Supplies - 317642-2022

14/06/2022    S113

Romania-Călărași: Medical consumables

2022/S 113-317642

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Calarasi
National registration number: 4445370
Postal address: Strada: Bucureşti, nr. 140A, Sector: -, Judet: Calarasi
Town: Calarasi
NUTS code: RO312 Călăraşi
Postal code: 910058
Country: Romania
Contact person: Cristina Bilava
E-mail: seap@primariacalarasi.ro
Telephone: +40 0242311005
Fax: +40 0242311031
Internet address(es):
Main address: www.primariacalarasi.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100147541
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziționarea de echipamente de protecție/ dispozitive medicale pentru prevenirea infectiei cu virusul SARS COV-2, în cadrul proiectului Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Călărași, Lot 3 - Achizitie de dispenser, nebulizator, lampa UV cu ozonificare

Reference number: 4445370_2022_PAAPD1334653
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achiziționarea de echipamente de protecție/ dispozitive medicale în cadrul proiectului Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Călărași.

Desfășurarea în condiții de siguranță a anului școlar în curs presupune o serie de măsuri în contextul situației de pandemie create de virusul SARS Cov - 2, pentru a evita o creștere rapidă a numărului de cazuri de infecție. Pentru a permite acest lucru este necesar să se asigure existență unei infrastructuri funcționale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime în unitățile de învățământ de stat pe perioada pandemiei COVID – 19. Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populațieie României, poate fi realizată prin asigurarea echipamentelor / dispozitivelor de protecție medicală și asigurarea condițiilor igenico – sanitare minime necesare, pentru dotarea corespunzătoare a unui număr de 19 unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza minicipiului Călărași, conform caietului de sarcini atasat.

Finanțarea nerambursabila a fost obținută în urma semnării contractului de finantare nr. 817/ 07.01. 2022, pentru proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Călărași ” , cod SMIS: 143243, finantat prin: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID -19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid – 19 și al consecințelor sale sociale.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 755 402.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31515000 Ultraviolet lamps
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO312 Călăraşi
Main site or place of performance:

Municipiul Calarasi

II.2.4)Description of the procurement:

Valoarea estimata include:

Lot 3 – Achiziție de Dispenser, Nebulizator, Lampă UV cu ozonificare – valoare estimata 755.402,00 lei fara TVA. Se doreste achizitionarea unui numar de 671 buc. dispensere, 65 buc. nebulizatoare si 510 buc. lampi UV cu ozonificare , conform caietului de sarcini atasat.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Durata de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID -19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid – 19 și al consecințelor sale sociale

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii, nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC a următoarelor informații și documente:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantii vor completa DUAE, cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE va fi completat si de catre tertul/tertii sustinatori, precum si de subcontractant/subcontractanti.

Documentele justificative/suport care probeaza indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, astfel cum au fost acestea declarate si asumate in DUAE, vor fi prezentate obligatoriu de ofertantul clasat pe locul I, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice – Formular 2 - formularul care probeaza indeplinirea cerintei asumata prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentat, la data limita a depunerii ofertelor, de catre orice operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator“ .

Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, sunt urmatoarele:

Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

Primar: Dulce Marius Grigore

Viceprimari: Dragu Nicolae si Coman Liviu

Director economic executiv: Nae Valentina

Director adjunct DPDL: Gradea Daniela

Director directia juridica: Papazi Nelu, Sef Birou Juridic: Stefan Razvan

Directia tehnica: Bilava Cristina, Gheorghe Anisoara

Directia economica: Fulga Lucia

DPDL: consilier Nicoleta Octavian.

Se solicita prezentarea de documente relevante care sa dovedeasca o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului , potrivit dispozitiilor art. 173 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documente suport: Certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate obligatoriu de ofertantul clasat pe locul I, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota: În cazul în care la procedura de achizitie participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei, pentru partea de contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cifra de afaceri anuala generalaMedia cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2019, 2020 și 2021 trebuie să fie cel puțin egală cu 377.701 lei pt. lotul 3.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Notă: Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primul loc, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienta similara:Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost livrate produse similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura cu o valoare cumulata fara TVA mai mare sau cel putin egala cu: 377.701 lei pt. lotul 3. Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in Invitatia de participare publicata.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind experienta similara se vor prezenta documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele furnizari pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice:a) obiectul contractului astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,c) valoarea-in lei fara tva,d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractule) locul livrarii produselor sif) sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit;Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat)Nota 1: Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna executie procese verbale de receptie, recomandari, documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/07/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/07/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

Oferta si documentele care o însotesc vor fi semnate cu semnatura electronica, în caz contrar devin aplicabile prevederile art.137, alin.(2), lit.j) din HG 395/2016.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP .

Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP .

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP , în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Nota:

1.Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc in urma aplicarii criteriilor de atribuire:

In cazul in care se constata egalitate a ofertelor financiare aflate pe primul loc autoritatea contractanta va solicita reofertarea, online în SEAP, în vederea departajarii ofertelor. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante.

2. In cazul unei contestatii, contestatorul are obligatia de a respecta prevederile Legii 101/2016.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Se aplica prevederile corespunzatoare din Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI-SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI INFORMATICA
Postal address: STR. BUCURESTI, NR. 140A
Town: Calarasi (Calarasi)
Postal code: 910058
Country: Romania
E-mail: office@primariacalarasi.ro
Telephone: +40 242311031
Fax: +40 242311031
Internet address: www.primariacalarasi.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/06/2022