Services - 319535-2021

25/06/2021    S121

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 121-319535

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Trafikstyrelsen
CVR-nummer: 27186386
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V.
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Heidi Katja Petersen
E-mail: hekap@oes.dk
Telefon: +45 21226153
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1f11f94-ec92-4916-95f0-6a254d168e09/homepage
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1f11f94-ec92-4916-95f0-6a254d168e09/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af kontrakt om konsulentrådgivningsydelser inden for jernbanesikkerhed

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Trafikstyrelsen forventer at udbyde en kontrakt om rådgiveropgaver i forbindelse med teknisk bistand inden for jernbanesikkerheden og interoperabilitet på jernbaneområdet, forventeligt primo september 2021. Opgaverne er yderligere uddybet under del II. 2.4).

I den forbindelse ønsker Trafikstyrelsen at skabe åbenhed omkring udbuddet og indgå i markedsdialog for at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. af uhensigtsmæssige krav. Derfor opfordrer Trafikstyrelsen leverandører i markedet til at indgå i en dialog omkring udbuddet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71313000 Rådgivning i forbindelse med miljøteknik
71311230 Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner
71311200 Rådgivning i forbindelse med transportsystemer
71631470 Inspektion af jernbanespor
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Trafikstyrelsen forventer at udbyde en kontrakt om rådgiveropgaver inden for jernbanesikkerheden og interoperabilitet på jernbaneområdet, herunder teknisk bistand til styrelsens myndighedsbehandling inden for følgende fagområder: Spor, sikring, godkendelse af rullende materiel, elektrificering/kørestrøm/stærkstrøm, trafikale sikkerhedsregler (S75) og (ORF/ORS), tekniske sikkerhedsregler, ERTMS og ETCS: Track side og onboard, geoteknik, konstruktioner, fjernstyring/sikring/togkontrol, risikovurdering/signifikansvurdering (CSM-RA), tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI) og GSM-R. Styrelsen har behov for at kunne trække på tekniske eksperter inden for de nævnte fagområder ved behandling af ansøgninger om ibrugtagningstilladelse til infrastrukturprojekter og køretøjer, ansøgninger om godkendelse af assessorteams, tilsyn med godkendte assessorer og ved ansøgninger om godkendelse af tekniske og trafikale sikkerhedsregler. Denne tekniske bistand vedrører almindelig sagsbehandling, ligesom rådgivere vil kunne blive inddraget i regeludviklingsprojekter m.m.

I den forbindelse ønsker Trafikstyrelsen at skabe åbenhed omkring udbuddet og at få et bedre kendskab til det marked, som Trafikstyrelsen henvender sig til, herunder i forhold til planlægning af den kommende udbudsproces samt at afklare kontraktens udformning og vilkår, således at der i forbindelse med udbuddet ikke udelukkes gode tilbud på grund af uhensigtsmæssige krav.

Derfor opfordrer Trafikstyrelsen leverandører i markedet til at indgå i en dialog omkring udbuddet. Trafikstyrelsen vil særligt gerne høre fra leverandører med kompetencer inden for fagområderne spor, kørestrøm, spordækning, herunder myndighedsbehandling i forbindelse hermed.

Markedsdialogen gennemføres således for at sikre, at det endelige udbudsmateriale afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at kontrakten bliver så anvendelig som muligt.

Deltagende virksomheder gøres opmærksomme på, at de ved deltagelse i dialogen (ved besvarelse af spørgeskemaet) accepterer, at Trafikstyrelsen kan anvende de indkomne oplysninger i tilrettelæggelsen af udbuddet og i udbudsmaterialet. Trafikstyrelsen er dog ikke forpligtet til at følge evt. kommentarer, forslag til ændringer m.v.

Spørgeskemaerne behandles som fortroligt materiale og vil ikke blive offentliggjort. Deltagende virksomheder får ikke svar på eventuelle spørgsmål hverken under eller efter markedsdialogen. Såfremt virksomhederne har spørgsmål, der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles efter offentliggørelse af udbuddet, forventeligt primo september 2021.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Leverandører, der ønsker at modtage spørgeskemaet, skal registrere sig på udbuddet i Ethics: [link] og hente spørgeskemaet her.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
07/09/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/06/2021