Works - 31761-2022

21/01/2022    S15

Poland-Łódź: Construction work

2022/S 015-031761

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Postal address: Piotrkowska 175
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-447
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telephone: +48 426385837
Internet address(es):
Main address: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Address of the buyer profile: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 (...)

Reference number: ZIM-DZ.2621.34.2020
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna”- wykonanie robót budowlanych.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 156 448 756.35 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45111000 Demolition, site preparation and clearance work
45111200 Site preparation and clearance work
45112000 Excavating and earthmoving work
45112710 Landscaping work for green areas
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines
45231100 General construction work for pipelines
45232000 Ancillary works for pipelines and cables
45232310 Construction work for telephone lines
45232410 Sewerage work
45232452 Drainage works
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
45233220 Surface work for roads
45233294 Installation of road signals
45255600 Coiled-tubing wellwork
45314000 Installation of telecommunications equipment
45314310 Installation of cable laying
45316200 Installation of signalling equipment
45233221 Road-surface painting work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Łódź, rejon ulicy Przybyszewskiego

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna”- wykonanie robót budowlanych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Kalinowskiego, wraz z siecią uzbrojenia terenu.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

•rozbiórkę dróg kolidujących z przedmiotową inwestycją,

•usunięcie kolidującej zieleni,

•roboty drogowe w zakresie:

budowy Trasy Górnej III,

przebudowy ulic Nowe Górki, Bronisin, Brójecka, ul. Św. Rafała Kalinowskiego DP 1164E, DP 2922E Stefanów – Kalino,

budowy skrzyżowań typu rondo w rejonie ul. Nowe Górki, ul. Bronisin i ul. Brójecka,

budowy dwupasowego ronda turbinowego na skrzyżowaniu Trasy Górna III z ul. Św. R. Kalinowskiego, DP1164E i DP2922E,

budowy dróg dojazdowych,

budowy zatok autobusowych do obsługi komunikacji zbiorowej,

budowy i przebudowy zjazdów,

budowy elementów obsługi ruchu pieszego i rowerzystów.

•budowę obiektów inżynierskich,

•budowa odwodnienia drogi,

•przebudowa rowów i cieków melioracyjnych,

•budowę kanału teletechnicznego,

•budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

•budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranu akustycznego,

•przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w tym:

przebudowę rurociągu tłocznego DN500,

przebudowę sieci wodociągowej DN100,

przebudowę i rozbiórkę sieci wodociągowych,

przebudowę sieci drenarskiej,

przebudowę sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia oraz rozbiórkę sieci gazowych wysokiego ciśnienia,

przebudowę sieci elektroenergetycznych sN, nN,

przebudowę linii wysokiego (110 kV) i najwyższego (220 kV) napięcia,

przebudowę sieci i urządzeń teletechnicznych.

•nasadzenia zieleni.

Zamawiający wymaga rozpoczęcia realizacji robót budowlanych, związanych z budową drogi na odcinku od ul. Rzgowskiej do ronda Nowe Górki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i w TOMIE II - Formularz Aktu Umowy.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pod nazwą "Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna" Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie

II.2.14)Additional information

W dniu 05.01.2022 r. podjęto uchwałę nr 1/22 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pn. "Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna" wybranego do dofinansowania na podstawie Uchwały podjętej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 3 listopada 2021r. nr 1030/21.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 251-627363
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

„Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 (...)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Sp. z o.o.
Postal address: ul. Parzniewska nr 10
Town: Pruszków
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-800
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 112 500 777.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

- roboty drogowe z wyłączeniem nawierzchni bitumicznych

- roboty branżowe

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 Ustawy(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają, na poziomie opisanym warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji II.1.1) III.1.3) nazwa, kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia - tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ. 3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.4. Wykonawca, sporządza w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)zwanego dalej „jednolitym dokumentem” albo „JEDZ”.Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Zasady przygotowania, wypełniania i złożenia formularza zostały opisane w pkt 11.10 i 11.11 SIWZ. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa:jednolite dokumenty, oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców – jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Szczegóły znajdują się w pkt 7 SIWZ. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert,przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (...).7. Okres związania ofertą - 90 dni 8.Datą rozpoczęcia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.9.Data zakończenia realizacji umowy to 30.09.2023 r.10.Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się za dochowany z chwilą wykonania całości robót określonych w § 1 ust. 1 umowy i skutecznego zgłoszenia ich do odbioru Inwestorowi ZIM stosownie do procedury opisanej w § 10 umowy łącznie z uzyskaniem przez Wykonawcę, w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy i podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego tj. do dnia 30.09.2023 r.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9 Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 22.7 i 22.8 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022