Supplies - 32297-2022

21/01/2022    S15

България-Ямбол: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2022/S 015-032297

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУНДЖА"
Национален регистрационен номер: 2016176540294
Пощенски адрес: ул. ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ №.11
Град: гр.Ямбол
код NUTS: BG343 Ямбол / Yambol
Пощенски код: 8600
Държава: България
Лице за контакт: Galina Petrova Martinova
Електронна поща: dgstundzha@uidp-sliven.com
Телефон: +359 46662670
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://dgstundzha.uidp-sliven.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/26319
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/182773
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/182773
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Дейности по Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

,,Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ТП ,,ДГС-Тунджа‘‘, ловен дом – Ормана за срок от 24 месеца ‘‘ по пет обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Закупуване на хранителни продукти и напитки за нуждите на ТП ,,ДГС-Тунджа'',  ловен дом - Ормана.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

,,Доставка на хранителни продукти‘‘

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000 Различни хранителни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол / Yambol
Основно място на изпълнение:

Ловен дом - Ормана.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ТП ,,ДГС-ТУНДЖА'', ловен дом - Ормана.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

,, Доставка на безалкохолни и алкохолни напитки‘‘

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15900000 Напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол / Yambol
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на безалкохолни и алкохолни напитки за нуждите на ТП ,,ДГС-ТУНДЖА'', ловен дом - Ормана.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

,,Доставка на месо‘‘

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000 Месо и месни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол / Yambol
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на месо за нуждите на ТП ,,ДГС-ТУНДЖА'', ловен дом - Ормана.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

,,Доставка на плодове и зеленчуци‘‘

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол / Yambol
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ТП ,,ДГС-ТУНДЖА'', ловен дом - Ормана.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

,,Доставка на риба и рибни продукти‘‘

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15200000 Риба и други водни животни, преработени и консервирани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол / Yambol
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на риба и рибни продукти за нуждите на ТП ,,ДГС-ТУНДЖА'', ловен дом - Ормана.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят поставя изисквания към участниците да са вписани в професионален или търговски регистър.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да бъдат регистрирани пред компетентен орган, пряко свързан с вида на извършваната от тях дейност.

- областната дирекция по безопасност на храните;

- регионалната здравна инспекция;

- и/или друг компетентен орган за одобрение и регистрация за целите, съгласно Закона за храните, Директиви и Регламент;

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/02/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 2 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/02/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3

– срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение

или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/01/2022