Services - 31916-2017

27/01/2017    S19    Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Troyan: Engineering design services

2017/S 019-031916

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obshtina Troyan
National registration number: 000291709
Postal address: pl. „Vazrazhdane” No. 1
Town: Troyan
NUTS code: BG315
Postal code: 5600
Country: Bulgaria
Contact person: Martin Nankov, Plamena Dimitrova
E-mail: pdimitrova@troyan.bg
Telephone: +359 067068005
Fax: +359 067068005

Internet address(es):

Main address: www.troyan.bg

Address of the buyer profile: http://www.troyan.bg/obshtestveni-porachki.html

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://46.35.186.10:81/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=239
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Изграждане на дъждовна канализация за отводняването на част от ул. "Нейчо Войвода (ОТ 11-ОТ-14) — проект.

II.1.2)Main CPV code
71320000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Проектантският колектив да предложи технически проект „Изграждане на дъждовна канализация за отводняване на част от улица „Нейчо Войвода“ (ОТ11–ОТ12–ОТ13-ОТ14)“ по Регулационният план на град Троян. Да се даде решение за заустване на водите от съществуващ дренаж и повърхностни такива чрез проектиране на подходящи съоръжения (Улични оттоци, водостоци и други).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 666.67 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG315
Main site or place of performance:

Община Троян.

II.2.4)Description of the procurement:

Проектантският колектив да предложи технически проект „Изграждане на дъждовна канализация за отводняване на част от улица „Нейчо Войвода“ (ОТ11–ОТ12–ОТ13-ОТ14)“ по Регулационният план на град Троян. Изпълнението на поръчката следва да е изцяло съобразено с Проектното задание на Възложителя и да съдържа следните проектни части: геодезия, канализация, ПБЗ, План за управление на строителните отпадъци.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 666.67 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Не се изисква.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Наличие на валидната полица за застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на проектанта за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът следва да притежава валидната полица за застраховка „Професионална отговорност“, а в случай, че в офертата на изпълнителя е посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането, тези лица също следва да притежават валидни поименни полици за всеки един от проектантите.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът следва да има опит в иизпълнение на идентични или сходни на предмета на поръчката обекти, както и да разполага с минимално необходимите експерти.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, поне една услуга, която е идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка. Под обхват „сходен“ с предмета на поръчката се разбира следва да се разбира услуга/услуги, свързана/и с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на ВиК съоръжения.

2.Участникът трябва да разполага със следните експерти:

— Ръководител на екипа — Инженер ВиК — ППП към професионална секция ГПК на КИИП;

— Инженер — Геодезист — ППП към професионална секция ГПГ на КИИП.

Участникът може да включи и други експерти, които смята за необходими за изпълнение на поръчката.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Участникът трябва да отговаря на изискванията на чл. 162 от ЗУТ — лицата, които ще изпълняват обществена поръчка, следвада притежават необходимата проектантска правоспособност.

III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/03/2017
Local time: 17:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/07/2017
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/03/2017
Local time: 11:00
Place:

Постъпилите оферти се отварят в сградата на Общинска администрация — Троян, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1 в Заседателната зала на трети етаж.

Information about authorised persons and opening procedure:

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

На основание чл. 7, ал. 3, във връзка с ал. 2 от ППЗОП възложителят предоставя информацията за другата част от поръчката, възложена по реда, валиден за индивидуалната й стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, а именно: предмет „Реконструкция на участък от общински път през с. Орешак (ул. „Стара планина“) — проект“; обем — изработване на Техническия проект в обхват от ОТ 1199 до ОТ 1264 на ул. „Стара планина“ по регулационния план на с. Орешак с дължина 2 886 м, съдържащ част: Транспортна, част: Геодезия, част: План по безопасност и здраве, част: Пожарна безопасност, част: План за управление на строителните отпадъци; прогнозна стойност — 13 333,33 лв. без вкл. ДДС; ел. преписка в профила на купувача е http://46.35.186.10:81/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=165. В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и условията по чл. 107 ЗОП. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, избран за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Възложителят няма изискване към участник, избран за изпълнител, да представи гаранция за обезпечаване изпълнението на договора. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда и разпоредбите на чл. 112 от ЗОП при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител изпълни условия на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

В съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, избран за изпълнител, предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като изпълнителят представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша” № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/01/2017