Supplies - 317707-2022

14/06/2022    S113

Romania-Drobeta-Turnu Severin: Surgical gloves

2022/S 113-317707

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN
National registration number: 4222239
Postal address: B-DUL MIHAI VITEAZUL NR.6D
Town: Drobeta-Turnu Severin
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Postal code: 22064
Country: Romania
Contact person: LUNGULEASA MARIUS AURELIAN
E-mail: birou.achizitii@yahoo.com
Telephone: +40 0252326094
Fax: +40 0252326094
Internet address(es):
Main address: http://www.spitjudseverin.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100147597
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: unitate sanitara
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord Cadru de furnizare manusi chirurgicale sterile, manusi examinare din latex, manusi examinare din nitril.

Reference number: 4222239/22
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare manusi medicale, defalcate pe 3 loturi, conform caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de

termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor - 15 zile

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 343 040.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi chirurgicale sterile

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Main site or place of performance:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

DROBETA TURNU - SEVERIN

JUDETUL MEHEDINTI

B.dul Mihai Viteazul nr. 6D,

cod postal 220064

II.2.4)Description of the procurement:

Manusi chirurgicale sterile, conform caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 345 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitatile acordului cadru si ale contractelor subsecvente sunt conform caietului de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 172800.00lei.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi de examinare din nitril, nepudrate

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Main site or place of performance:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

DROBETA TURNU - SEVERIN

JUDETUL MEHEDINTI

B.dul Mihai Viteazul nr. 6D,

cod postal 220064

II.2.4)Description of the procurement:

Manusi de examinare din nitril, nepudrate, conform caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 053 440.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitatile acordului cadru si ale contractelor subsecvente sunt conform caietului de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 1026720.00lei.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi de examinare din latex

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Main site or place of performance:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

DROBETA TURNU - SEVERIN

JUDETUL MEHEDINTI

B.dul Mihai Viteazul nr. 6D,

cod postal 220064

II.2.4)Description of the procurement:

Manusi de examinare din latex, conform caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 944 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitatile acordului cadru si ale contractelor subsecvente sunt conform caietului de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 972000.00lei.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr.1

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016; Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea nr. 98/2016/ art. 202 alin. 1 din Legea nr. 99/2016 si prezentarea urmatoarelor declaratii:

- Declaratia privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

- Declaratia privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

- Declaratia privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii/entităţii contractante doar ofertantului/ofertanţilor clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.); Operatorul economic trebuie să prezinte certificate valabile la momentul prezentării.

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

- alte documente edificatoare, după caz.

Cerinta nr.2

Neincadrarea in situatiile prevazute de art.58 - 63 din Legea nr.98/2016 - Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Dr.Bobilca Mohora Eleonora - Manager, Dr.Pasarin Constantin - Director Medical, Ec.Tilea Simona - Director Financiar - Contabil, Ec.Moldoveanu Darius Alexandru – Director RUNOS, Achizitii, Juridic, As. Bololoi Elena - Director de ingrijiri.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va prezenta

- Declaratia privind neancadrarea in prevederile art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Cerinţa nr.1

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum si faptul că are capacitatea de exercitare a activităţii profesionale ce face obiectul contractului de achiziţie publică/ sectorială. Cerinţa se

aplică inclusiv pentru documentaţia care trebuie prezentată de subcontractanţi si/sau terţi susţinători care completează informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator emis de ONRC, urmează să fie prezentat, la solicitarea autorităţii/entităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Cerinţa nr. 2.

Operatorii economici, (importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de funcţionare (însoţit de anexe) emis de A.N.M.D.M. conf. Ord. 753/2020 pentru modiicarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregătirea spitalelor, Legea nr.95/2006 privid reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale, din care sa reiasa ca ofertantul are avizul de comercializare pentru produsele care fac obiectul procedurii - valabil la data limita de depunere a ofertei;

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatSe va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire in conformitate prevederile art.179 din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situatiei lor privind experienta similara prin prezentarea principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani

Minimum level(s) of standards possibly required:

Prezentarea listei cu principalele livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/07/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/07/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/decizii, precum si prin publicare de erate. DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools -databases/espd/filter. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea "Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea "Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai în format electronic si numai pâna la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Se vor publica in SEAP, in mod obligatoriu, toate documentele solicitate de autoritatea contractanta prin caietul de sarcini, semnate cu semnatura electronica extinsa. Documentele care se solicita la nivelul caietului de sarcini nu pot fi decat in legatura cu cerintele tehnice si de performanta ale produselor ce fac obiectul contractului, avize sanitare, referate de expertiza, teste conform standardelor, si nu de natura cerintelor de capacitate tehnica a operatorului economic. Documentele vor fi postate pe SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de formulare a contestatiei si de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 si art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: BIROUL ACHIZITII PUBLICE
Postal address: B-dul Mihai Viteazu nr.6D
Town: Drobeta-Turnu Severin
Postal code: 220064
Country: Romania
E-mail: achizitii@spidjudseverin.ro
Telephone: +40 0252326094
Fax: +40 0252326094
Internet address: http://www.spitjudseverin.ro/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/06/2022