A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Árubeszerzések - 322460-2016

17/09/2016    S180

Magyarország-Budapest: Szerszámok

2016/S 180-322460

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kádár Marcell
E-mail: kadar.marcell@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kozut.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kozut.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Civilium Publicus Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Csoboth Zília, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 00146
E-mail: kozbeszerzes@civilium.hu
Telefon: +36 17807811
Fax: +36 17978719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.civilium.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Civilium Publicus Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Csoboth Zília
Telefon: +36 17807811
E-mail: kozbeszerzes@civilium.hu
Fax: +36 17978719
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.civilium.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közfoglalkoztatottak kéziszerszám ellátása a 2016–2018. évre vonatkozóan.

Hivatkozási szám: KT-A-00234-2016
II.1.2)Fő CPV-kód
44510000 Szerszámok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Közfoglalkoztatottak kéziszerszám ellátása a 2016–2018. évre vonatkozóan.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44510000 Szerszámok
44511000 Kéziszerszámok
44512000 Különféle kéziszerszámok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-kód: HUZ EXTRA-REGIO
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő telephelyei a közbeszerzési dokumentumok mellékletében foglaltak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Összesen 47 578 db különböző méretű és rendeltetésű kéziszerszám, valamint összesen 159 580 db sittes zsák szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint 61 tételben, a szerződés teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 184 161 000 HUF keretösszeg erejéig, de legkésőbb 31.12.2018-ig, az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján, ajánlatkérő telephelyein. Nyertes ajánlattevő kizárólag kifogástalan minőségű új, nem használt és nem bemutató termékeket szállíthat. A szállítandó termékek mennyiségét, műszaki követelményeit tartalmazó műszaki leírást és ajánlatkérő telephelyeinek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.

A műszaki leírásban szereplő meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja, az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.

Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt térítésmentesen, közvetlenül elektronikus úton közzéteszi az ajánlatkérő honlapján, e hirdetmény megjelenésének napjától, elérési útvonal: www.kozut.hu (Közútmutató/Közbeszerzési eljárások). A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatában megnevezett alvállalkozó letöltse, átvegye és a teljes körűen kitöltött, cégszerűen aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja. A regisztrációs adatlapot e-mail útján a kozbeszerzes@civilium.hu email címre vagy a +36 17978719 telefax számra kell megküldeni.

Ajánlatkérő a felhívás II.1.6) pontjában közölt információt azzal egészíti ki, hogy jelen beszerzés ajánlatkérő arculatának egységessége miatt olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely nem teszi lehetővé a teljesítés részekre való szétbontását.

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékeli (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont) a felhívás II.2.5) pontjában írt részszempontok szerint. Ajánlatkérő mindkét részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével határozza meg a ponthatárok közötti pontszámot úgy, hogy a legelőnyösebb ajánlat a maximális (10) pontszámot kapja, a többi ajánlatra adandó pontszámok pedig a legjobb ajánlathoz viszonyított értékarányosítással kerülnek meghatározásra, a közbeszerzési dokumentumok I. kötetében megadott képlet szerint. Valamennyi részszempont esetében kizárólag egész értékek ajánlhatók meg, törtek nem (HUF, munkanap). Az egyes részszempontokra adott pontszámok az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd a súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Ez adja az ajánlat összpontszámát. Ha több ajánlat ér el azonos legmagasabb összpontszámot, akkor az eljárás nyertese az az ajánlat, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz, azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a „Szállítási határidő (munkanap, előny a kevesebb, súlyszám: 20)” részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Amennyiben az előbbiek alapján a nyertes ajánlat nem választható ki, akkor arról ajánlatkérő közjegyző jelenlétében megtartott, az azonos legmagasabb összpontszámot elérő ajánlatok közötti sorsolással dönt.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárás folyamatban létéről vagy nemlétéről nyilatkozatot kell benyújtani az ajánlatban (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő (munkanap, előny a kevesebb) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 184 161 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–p) pontjaiban, illetőleg a Kbt. 62. § (2) bekezdés a)–b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–p) pontjaiban, illetőleg a Kbt. 62. § (2) bekezdés a)–b) pontjaiban szereplő kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy a részéről (részükről) a kizáró okok valamelyike az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1)).

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és II. Fejezetében (2–4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–p) és a Kbt. 62. § (2) bekezdés a)–b) pontjainak hatálya alá.

Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) élni kíván a Kbt. 64. §-ában foglaltak szerint az öntisztázás lehetőségével úgy azt az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban meg kell jelölnie (mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását), valamint annak mellékleteként csatolni kell az ajánlatába a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróságnak a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozatát, másolatban.

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő (közös ajánlattevő) arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-p) és a Kbt. 62. § (2) bekezdés a)–b) pontjainak hatálya alá eső – az alkalmasság igazolásában részt nem vevő – alvállalkozót (Kbt. 67. § (4)).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő 5 munkanapos határidő tűzésével kiadott felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében és a III. Fejezetében (8–14. § és 16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nem csak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok az V. Fejezetben foglaltaknak megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet VI. Fejezetének megfelelően ellenőrzi.

A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek – adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek – az ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek. Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőnek külön formanyomtatványt kell benyújtania.

Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 5. § alapján hivatkozott a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés alapján nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények előzetes igazolására.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint, annak IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet VI. Fejezetének megfelelően jogosult ellenőrizni.

P/1. Attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az ajánlati felhívás feladását követően kiállított nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladása napján fennálló pénzforgalmi számlái tekintetében az alábbi tartalommal:

— a pénzforgalmi számla száma, megnyitásának időpontja,

— az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben (24 hónapban) fordult-e elő 15 napot meghaladó, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált sorban állás az adott pénzforgalmi számlán.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a számlavezető pénzügyi intézményekről és arról, hogy az ajánlatban csatolt nyilatkozatokat kibocsátó pénzügyi intézményeken kívül máshol nem vezetett fizetési számlát az ajánlati felhívás feladása napján.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a számlavezető pénzügyi intézményétől (intézményeitől) származó nyilatkozat(ok) alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) bármelyik – a felhívás feladása napján fennálló – pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorban állás mutatkozott.

A P/1 alkalmassági követelménynek az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek. Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőnek külön formanyomtatványt kell benyújtania.

Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 5. § alapján hivatkozott a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés alapján nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolására.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint, annak IV. Fejezetében (22. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet VI. Fejezetének megfelelően jogosult ellenőrizni.

M/1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmasságát a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb kéziszerszám szállításainak ismertetésével igazolja, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint.

A referencia nyilatkozatnak és/vagy igazolásnak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése és székhelye (címe),

— a szerződés teljesítésével kapcsolatban felvilágosítást nyújtó személy neve és telefonszáma vagy email címe,

— a szállítás tárgya, mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az előírt követelménynek való megfelelés minden kétséget kizáróan megállapítható legyen,

— az ellenszolgáltatás összege (nettó HUF) és ebből a saját teljesítés összege (nettó HUF),

— a teljesítés ideje (év/hónap/nap), valamint nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített összesen legalább nettó 100 000 000 HUF ellenszolgáltatási összeget elérő vagy meghaladó, kéziszerszám szállítására vonatkozó referenciával.

Az M/1 alkalmassági követelménynek egy vagy több referencia bemutatásával is meg lehet felelni.

Az M/1 alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlatkérőként szerződő fél előleget nem fizet.

Az ajánlatkérőként szerződő fél az ellenszolgáltatást a szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése szerint és a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdések alkalmazásával a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételt követő 30 napon belül átutalással teljesíti.

A fizetési feltételek további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumokban kerültek rögzítésre.

Ajánlatkérő jótállási biztosítékot ír elő, amelynek mértéke az eseti megrendelés szerinti és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A jótállási biztosíték további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/10/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/10/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

Civilium Publicus Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősség Társaság, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában közölt információt akként pontosítja, hogy jelen eljárásban az ajánlati kötöttség ideje nem két hónap, hanem a Kbt. 94. § (5) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított hatvan nap, mivel ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.

2. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.7) pontjában közölt információt akként pontosítja, hogy jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. Ajánlatkérő a szerződést határozott időtartamra, a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 31.12.2018. napjáig kívánja megkötni. A határozott időtartam eltelte előtt a szerződés megszűnik a keretösszeg kimerülésekor. A felhívás IV.2.7) pontjában közölt 24 hónapos időtartamot ajánlatkérő a szerződés 1.1.2017. napján történő hatálybalépésével kalkulálta. Fenntartja azonban a jogot, hogy amennyiben a közbeszerzési szerződés ezen időpontnál előbb vagy később kerül megkötésre, a szerződés időtartama a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján annak megfelelően alakul.

3. Ajánlatkérő a jelen felhívás III.1.2. P.1 és III.1.3. M.1 pontjában szereplő alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl – az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan – az ajánlati dokumentációban megnevezett dokumentumokat ajánlatukhoz csatolniuk kell (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés).

4. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási módja megválasztásának kockázatait az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlatot személyesen munkanapokon – hétfőtől péntekig 9:00 és 16:00 óra között, vagy előzetesen egyeztetett időpontban, az ajánlattételi határidő napján 9:00 és 11:00 óra között lehet leadni.

5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglalt valamennyi előírásra vonatkozóan.

7. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni;

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.

9. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, egy alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

10. Az ajánlathoz árazott költségvetést is tartalmazó szakmai ajánlatot szükséges csatolni a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával. A kiadott költségvetéstől eltérni nem lehet. Az árazott költségvetést is tartalmazó szakmai ajánlat az ajánlatok összehasonlítására, valamint a teljesítés során érvényes egységárak meghatározására szolgál. A szakmai ajánlatnak oly módon kell tartalmaznia a megajánlani kívánt termékek leírását, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelés.

11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Csoboth Zília 00146.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/09/2016