Works - 31901-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Hradec Králové: Construction work

2022/S 015-031901

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Královéhradecký kraj
National registration number: 70889546
Postal address: Pivovarské náměstí 1245
Town: Hradec Králové
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Jitka Bučková
E-mail: jbuckova@kr-kralovehradecky.cz
Telephone: +420 495817512
Internet address(es):
Main address: http://www.kr-kralovehradecky.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno“

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Main site or place of performance:

objekt v ulici Nádražní č. p. 431, areál nemocnice Opočno, st. p. č. 453, v k. ú. Opočno pod Orlickými horami

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a zajištění kolaudačního řízení včetně obstarání kolaudačního souhlasu či jiného souhlasného pravomocného rozhodnutí, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.Jedná se o přestavbu objektu č.p. 431 v areálu nemocnice Opočno na pobytové služby pro seniory o kapacitě 47 lůžek, která je potřebná s ohledem na chybějící kapacity pobytových služeb v regionu obce s rozšířenou působností. Objekt má v současném stavu jedno podzemní podlaží, ve kterém se nachází technické zázemí a vyšetřovny, dvě nadzemní podlaží s operačními sály a lůžkovým oddělením a podkroví, kde byly lékařské pokoje. V objektu se nachází jeden lůžkový výtah. Stavebními úpravami dojde ke změně účelu užívání budovy na domov pro seniory.V současné době je objekt s několika přístavbami poměrně složitého půdorysného tvaru, se složitou valbovou střechou, jejíž nosná konstrukce je ve špatném stavu. Objekt není zateplen. Fasáda budovy je provedena škrábanou VC omítkou, která v místech nad terénem je z důvodu vzlínání vlhkosti na několika místech poškozena. V části 1. PP, která je nad úrovní terénu, je použito z vnější strany haklíkové zdivo. Tento obklad je v uspokojivém stavu a je nutné jej při stavebních úpravách ochránit a zachovat. V místech, kde budou probíhat zemní práce a dojde ke snížení úrovně terénu, bude zdivo zatepleno KZS s finální silikonovou omítkou. Sokl budovy bude v odtěžovaných místech zateplen izolací XPS min. 300 mm nad úrovní upraveného terénu.Stavebními úpravami dojde k demontáži střechy, pozednicového zdiva a bude provedena nástavba 3.NP se železobetonovým stropem. Obvodové stěny 3.NP budou odskočeny od líce zdiva, tak aby vznikla římsa a došlo tím k pohledovému zvýraznění nástavby. Střešní konstrukce je navržena ve skladbě extenzivní zelené ploché střechy. Pro potřeby domova pro seniory bude vybudováno parkoviště se 23 kolmými stáními včetně 1 stání pro imobilní jižně od budovy, kde se v současné době nachází nepoužívané hřiště. Po dokončení terénních úprav dojde k osázení novými stromy a zelení.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 20
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rekonstrukce domova důchodců v lokalitě Opočno, EDS 013D313002102, poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci výzvy programu 013310

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 173-417442

Section V: Award of contract/concession

Contract No: Dodatek c. 6
Title:

„Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno“

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
01/09/2020
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: VALC, s.r.o.
National registration number: 45537151
Postal address: Pražská třída 13/84
Town: Hradec Králové
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 500 04
Country: Czechia
E-mail: sekretariat@valc-hk.cz
Telephone: +420 495536827
Internet address: https://www.valc-hk.cz
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 82 426 090.59 CZK

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45000000 Construction work
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Main site or place of performance:

objekt v ulici Nádražní č. p. 431, areál nemocnice Opočno, st. p. č. 453, v k. ú. Opočno pod Orlickými horami

VII.1.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a zajištění kolaudačního řízení včetně obstarání kolaudačního souhlasu či jiného souhlasného pravomocného rozhodnutí, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.Jedná se o přestavbu objektu č.p. 431 v areálu nemocnice Opočno na pobytové služby pro seniory o kapacitě 47 lůžek, která je potřebná s ohledem na chybějící kapacity pobytových služeb v regionu obce s rozšířenou působností. Objekt má v současném stavu jedno podzemní podlaží, ve kterém se nachází technické zázemí a vyšetřovny, dvě nadzemní podlaží s operačními sály a lůžkovým oddělením a podkroví, kde byly lékařské pokoje. V objektu se nachází jeden lůžkový výtah. Stavebními úpravami dojde ke změně účelu užívání budovy na domov pro seniory.V současné době je objekt s několika přístavbami poměrně složitého půdorysného tvaru, se složitou valbovou střechou, jejíž nosná konstrukce je ve špatném stavu. Objekt není zateplen. Fasáda budovy je provedena škrábanou VC omítkou, která v místech nad terénem je z důvodu vzlínání vlhkosti na několika místech poškozena. V části 1. PP, která je nad úrovní terénu, je použito z vnější strany haklíkové zdivo. Tento obklad je v uspokojivém stavu a je nutné jej při stavebních úpravách ochránit a zachovat. V místech, kde budou probíhat zemní práce a dojde ke snížení úrovně terénu, bude zdivo zatepleno KZS s finální silikonovou omítkou. Sokl budovy bude v odtěžovaných místech zateplen izolací XPS min. 300 mm nad úrovní upraveného terénu.Stavebními úpravami dojde k demontáži střechy, pozednicového zdiva a bude provedena nástavba 3.NP se železobetonovým stropem. Obvodové stěny 3.NP budou odskočeny od líce zdiva, tak aby vznikla římsa a došlo tím k pohledovému zvýraznění nástavby. Střešní konstrukce je navržena ve skladbě extenzivní zelené ploché střechy. Pro potřeby domova pro seniory bude vybudováno parkoviště se 23 kolmými stáními včetně 1 stání pro imobilní jižně od budovy, kde se v současné době nachází nepoužívané hřiště. Po dokončení terénních úprav dojde k osázení novými stromy a zelení.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 20
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 597 661.57 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: VALC, s.r.o.
National registration number: 45537151
Postal address: Pražská třída 13/84
Town: Hradec Králové
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 50004
Country: Czechia
E-mail: sekretariat@valc-hk.cz
Telephone: +420 495536827
Internet address: https://www.valc-hk.cz
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 odst. 6, 7, 8 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací tzv. víceprací, dále tzv. méněprací - tedy stavebních prací, které nebudou realizovány a nutných změn z důvodů uvedených ve změnových listech č. 31 až č. 36, které jsou přílohou tohoto dodatku:

a) Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázky na stavební práce, dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ; práce dle Změnových listů č. 31 až č.33, č. 35 až č. 36.

vícepráce: 1 532 507,17 Kč bez DPH

méněpráce: - 44 122,60 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ; a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 ZZVZ; práce dle Změnového listu č. 34.

vícepráce: 176 186,00 Kč bez DPH

méněpráce: - 66 909,00 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 31 až č. 36. Přehled veškerých změnových listů, obsahující stručný popis změny a vliv na cenu díla, je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.

4. Celkové změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: 1 708 693,17 Kč bez DPH

méněpráce: - 111 031,60 Kč bez DPH

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o částku: 1 597 661,57 Kč bez DPH.

Tímto formulářem je oznamována změna podle ustanovení odst. 6 § 222 ZZVZ.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ; a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 ZZVZ; práce dle Změnového listu č. 34.

vícepráce: 176 186,00 Kč bez DPH

méněpráce: - 66 909,00 Kč bez DPH

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 87 290 570.40 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 88 888 231.97 CZK