Services - 322018-2017

16/08/2017    S155    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Пещера: Строителен надзор по време на строителството

2017/S 155-322018

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Пещера
000351750
ул. „Дойранска епопея“ № 17
Пещера
4550
България
Лице за контакт: Веселин Джелатов
Телефон: +359 878557443
Електронна поща: efspop@outlook.com
Факс: +359 35064165
код NUTS: BG423

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.peshtera.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.peshtera.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170810sGWr1038024

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.peshtera.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170810sGWr1038024
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Т.1 „Упражняване на строителен надзор на обект Реконструкция на улица „Хан Пресиян“ от ос. т. 142 (кръстовище с републикански път II-37 Панагюрище — Пазарджик — Пещера) до ос. т. 630, включително изг...

II.1.2)Основен CPV код
71521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

т. 1 Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на дейности по Упражняване на строителен надзор на обект на обект Реконструкция на улица „Хан Пресиян“ от ос. т. 142 (кръстовище с републикански път II-37 Панагюрище — Пазарджик — Пещера) до ос. т. 630, включително изграждане на кръгово кръстовище при ос. т. 630 (кръстовище с републикански път III-337 Пещера — Брацигово) и реконструкция на ул. „Сокола“ от ос. т. 387 до ос. т. 376 с 2 обособени позиции, като обособените позиции, са както следва:

т. 1.1 ОП № 1 — Етап I и ОП № 2 — Етап II, като спрямо финансирането, настоящите обособени позиции е допустимо да се изпълняват Поетапно. Поетапното изпълнение, ще се извършва, когато осигурените финансови средства не покриват необходимата стойност за изпълнение на съответната обособена позиция, то тогава нейното изпълнение, ще се реализира на отделни етапи в рамките на осигурените средства.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 66 533.80 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Етап I

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

Гр. Пещера, община Пещера, ул. „Хан Пресиян“ и ул. „Сокола“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

т. 1.1 Консултантът трябва да предоставя своите услуги по време на следните етапи от реализацията на обекта/съответния строеж: изпълнение на услугата при подготвителния етап преди строителството (Етап I); изпълнение на услугата при строителството (Етап II); изпълнение на услугата при заключителния етап (Етап III); изпълнение на услугата по време на гаранционната отговорност на Строителя за отстраняване на дефекти (Етап IV).

т. 1.2 Консултантът следва да изпълнява функциите на строителен надзор и по време на отстраняване скрити дефекти през гаранционните срокове.

т. 1.3 Консултантът ще изпълнява функциите на строителен надзор съгласно българското законодателство.

т. 1.4 Консултантът ще следи строителството да бъде завършено в рамките на посочения срок и на залегналата в Договора за строителство стойност за реализация.

т. 1.5 Консултантът ще отговаря за изпълнението на всички предпоставки и условия, необходими за получаването на съответните разрешения за ползване в съответствие с българското законодателство.

т. 1.6 Консултантът ще отговаря за професионалното и законосъобразно финализиране на строителния процес в съответствие с българското законодателство.

т. 1.7 Консултантът следва да изпълнява дейностите свързани със строителен надзор съгласно Техническата спецификация на Възложителя

т. 1.8 Консултантът следва да се спазва всички задължения и отговорности и да изпълнява всички дейности вменени му и изискващи от него определени действия, чрез клаузите на Договора със Строителя.

т. 1.9 Консултантът извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27 148.37 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 380
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

т. 1 Технически предложения неотговарящи на предварително обявени изисквания на възложителя отразени в Указанията, Техническите спецификации и в самия образец на техническо предложение няма да бъдат допуснати до оценка и класиране.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Етап II

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

Гр. Пещера, община Пещера, ул. „Хан Пресиян“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

т. 1.1 Консултантът трябва да предоставя своите услуги по време на следните етапи от реализацията на обекта/съответния строеж: изпълнение на услугата при подготвителния етап преди строителството (Етап I); изпълнение на услугата при строителството (Етап II); изпълнение на услугата при заключителния етап (Етап III); изпълнение на услугата по време на гаранционната отговорност на Строителя за отстраняване на дефекти (Етап IV).

т. 1.2 Консултантът следва да изпълнява функциите на строителен надзор и по време на отстраняване скрити дефекти през гаранционните срокове.

т. 1.3 Консултантът ще изпълнява функциите на строителен надзор съгласно българското законодателство.

т. 1.4 Консултантът ще следи строителството да бъде завършено в рамките на посочения срок и на залегналата в Договора за строителство стойност за реализация.

т. 1.5 Консултантът ще отговаря за изпълнението на всички предпоставки и условия, необходими за получаването на съответните разрешения за ползване в съответствие с българското законодателство.

т. 1.6 Консултантът ще отговаря за професионалното и законосъобразно финализиране на строителния процес в съответствие с българското законодателство.

т. 1.7 Консултантът следва да изпълнява дейностите свързани със строителен надзор съгласно Техническата спецификация на Възложителя

т. 1.8 Консултантът следва да се спазва всички задължения и отговорности и да изпълнява всички дейности вменени му и изискващи от него определени действия, чрез клаузите на Договора със Строителя.

т. 1.9 Консултантът извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 39 385.43 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 380
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

т. 1 Технически предложения неотговарящи на предварително обявени изисквания на възложителя отразени в Указанията, Техническите спецификации и в самия образец на техническо предложение няма да бъдат допуснати до оценка и класиране.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

т. 1 За Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 — Участникът следва да е вписан в Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл. 166, ал. 1, т. 1, на основание чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор, или еквивалентно, съгласно националното законодателство в държавата в която е установен.

т. 2 При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. (Участникът попълва раздел А: Годност в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

т. 3 В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП са, както следва: Удостоверения, Сертификати или друг документ доказващи съответното членство, в случай, че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

т. 1.1 За Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 — Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си. Участник подал оферта за повече от 1 обособена позиция следва да покрива сумарно настоящия критерий за подбор за позициите за които участва

а) При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. (Участникът попълва раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

б) В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП са, както следва: Документите отразени в чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, в случай, че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

т. 1.2 За Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 — Участникът трябва да има валидна застраховка Професионална отговорност или еквивалентна, към датата на подаване на офертата, съгласно националното законодателство в държавата в която е установен. Участник подал оферта за повече от една обособена позиция следва да покрива по-високата категория от между всички обособените позиции за които участва

а) При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. (Участникът попълва раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

б) В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП са, както следва: Документите отразени в чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, в случай, че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

т. 2.1 Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на изпълнение на поръчката, а именно:

а) За Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 — Под обхват на поръчката, следва да се разбира:

а.1) Консултантски Дейности по осъществяване на строителен надзор, които попадат в обхвата на Код 71.12, съгласно КИД-2008, респективно CPV код 71521000-6 и/или 71248000-8 от общия терминологичен речник;

б) Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер не по-малък от:

б.1) 50 000 BGN за Обособена позиция № 1;

б.2) 70 000 BGN за Обособена позиция № 2.

т. 2.2 Участникът трябва да има следните застраховки:

а) За Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 — Застраховка Професионална отговорност на консултант осъществяващ строителен надзор:

а.1) За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща минималната застрахователна сума за минимум ІІІ — та категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

а.2) За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за минимум ІІІ — та категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

т. 1 Описание на Критериите за подбор (Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси):

т. 1.1 За Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 — Участниците трябва да имат опит в изпълнение на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 3 години за услуги. Участник подал оферта за повече от една обособена позиция следва да покрива сумарно настоящия критерий за подбор за позициите за които участва.

а) При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. (Участникът попълва поле 1а от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

б) В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП са, както следва: Документите отразени в чл. 64, ал. 1 от ЗОП, в случай, че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

т. 1.2 За Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 — Участникът следва да притежава валидни, към датата на подаване на офертата следните системи:

а) EN ISO 9001:2015 — „Система за управление на качеството“ или еквивалент. В случай на обединение изискването се отнася за участника/участниците, които ще извършват дейностите предмет на поръчката.

б) EN ISO 14001:2015 — „Системата за управление на околната среда“ или еквивалент. В случай на обединение изискването се отнася за участника/участниците, които ще извършват дейностите предмет на поръчката.

в) Настоящия критерий не се сумира, когато Участник е подал оферта за повече от 1 обособена позиция.

г) При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. (Участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

д) В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП са, както следва: Документите отразени в чл. 64, ал. 1 от ЗОП, в случай, че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

т. 1.3 За Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 — Участникът трябва да разполага през целия период на изпълнение, с технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на предмета на поръчката, а именно:

а) Експерт-1 — Ръководител на проект — (1 бр.)

б) Експерт-2 — Координатор по безопасност и здраве — (1 бр.)

в) Експерт-3 — Отговорник по качеството — (1 бр.)

г) Експерт-4 — Отговорник по опазване на околна среда — (1 бр.)

д) Участник подал оферта за повече от 1 обособена позиция следва да покрива сумарно настоящия критерий за подбор за позициите за които участва.

е) При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. (Участникът попълва поле 2 и 6 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

ж) В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП са, както следва: Документите отразени в чл. 64, ал. 1 от ЗОП, в случай, че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

т. 2.1 Участниците трябва да имат опит в изпълнение на поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

а) За Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 — Под дейности с предмет сходни с тези на поръчката следва да се разбира:

а.1) Консултантски Дейности по осъществяването на строителен надзор, които попадат в обхвата на Код 71.12, съгласно КИД-2008, респективно CPV код 71521000-6 и/или 71248000-8 от общия терминологичен речник.

б) За Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 — Под дейности с обем сходни с тези на поръчката следва да се разбира:

б.1) Консултантски Дейности по осъществяването на строителен надзор, които попадат в обхвата на Код 71.12, съгласно КИД-2008, респективно CPV код 71521000-6 и/или 71248000-8 от общия терминологичен речник на поне един обект/строеж с линейна дължина от 300 м. или с площ от 300 м2

т. 2.2 Участникът следва да е сертифициран, както следва:

а) EN ISO 9001:2015 — „Система за управление на качеството“ или еквивалент в областта на консултантските услуги по осъществяването на строителен надзор или еквивалентно.

б) EN ISO 14001:2015 — „Системата за управление на околната среда“ или еквивалент в областта на консултантските услуги по осъществяването на строителен надзор или еквивалентно.

т. 2.3 За Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 — Участникът трябва да разполага през целия период на изпълнение, с технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на предмета на поръчката, а именно:

а) Експерт-1 — Ръководител на проект (1 бр.); (За експертната длъжност, не може да бъде предлаган експерт, който заема друга експертна длъжност Експерт № 2, № 3 и № 4)

б) Експерт-2 — Координатор по безопасност и здраве (1 бр.); (За експертната длъжност, може да бъде предлаган експерт, който заема друга експертна длъжност Експерт № 3 и № 4)

в) Експерт-3 — Отговорник по качеството (1 бр.); (За експертната длъжност, може да бъде предлаган експерт, който заема друга експертна длъжност Експерт № 2 и № 4)

г) Експерт-4 — Отговорник по опазване на околна среда (1 бр.); (За експертната длъжност, може да бъде предлаган експерт, който заема друга експертна длъжност Експерт № 2 и № 3).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

т. 1 В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

т. 2 Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 1 (едно) на сто от стойността на договора без ДДС (цена на обществената поръчка без ДДС). Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/09/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/09/2017
Местно време: 14:00
Място:

Община Пещера, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Т. 3.1 Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация могат да присъстват само на публичните заседания на комисията (Първо публично заседание отваряне на офертите; Второ публично заседание отваряне на ценовите предложения).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

т. 1 Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

т. 1.1 парична сума;

т. 1.2 банкова гаранция;

т. 1.3 застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

т. 2 Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

т. 3 Участникът, определен за изпълнител на поръчката, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

т. 4 Когато определеният за изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, тогава в тях трябва да бъде изрично записано, че са безусловни и неотменими, че са в полза на Възложителя и с валидност, съгласно клаузите на проект на договора.

т. 5 Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП-в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/08/2017