Supplies - 322851-2021

Submission deadline has been amended by:  404552-2021
28/06/2021    S122

Poland-Wrocław: Medical equipments

2021/S 122-322851

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Postal address: ul. Borowska 213
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-556
Country: Poland
Contact person: Magda Jellin
E-mail: mjellin@usk.wroc.pl
Internet address(es):
Main address: www.usk.wroc.pl
Address of the buyer profile: www.usk.wroc.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.usk-wroc.logintrade.net
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://usk-wroc.logintrade.net
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SP ZOZ
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Reference number: DZP.242.238.2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 5 zadań.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800 Oxygen administration unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Respirator transportowy, turbinowy do terapii niewydolności oddechowej – zadanie nr 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 56 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123210 Cardiac-monitoring devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Kardiomonitor z modułem transportowym – zadanie nr 2.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 56 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Aparat USG – zadanie nr 3.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 56 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Przenośny, cyfrowy aparat dopplerowski do diagnostyki przepływu krwi w tętnicach poza- i wewnątrz czaszkowych z monitorowaniem 2 kanałowym – zadanie nr 4.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 56 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Bronchofiberoskop – zadanie nr 5.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 56 dni od daty zawarcia umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.:

a) są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – projektowane postanowienia umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/07/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/07/2021
Local time: 13:00
Place:

Dział zakupów i zamówień publicznych, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, POLSKA.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania żąda przedmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenia wykonawcy – że oferowany przedmiot zamówienia będzie posiadał przez cały okres trwania umowy rejestrację jako wyrób medyczny;

2) katalogów potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez zamawiającego w języku polskim lub tłumaczonych na język polski wraz z opisem, którego pakietu dotyczą

2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą.

3. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/06/2021