Supplies - 324389-2022

17/06/2022    S116

Poland-Warsaw: Medical consumables

2022/S 116-324389

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
National registration number: 5220002529
Postal address: ul. Banacha 1a
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-097
Country: Poland
Contact person: Violetta Kulma
E-mail: zp@uckwum.pl
Telephone: +48 22/599-18-09
Fax: +48 22/599-17-04
Internet address(es):
Main address: http://uckwum.pl
Address of the buyer profile: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa asortymentu medycznego do Pracowni Leku Cytostatycznego w podziale na 4 części”; DZPUCK.262.076.2022

Reference number: DZPUCK.262.076.2022
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa asortymentu medycznego do Pracowni Leku Cytostatycznego w podziale na 4 części

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 408 628.80 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 1 - Wyroby ochrony indywidualnej do Pracowni Leku Cytotoksycznego

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141320 Medical needles
33141420 Surgical gloves
33141640 Drain
33199000 Medical clothing
33141310 Syringes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa – Magazyn medyczny

II.2.4)Description of the procurement:

Wyroby ochrony indywidualnej do Pracowni Leku Cytotoksycznego

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 2 - Środki ochrony leku oraz sprzęt dodatkowy

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141320 Medical needles
33141420 Surgical gloves
33141640 Drain
33199000 Medical clothing
33141310 Syringes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa – Magazyn medyczny

II.2.4)Description of the procurement:

Środki ochrony leku oraz sprzęt dodatkowy

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 3 - Przyrządy do przygotowywania i podaży leków cytotoksycznych (wyroby medyczne)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141320 Medical needles
33141420 Surgical gloves
33141640 Drain
33199000 Medical clothing
33141310 Syringes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa – Magazyn medyczny

II.2.4)Description of the procurement:

Przyrządy do przygotowywania i podaży leków cytotoksycznych (wyroby medyczne)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 4 - Elementy bezpiecznego systemu zamkniętego do przygotowywania i podawania leków cytotoksycznych (wyroby medyczne)

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141320 Medical needles
33141420 Surgical gloves
33141640 Drain
33199000 Medical clothing
33141310 Syringes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa – Magazyn medyczny

II.2.4)Description of the procurement:

Elementy bezpiecznego systemu zamkniętego do przygotowywania i podawania leków cytotoksycznych (wyroby medyczne)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie określonym w § 9 projektowanych postanowień umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/07/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/07/2022
Local time: 11:30
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez automatyczne odszyfrowanie złożonych za pośrednictwem Platformy ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Informacje dot. składania odwołań zawarte są w rozdziale

XXI SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/06/2022