Szolgáltatások - 322185-2019

10/07/2019    S131    Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Helikopterjavítási és -karbantartási szolgáltatások

2019/S 131-322185

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35319207
Postai cím: Kerepesi út 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Juhász Klára
E-mail: nagynejk@kr.police.hu
Telefon: +36 15502170
Fax: +36 14327400

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.police.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000791672019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000791672019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A KR helikopter flottájának javítási feladatai

Hivatkozási szám: EKR000791672019
II.1.2)Fő CPV-kód
50212000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Készenléti Rendőrség által használt 11 db MD902 és 4 db MD500E típusú helikopter (melyek száma a teljesítés során változhat) és berendezéseinek javítása, karbantartása és üzemidő hosszabbítása keretmegállapodás keretében. A részletes műszaki leírást, valamint a

Keretmegállapodásos eljárás második része lebonyolításának (a megrendelések) részletes

Szabályait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az elvégzett szolgáltatásokra minimálisan 12 hónap vagy 100 repült óra (amelyik előbb bekövetkezik) jótállás vállalása szükséges.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 735 907 552.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50212000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat Budapest BUD Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 34. számú épületében működő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Készenléti Rendőrség által jelenleg használt 11 db MD902 és 4 db MD500E típusú helikopter (melyek száma a teljesítés során

Változhat) és berendezéseinek javítása, karbantartása és üzemidő hosszabbítása keretmegállapodás keretében. A szolgáltatások teljesítéséhez szükséges fogyó-kopó alkatrészek biztosítása ajánlattevő feladata, melyek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. A javításhoz szükséges alkatrészeket, fődarabokat Ajánlatkérő biztosítja (saját raktárból, egyéb szerződés alapján), Ajánlatkérő telephelyén történő átvétellel. A keretmegállapodás értéke (keretösszeg): nettó 1 735 907 552 Ft. Ajánlatkérő legfeljebb a keretösszegnek megfelelő összesített értékű értékű közvetlen megrendelésre, egyedi szerződés megkötésére jogosult, azonban a keretet nem köteles kimeríteni. A szolgáltatással szemben elvárt igényeket és követelményeket a KKD IV. Műszaki leírás fejezete tartalmazza. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásával keretmegállapodást köt, majd a beszerzésre a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja alapján: a) közvetlen megrendeléssel vagy b) írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel kerül sor. A Készenléti Rendőrség által üzemeltetett helikopterek állami légijárművek, így javításuk feltételeit az állami légijárművek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról szóló 21/1998. (XII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályozza. A rendelet 15. §-a szerint a légijármű és annak fedélzeti berendezése, valamint a légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz gyártását, karbantartását, javítását, felújítását természetes vagy jogi személy akkor folytathatja, ha ezt a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztálya vagy jogelődje engedélyezte. Karakterkorlátozás miatt a VI.3) További információk ponthoz: t) A II.2.5) pont 2. és 3. értékelési részszempontra tett megajánlásnak való megfelelés igazolására ajánlattevő nyújtson be nyilatkozatot (EKR űrlap szerint), vagy államilag elismert magyar C1 szintű vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga bizonyítvány egyszerű másolati példányát (adott esetben). u) A II.2.5) pont 4. értékelési részszempontra tett megajánlásnak való megfelelés igazolására ajánlattevő nyújtsa be a magyarországi telephely meglétét igazoló dokumentum (pl. tulajdoni lap, bérleti szerződés, stb.) egyszerű másolati példányát (adott esetben).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M2) a) pontban előírt szakember magyar anyanyelvű (anyanyelvi szinten kommunikáló) vagy államilag elismert magyar C1 szintű vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M2) b) pontban előírt szakember magyar anyanyelvű (anyanyelvi szinten kommunikáló) vagy államilag elismert magyar C1 szintű vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A műszaki leírásban előírt működési engedélyben megjelölt telephely Magyarországon található-e, (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 735 907 552.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az elj.-ban nem lehet aj.tevő, alváll., és nem vehet részt alk. igaz.-ban olyan gazd.szereplő, aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek.ben meghat. kizáró okok hatálya alatt áll.

Öntisztázás: Aj.kérő hivatkozik a Kbt.64.§ (1)-(2) bek.-re.

Igazolás: A 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet (a tov.-ban: Kr.) 1.§(1)bek. alapján az aj.tevőnek - ill. adott esetben a kapacitást rendelk.-re bocsájtó szervezetnek - az ajánlatában a 3.§ (1) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tart. a Kbt.62.§(1)és(2)bek. hatálya alá. Ajánlatkérő e körben hivatkozik a Korm. r. 6.§ (2) bekezdésében foglaltakra.

Az Aj.kérő által a Kbt.69.§(4)-(8)bek. alapján a kizáró okokra von. igazolások benyújt.ra felhívott gazd. szereplőnek a Kr.8.§,10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tart. az elj.ban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kr.1.§(5)bek. alapján, a nem Mo.-on letelepedett gazd.szereplő esetén az aj.kérő az igazolások hitelességét a Kr.VI. Fej. megfelelően ellenőrzi.

A kizáró okokra és az alk. köv.-re vonatkozóan a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az aj.kérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az aj.tevő erre von. külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 67.§(4)bek. alapján be kell nyújtani az aj.tevő arra von. nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés telj.hez a Kbt.62.§(1)-(2) bek. szerinti kiz. okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt.74.§(1)bek.b) pont alapján az aj.kérő kizárja az elj.-ból azt az aj.tevőt, alv.-t, vagy az alk. igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az elj. során következett be.

A Kr.13.§ alapján aj.tevő köteles ajánlatához csatolni a foly.-ban lévő vált.bejegyz. elj. esetében a cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbír.által megküldött igazolást.

Aj.kérő hivatkozik a 321/2015.(X. 30.)Kr.1-16.§-aira.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

GP/1. Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a Korm.r. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben ajánlattevő az előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Igazolás: A Korm.r. 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a 3. § (1) bekezdésének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész "alfa" szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a GP/1. szerinti nyilatkozat benyújtásával kell igazolnia, hogy megfelel GP/1 pontban előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6) - (8) és (11) bekezdéseire, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

GP/1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az előző három lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összességében nem éri el az 500 000 000 HUF-t.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően.

A Korm. r. 3.§ (5) bekezésének megfelelően közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1.) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a Korm. r. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett - a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (helikopter javítási és karbantartási feladatok) - szolgáltatásait igazoló referenciával.

M2.) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit.

M3.) Ajánlattevő rendelkezzen az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerének működtetésére vonatkozó (egyéb közlekedési eszköz vagy helikopter javítása; légijármű) nemzeti vagy nemzetközi akkreditált tanúsítvánnyal. A tanúsítását a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani.

Igazolás: A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. r. 3. § (1) bekezdésének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő általmeghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész „alfa” szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására:

M1) szerinti referencia nyilatkozat vagy igazolás. A referenciát a Korm. r. 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolni. A referencia nyilatkozat vagy igazolás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2)

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek önéletrajza, melyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés

Egyértelműen megállapítható;

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek érvényes szakszolgálati engedélyének másolata (a), b)),

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségét igazoló okirat (c)),

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok.

M3.) ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerének működtetésére vonatkozó (egyéb közlekedési eszköz vagy helikopter javítása; légijármű) nemzeti vagy nemzetközi akkreditált tanúsítás egyszerű másolati példánya.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek - az M2 alkalmassági követelmény kivételével - az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Korm. r. 3.§ (3) bekezdésének megfelelően ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (11) bekezdésére, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább:

— MD500 típusú helikopterek vonatkozásában együttesen 1 db éves-, 1 db 100 órás- és 1 db 300 órás, helikopter javítási és/ vagy karbantartási szolgáltatások végzését igazoló referenciával,

— MD902 típusú helikopterek vonatkozásában együttesen 1 db éves-, 1 db 100 órás- és 1 db 300 órás, helikopter javítási és/vagy karbantartási szolgáltatások végzését igazoló referenciával.

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-

Os arányban vett részt.

M2.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel, akiket a teljesítésbe be kíván

Vonni:

a) 1 fő az MD500E típusú helikopterek karbantartására érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkező szakemberrel;

b) 1 fő az MD902 típusú helikopterek karbantartására érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkező szakemberrel;

c) 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel és helikopterek üzemeltetése területén min. 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki a teljesítés során szakmai kapcsolattartóként működik közre Ajánlatkérő és nyertes Ajánlattevő között.

Egy szakember megfelelősége esetén több pozícióra is jelölhető.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy a ajánlati felhívás III.1.3) M2.

a) b) c) pontjában meghatározott szakemberek által ellátott alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy közös

Ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyike végezze el.

Az ajánlati felhívás M2. a) b) c) pontja szerint bemutatott szakemberek tekintetében az ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

M3.) Alkalmatlan az Ajánlattevő ha nem rendelkezik az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerének működtetésére

Vonatkozó (egyéb közlekedési eszköz vagy helikopter javítása; légijármű) nemzeti vagy nemzetközi akkreditált tanúsításával.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

21/1998. (XII.21.) HM rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési - és kötbérfeltételeket a KKD részeként kiadott Keretmegállapodás tartalmazza.

Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja a megrendelt, késedelemmel érintett szolgáltatás anyagköltség nélkül számított nettó ellenértéke (vonatkozó óradíjak és munkaórák számának szorzata, fajtánként összesítve); mértéke: naptári naponként a kötbéralap 1 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér alapja: a megrendelés anyagköltség nélkül számított teljes nettó ellenértéke (a vonatkozó óradíj x munkaórák száma fajtánként összesítve), mértéke: a kötbéralap 30 %-a.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, Ptk. 6:155. §- ra.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/08/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/08/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatnak az ajánlati felhívás IV.2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Az elektronikusan megküldött dokumentumok beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikusan elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentumok beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

a. AK jelen közbesz. eljárásra a Kbt.41.§(3)bek. alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.

b. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 11.§(5)bek. alapján érdeklődő gazd.szereplőnek csak az tekinthető, aki az elj. iránti érdeklődését az elj.-ra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazd.szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.

c. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.

d. AK a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

e. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazd.szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

f. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bek.-re.

g. AK nem alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek. e) pontját.

h. AT-nek az ESPD II.D. szakaszának kitöltésével nyíl. kell az alváll. bevonásáról a Kbt. 66.§(6)bek. a) és b) pontja szerint.

i. AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.

j. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alk. igazolásában résztvevő gazd.szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát, illetve ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jog. személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására von., a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazása.

k. AT nyújtsa be a Kbt.66.§(2) bek. szerinti nyilatkozatot.

l. Az eljárásban résztvevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Takács István (lajstrom száma: 00105).

m. A Kbt. 81.§(5) alapján AK tájékoztatja AT-ket, hogy az ajánlatok bírálatát - az ESPD-ben foglalt nyil. alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

n. Részajánlat tétel kizárásának indoka: A gazd. és műszaki szempontok vizsg. során AK megállapította, hogy a közbesz.egy részére történő aj.tétel nem egyeztethető össze a gazd. ésszerűséggel, a beszerzés tárgyát képező szolgált. részekbe történő csoportosítása műszaki és gazd.szempontból is indokolatlan.

o. A nyertes AT - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§(6) bek.-ben foglaltakra - átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

p. Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára legalább 1 000 000 000 HUF/év és 100 000 000 HUF/kár mértékű egyösszegű kárkifizetést is lehetővé tevő, a közbesz. tárgyára is kiterjedő (helikoptereken végzett szolgáltatásokra,

Szolgáltatás elvégzése közben a helikopterben keletkezett sérülésekre, ajánlattevő bázisán Ajánlatkérő helikoptereiben bekövetkező rongálási, eltulajdonítási és elemi károkra), érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni, és annak érvényességét a szerződés teljesítésének időtartama alatt folyamatosan fenntartani.

q. Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 0-10. Értékelés: Ajánlatkérő az 1. részszempont esetén a fordított arányosítás, a 2-4. részszempontok esetén a pontozás módszere

Szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit.

r. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.

s. Az aj.tételi hi .-re az EKR Rend. 17.§(1) bek. nem alkalmazandó. Az aj.tételi hi.-t befolyásoló üzemzavar esetén az AT az EKR Rend. 16.§ (1)-(3) bek.-ben foglaltak szerint köteles eljárni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/07/2019