Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 318106-2021

25/06/2021    S121

Slovakia-Trnava: Medical consumables

2021/S 121-318106

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fakultná nemocnica Trnava
National registration number: 00610381
Postal address: A. Žarnova 11
Town: Trnava
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 917 75
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Aneta Raciková
E-mail: aneta.racikova@fntt.sk
Telephone: +421 335938159
Internet address(es):
Main address: http://www.fntt.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1353
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432733
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://fntt.eranet.sk/#/tenders
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Reference number: E5/2021/NZ
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckeho spotrebného materiálu - osobných ochranných pracovných prostriedkov na ochranu proti šíreniu COVID-19, ktorá sa skladá z overalov ochranných v počte 4 500 ks, respirátorov FFP2 v počte 8 000 ks, respirátorov FFP3 v počte 5 000 ks. Opis predmetu zákazky je definovaný v prílohách č. 1 k súťažným podkladom.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 49 845.83 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Overal ochranný

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Oddelenie zdravotníckych pomôcok, Fakultná nemocnica Trnava, A.Žarnova 11, 917 75 Trnava

II.2.4)Description of the procurement:

Opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 pre časť 1 k súťažným podkladom.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 23 512.50 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z NFP v rámci Operačného programu:

Integrovaný regionálny operačný program

Kód Výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61,

Názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 vo FN Trnava

ITMS kód projektu: 302021AXX9

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný z NFP v rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program,

Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné,

Špecifický cieľ: 2.1.4 - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19,

Výzva - kód Výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61,

Názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 vo FN Trnava,

ITMS kód projektu: 302021AXX9

II.2)Description
II.2.1)Title:

Respirátor FFP2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Oddelenie zdravotníckych pomôcok, Fakultná nemocnica Trnava, A.Žarnova 11, 917 75 Trnava

II.2.4)Description of the procurement:

Opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 pre časť 2 k súťažným podkladom.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 333.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z NFP v rámci Operačného programu:

Integrovaný regionálny operačný program

Kód Výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61,

Názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 vo FN Trnava

ITMS kód projektu: 302021AXX9

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný z NFP v rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program,

Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné,

Špecifický cieľ: 2.1.4 - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19,

Výzva - kód Výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61,

Názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 vo FN Trnava,

ITMS kód projektu: 302021AXX9

II.2)Description
II.2.1)Title:

Respirátor FFP3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Oddelenie zdravotníckych pomôcok, Fakultná nemocnica Trnava, A.Žarnova 11, 917 75 Trnava

II.2.4)Description of the procurement:

Opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 pre časť 3 k súťažným podkladom.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z NFP v rámci Operačného programu:

Integrovaný regionálny operačný program

Kód Výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61,

Názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 vo FN Trnava

ITMS kód projektu: 302021AXX9

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný z NFP v rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program,

Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné,

Špecifický cieľ: 2.1.4 - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19,

Výzva - kód Výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61,

Názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 vo FN Trnava,

ITMS kód projektu: 302021AXX9

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ostatné informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené v časti A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Neuplatňuje sa

Minimum level(s) of standards possibly required:

Neuplatňuje sa

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

a)Zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade a v rozsahu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

a)kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom NFP.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Aukčný softvér: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom certifikovaného softvéru EVOB na internetovej adrese http://www.dev.verejneaukcie.sk/

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/07/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/07/2021
Local time: 13:00
Place:

Z dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, t. j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému Eranet dostupného na

2/

3https://fntt.eranet.sk (ďalej len Eranet).

Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme Eranet na URL adrese: https://www.fntt.eranet.sk.

Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://fntt.eranet.sk/#/tenders. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.

Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému Eranet.

Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme Eranet, t. j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme Eranet.

Ak záujemca alebo uchádzač, zašle informáciu prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť t. j. podaných faxom alebo e-mailom, záujemca alebo uchádzač zabezpečí doručenie takejto informácie verejnému obstarávateľovi aj v elektronickej podobe cez systém Eranet, a to najneskôr do troch pracovných dní odo dňa odoslania tejto informácie uvedenými prostriedkami. Pre dodržanie termínov na doručenie informácie verejnému obstarávateľovi je rozhodujúci dátum doručenia elektronickej podoby informácie cez systém Eranet. Pokiaľ verejný obstarávateľ neobdrží informáciu do troch pracovných dní odo dňa jej odoslania faxom alebo e-mailom aj v elektronickej podobe cez systém Eranet (t. j. v podobe, ktorá zabezpečuje trvale zachytenie obsahu písomnosti) verejný obstarávateľ bude na takúto informáciu hľadieť tak, ako keby nebola podaná.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/06/2021