Works - 31765-2022

21/01/2022    S15

Poland-Wieliczka: Works for complete or part construction and civil engineering work

2022/S 015-031765

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wieliczka
National registration number: 351555364
Postal address: ul. Powstania Warszawskiego 1
Town: Wieliczka
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-020
Country: Poland
Contact person: W sprawach merytorycznych: Łukasz Cygankiewicz, w sprawach formalnych: Adam Konieczny
E-mail: magistrat@wieliczka.eu
Telephone: +48 122634100
Fax: +48 122786860
Internet address(es):
Main address: https://www.wieliczka.eu
Address of the buyer profile: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka

Reference number: WZP.271.34.2021
II.1.2)Main CPV code
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie inwestycji „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka”. Zakres Zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu prawidłowe, zgodne z przepisami, warunkami Umowy, wymaganiami podanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla części 1 oraz 2 i najlepszą dostępną wiedzą zaprojektowanie i wykonanie Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie będzie realizowane w obszarze miasta Wieliczka, w województwie małopolskim.

Część 1 - Budowa i remont kanalizacji deszczowej od wylotu do rzeki Serafy do ul. Sienkiewicza.

Część 2 - remont kanalizacji deszczowej w ul. Goliana metodą bezwykopową

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 20 751 623.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1 - Budowa i remont kanalizacji deszczowej od wylotu do rzeki Serafy do ul. Sienkiewicza

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45231400 Construction work for electricity power lines
45231600 Construction work for communication lines
45232000 Ancillary works for pipelines and cables
45232130 Storm-water piping construction work
45232424 Sewage outfall construction work
45232454 Rain-water basin construction work
45233200 Various surface works
45310000 Electrical installation work
45453000 Overhaul and refurbishment work
71250000 Architectural, engineering and surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

MIasto Wieliczka.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem niniejszej części Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy, przebudowy i remontu (renowacji) sieci i obiektów kanalizacji deszczowej w mieście Wieliczka, w tym:

- Budowa ok. 1,2 km sieci kanalizacji deszczowej o średnicach Ø 1200-1800 mm,

- Remont (renowacja) ok. 0,18 km sieci kanalizacji deszczowej o przekroju 2200x1900 mm,

- Budowa 1 zbiornika retencyjnego wód deszczowych, zamkniętego, o pojemności czynnej co najmniej 1000 m3, ze strefą bezodpływową o pojemności co najmniej 500 m3, wraz z podczyszczalnią wód opadowych o wydajności nominalnej co najmniej 540 l/s, komorą przelewu burzowego oraz infrastrukturą towarzyszącą,

- Budowa 1 zbiornika retencyjno-odparowującego wód deszczowych, otwartego, o pojemności czynnej co najmniej 100 m3, ze strefą parowania o głębokości co najmniej 30 cm, wraz z podczyszczalnią wód opadowych o wydajności nominalnej co najmniej 450 l/s, komorą przelewu burzowego oraz infrastrukturą towarzyszącą,

- Budowa 1 podczyszczalni wód opadowych odprowadzanych do odbiornika tj. rzeki Serafy, o wydajności nominalnej co najmniej 540 l/s wraz z infrastrukturą towarzyszącą i komorą przelewu burzowego przed podczyszczalnią,

- Budowa 1 wylotu wód opadowych wraz z umocnieniem dna i skarp odbiornika,

- Remont 1 wylotu wód opadowych wraz z umocnieniem dna i skarp odbiornika

oraz związanej z w/w robotami budowy, rozbiórki i odbudowy nawierzchni drogowych i ciągów pieszych, a także przebudowy infrastruktury kolidującej z planowanymi obiektami.

Zamówienie obejmuje również:

- Opracowanie modelu hydrodynamicznego dla sieci kanalizacji deszczowej (istniejącej i planowanej w zakresie Zamówienia) wraz ze zbiornikami retencyjnymi, w granicach zlewni kanalizacyjnej, z której wody opadowe będą odprowadzane do planowanej podczyszczalni wód opadowych przy ul. Dembowskiego w Wieliczce,

- Wykonanie systemu do monitorowania, wizualizacji i archiwizacji danych dla urządzeń podczyszczalni wód opadowych, zbiornika retencyjnego i zbiornika retencyjno – odparowującego realizowanych w zakresie Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.02.01.00-00-0005/20-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2 - remont kanalizacji deszczowej w ul. Goliana metodą bezwykopową

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45232130 Storm-water piping construction work
45453000 Overhaul and refurbishment work
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

MIasto Wieliczka.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem niniejszej części Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu (renowacji) istniejącego kolektora deszczowego o przekrojach 1200/800 i 1350/900 w ul. Goliana, na odcinku między ul. Powstania Warszawskiego a ul. Sienkiewicza o długości ok. 171 m, w tym:

- Remont kolektora metodą bezwykopową, z zastosowaniem wykładziny utwardzanej na miejscu,

- Remont studzienek oraz komór kanalizacyjnych występujących na remontowanym odcinku kolektora, z wykorzystaniem chemii budowlanej,

- Obróbka i wzmocnienie miejsc włączenia przyłączy do kolektora z wykorzystaniem kształtek kapeluszowych.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.02.01.00-00-0005/20-00

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 191-493343
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Część 1 - Budowa i remont kanalizacji deszczowej od wylotu do rzeki Serafy do ul. Sienkiewicza

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AG SYSTEM SP. Z O.O.
National registration number: NIP : 6772273586 Regon: 120295896
Postal address: UL. SENATORSKA 15
Town: KRAKÓW
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-106
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 230 350.00 PLN
Total value of the contract/lot: 20 137 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Wykonawca AG SYSTEM SP. Z O.O. UL. SENATORSKA 15 30-106 KRAKÓW zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj. Wykonanie części robót z zakresu zamówienia, tj. w szczególności wykonanie robót z zakresu budowy, przebudowy kanalizacji deszczowej - Podwykonawca SANIMET Sp. z o.o. ul. Kopalniana 10 C, 42-271 Częstochowa.

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Część 2 - remont kanalizacji deszczowej w ul. Goliana metodą bezwykopową

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Blejkan S.A.
National registration number: NIP : 858 179 15 78 Regon: 320411267
Postal address: ul. Transportowa 25
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 70-715
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 958 072.50 PLN
Total value of the contract/lot: 614 623.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Szacunkowa wartość zamówienia zamówienia podstawowego dla Części 1 została ustalona na kwotę 20 275 500,00 zł. Wartość szacunkowa zamówienia dla Części 1 z uwzględnieniem opcji w rozumieniu art. 5 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE z uwzględnieniem wszelkich opcji, w tym indeksacji cen (motyw 111 Dyrektywy 2014/24/UE) w maksymalnej wysokości 10% wartości zamówienia została ustalona na kwotę 22 303 050,00 zł

2. Szacunkowa wartość zamówienia zamówienia podstawowego dla Części 2 została ustalona na kwotę 870 975,00 zł. Wartość szacunkowa zamówienia dla Części 2 z uwzględnieniem opcji w rozumieniu art. 5 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE z uwzględnieniem wszelkich opcji, w tym indeksacji cen (motyw 111 Dyrektywy 2014/24/UE) w maksymalnej wysokości 10% wartości zamówienia została ustalona na kwotę 958 072,50 zł.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a);

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5. i 6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W sprawach nieuregulowanych w nin. punkcie w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy Działu IX uPzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022