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności określone w Rozdz. III pkt.12 ppkt.1 i 2 SIWZ, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy – zał. nr 5 do SIWZ w § 17.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/09/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie

ul. Chełmońskiego 1, 22-100 Chełm

pok. nr 16.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Dokumenty o których mowa w Sekcji III.1.1)pkt II.8.:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) Sekcji III.1.1) pkt II.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21, wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert;

2) Sekcji III.1.1) pkt II.2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt I.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Do terminów wystawienia dokumentów i oświadczeń, o których mowa powyżej, stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa w pkt. I.1.1)-2).

3.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Sekcji III.1.1) pkt II.1, składa dokument, o którym mowa w pkt I.1.1) niniejszej Sekcji, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Do terminów wystawienia dokumentów i oświadczeń, o których w niniejszym pkt., stosuje się terminy określone w pkt.I.1.1).

4. Dokumenty, o których mowa w Sekcji II.1.1pkt II, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

II. Termin związania ofertą – 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie nw. kryteriów oceny ofert:

1.Cena-Waga: 40

2. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, w tym:

1) Doświadczenie zawodowe Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu (Kierownika Zespołu)-Waga: 30

2) Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej- Waga: 15

3) Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej-Waga: 5

4) Doświadczenie zawodowe Specjalisty ds. rozliczeń robót i sprawozdawczości-Waga: 10.

IV.Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podst. art.93 ust.1a Pzp, jeśli środki pochodzące z budżetu UE, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 180 Pzp i następnych.

2. Środkami ochrony prawnej, są:

1) odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej,

2) skarga do sądu.

3. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 198a – 198g Pzp.

10. Szczegółowe regulacje dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2017