The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 31765-2022

21/01/2022    S15

Polska-Wieliczka: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2022/S 015-031765

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wieliczka
Krajowy numer identyfikacyjny: 351555364
Adres pocztowy: ul. Powstania Warszawskiego 1
Miejscowość: Wieliczka
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: W sprawach merytorycznych: Łukasz Cygankiewicz, w sprawach formalnych: Adam Konieczny
E-mail: magistrat@wieliczka.eu
Tel.: +48 122634100
Faks: +48 122786860
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wieliczka.eu
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka

Numer referencyjny: WZP.271.34.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie inwestycji „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka”. Zakres Zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu prawidłowe, zgodne z przepisami, warunkami Umowy, wymaganiami podanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla części 1 oraz 2 i najlepszą dostępną wiedzą zaprojektowanie i wykonanie Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie będzie realizowane w obszarze miasta Wieliczka, w województwie małopolskim.

Część 1 - Budowa i remont kanalizacji deszczowej od wylotu do rzeki Serafy do ul. Sienkiewicza.

Część 2 - remont kanalizacji deszczowej w ul. Goliana metodą bezwykopową

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 20 751 623.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 - Budowa i remont kanalizacji deszczowej od wylotu do rzeki Serafy do ul. Sienkiewicza

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232424 Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych
45232454 Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
71250000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

MIasto Wieliczka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszej części Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy, przebudowy i remontu (renowacji) sieci i obiektów kanalizacji deszczowej w mieście Wieliczka, w tym:

- Budowa ok. 1,2 km sieci kanalizacji deszczowej o średnicach Ø 1200-1800 mm,

- Remont (renowacja) ok. 0,18 km sieci kanalizacji deszczowej o przekroju 2200x1900 mm,

- Budowa 1 zbiornika retencyjnego wód deszczowych, zamkniętego, o pojemności czynnej co najmniej 1000 m3, ze strefą bezodpływową o pojemności co najmniej 500 m3, wraz z podczyszczalnią wód opadowych o wydajności nominalnej co najmniej 540 l/s, komorą przelewu burzowego oraz infrastrukturą towarzyszącą,

- Budowa 1 zbiornika retencyjno-odparowującego wód deszczowych, otwartego, o pojemności czynnej co najmniej 100 m3, ze strefą parowania o głębokości co najmniej 30 cm, wraz z podczyszczalnią wód opadowych o wydajności nominalnej co najmniej 450 l/s, komorą przelewu burzowego oraz infrastrukturą towarzyszącą,

- Budowa 1 podczyszczalni wód opadowych odprowadzanych do odbiornika tj. rzeki Serafy, o wydajności nominalnej co najmniej 540 l/s wraz z infrastrukturą towarzyszącą i komorą przelewu burzowego przed podczyszczalnią,

- Budowa 1 wylotu wód opadowych wraz z umocnieniem dna i skarp odbiornika,

- Remont 1 wylotu wód opadowych wraz z umocnieniem dna i skarp odbiornika

oraz związanej z w/w robotami budowy, rozbiórki i odbudowy nawierzchni drogowych i ciągów pieszych, a także przebudowy infrastruktury kolidującej z planowanymi obiektami.

Zamówienie obejmuje również:

- Opracowanie modelu hydrodynamicznego dla sieci kanalizacji deszczowej (istniejącej i planowanej w zakresie Zamówienia) wraz ze zbiornikami retencyjnymi, w granicach zlewni kanalizacyjnej, z której wody opadowe będą odprowadzane do planowanej podczyszczalni wód opadowych przy ul. Dembowskiego w Wieliczce,

- Wykonanie systemu do monitorowania, wizualizacji i archiwizacji danych dla urządzeń podczyszczalni wód opadowych, zbiornika retencyjnego i zbiornika retencyjno – odparowującego realizowanych w zakresie Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0005/20-00

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 - remont kanalizacji deszczowej w ul. Goliana metodą bezwykopową

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

MIasto Wieliczka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszej części Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu (renowacji) istniejącego kolektora deszczowego o przekrojach 1200/800 i 1350/900 w ul. Goliana, na odcinku między ul. Powstania Warszawskiego a ul. Sienkiewicza o długości ok. 171 m, w tym:

- Remont kolektora metodą bezwykopową, z zastosowaniem wykładziny utwardzanej na miejscu,

- Remont studzienek oraz komór kanalizacyjnych występujących na remontowanym odcinku kolektora, z wykorzystaniem chemii budowlanej,

- Obróbka i wzmocnienie miejsc włączenia przyłączy do kolektora z wykorzystaniem kształtek kapeluszowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0005/20-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 191-493343
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Część 1 - Budowa i remont kanalizacji deszczowej od wylotu do rzeki Serafy do ul. Sienkiewicza

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/01/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AG SYSTEM SP. Z O.O.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP : 6772273586 Regon: 120295896
Adres pocztowy: UL. SENATORSKA 15
Miejscowość: KRAKÓW
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-106
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 22 230 350.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 137 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wykonawca AG SYSTEM SP. Z O.O. UL. SENATORSKA 15 30-106 KRAKÓW zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj. Wykonanie części robót z zakresu zamówienia, tj. w szczególności wykonanie robót z zakresu budowy, przebudowy kanalizacji deszczowej - Podwykonawca SANIMET Sp. z o.o. ul. Kopalniana 10 C, 42-271 Częstochowa.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część 2 - remont kanalizacji deszczowej w ul. Goliana metodą bezwykopową

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/01/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Blejkan S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP : 858 179 15 78 Regon: 320411267
Adres pocztowy: ul. Transportowa 25
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-715
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 958 072.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 614 623.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Szacunkowa wartość zamówienia zamówienia podstawowego dla Części 1 została ustalona na kwotę 20 275 500,00 zł. Wartość szacunkowa zamówienia dla Części 1 z uwzględnieniem opcji w rozumieniu art. 5 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE z uwzględnieniem wszelkich opcji, w tym indeksacji cen (motyw 111 Dyrektywy 2014/24/UE) w maksymalnej wysokości 10% wartości zamówienia została ustalona na kwotę 22 303 050,00 zł

2. Szacunkowa wartość zamówienia zamówienia podstawowego dla Części 2 została ustalona na kwotę 870 975,00 zł. Wartość szacunkowa zamówienia dla Części 2 z uwzględnieniem opcji w rozumieniu art. 5 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE z uwzględnieniem wszelkich opcji, w tym indeksacji cen (motyw 111 Dyrektywy 2014/24/UE) w maksymalnej wysokości 10% wartości zamówienia została ustalona na kwotę 958 072,50 zł.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a);

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5. i 6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W sprawach nieuregulowanych w nin. punkcie w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy Działu IX uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2022