Szolgáltatások - 319754-2020

08/07/2020    S130

Magyarország-Budapest: Szakértői szervezetek által nyújtott szolgáltatások

2020/S 130-319754

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Albert József
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közszolgáltató
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Városi tömegközlekedési szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M3 metrójármű független szakértői feladatok

Hivatkozási szám: EKR000182102020
II.1.2)Fő CPV-kód
98113000 Szakértői szervezetek által nyújtott szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a BKV Zrt. által „Budapesti M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása” tárgyban megvalósított projekt független szakértők általi vizsgálata műszaki, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szempontból az előírt szempontok alapján.

Az előbbiekkel összefüggő, a vizsgálat során felmerülő egyéb kiegészítő műszaki, pénzügyi, jogi és közbeszerzési szakértői vizsgálat elvégzése.

Az ajánlattevők által elvégzendő feladatok részletezését a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 57 500 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
98113000 Szakértői szervezetek által nyújtott szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

BKV Zrt. székhelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a BKV Zrt. által „Budapesti M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása” tárgyban megvalósított projekt független szakértők általi vizsgálata műszaki, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szempontból az előírt szempontok alapján.

Az előbbiekkel összefüggő, a vizsgálat során felmerülő egyéb kiegészítő műszaki, pénzügyi, jogi és közbeszerzési szakértői vizsgálat elvégzése.

Az ajánlattevők által elvégzendő feladatok részletezését a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— az ajánlati felhívásban, közbeszerzési útmutatóban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vette és elfogadta,

— a szerződés megkötésére és a teljesítésére vállalkozik az ajánlatban megadott ellenszolgáltatás ellenében,

— a teljesítési határidőről, mely nem lehet több mint 60 nap,

— a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan személyt, aki BKV Zrt. ajánlatkérő által 2014/S 226-400102 TED azonosító számon lefolytatott, „Budapesti M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, továbbá a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítésében, megvalósításában részt vett vagy ehhez kapcsolódóan tanácsadóként járt el,

— a szerződés teljesítésébe általa bevonni kívánt, abban közvetlenül résztvevő valamennyi személyt nyertessége esetén megnevezi és a szerződés teljesítése során bejelenti,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail-címen fogadja,

— amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő,

— az ajánlatkérő honlapján találhatószemélyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette,

— az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

A nyilatkozatok a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatványok kitöltésével is teljesíthetők.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1 AF III.1.3) M1.1. pont szerinti alk köv igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalat (min. 0 - max. 60) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 1.2 AF III.1.3) M1.2. pont szerinti alk köv igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata(min. 0 - max. 60) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3 AF III.1.3) M1.3. pont szerinti alk köv igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata(min. 0 - max. 60) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.4 AF III.1.3) M1.4. pont szerinti alk kövigazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0 - max. 60) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Teljesítési határidő (max. 60 nap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 30
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere:

1.1 -1.4. alszempont esetén: egyenes arányosítás

2. szempont esetén: fordított arányosítás

3. szempont esetén: fordított arányosítás

A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 045-106600
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

M3 metrójármű független szakértői feladatok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17501594
Postai cím: Magyar tudósok körútja 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: felso.gabor@bmeviking.hu
Telefon: +36 209207888
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 88 190 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 57 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

A „Budapesti M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása” tárgyban megvalósított projekt független szakértők általi pénzügyi szempontból törénő vizsgálata.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő neve: BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Székhelye: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

Adószáma: 14557323-2-43

További ajánlattevők:

1. Ajánlattevő neve: UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft.

Székhelye: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Adószáma: 21508211-2-08

2. Ajánlattevő neve: ADL Consulting Tanácsadó és Mérnöki Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1126 Budapest, Fodor utca 2/D. fszt. 2.

Adószáma: 21508211-2-08

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/07/2020