Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 319011-2017

12/08/2017    S154

Polska-Warszawa: Broń palna

2017/S 154-319011

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 37A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-521
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tadeusz Kozłowski
E-mail: zzp@sw.gov.pl
Tel.: +48 226408516
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sw.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.zp.sw.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa strzelb gładkolufowych kaliber 12/76 Mossberg Flex 500 Tactical Cruiser lub równoważnych.

Numer referencyjny: 18/17/DR
II.1.2)Główny kod CPV
35320000 Broń palna
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa strzelb gładkolufowych kaliber 12/76 Mossberg Flex 500 Tactical Cruiser lub równoważnych – w ilości 500 kompletów, których szczegółowy opis i parametry zawiera załącznik nr 1 do projektu umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 193/195.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa strzelb gładkolufowych kaliber 12/76 Mossberg Flex 500 Tactical Cruiser lub równoważnych – w ilości 500 kompletów, których szczegółowy opis i parametry zawiera załącznik nr 1 do projektu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem – wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 290) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001, nr 145, poz. 1625 z późn. zm).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy znajdują się w projekcie umowy w punkcie XXII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/09/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/09/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Warszawa, Centralny Zarząd Służby Więziennej, ul. Rakowiecka 37A, pokój nr 11.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania określone zostały w punkcie IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego znajduje się w punkcie V specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Każda składana oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 22 000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw.„procedurę odwróconą”, o której jest mowa w przepisie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, zpóźn.zm.) .Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Zamawiający w stosunku do wstępnie wybranego wykonawcy dokona analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W terminie do 10 dni od dnia powzięcia informacji o działaniu lub zaniechaniu działania przez zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/08/2017