Supplies - 32440-2022

21/01/2022    S15

Belgium-Antwerp: Ship bridge simulators

2022/S 015-032440

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Hogere Zeevaartschool Antwerpen
National registration number: 0850.036.932_17602
Postal address: Noordkasteel Oost 6
Town: Antwerpen
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Postal code: 2030
Country: Belgium
Contact person: Rowan Van Schaeren
E-mail: nieuwbouwhzs@hzs.be
Telephone: +32 32056470
Internet address(es):
Main address: http://www.hzs.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434453
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434453
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=HZS-2022%2F001-SIM-F02
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Scheepvaartsimulatoren

Reference number: HZS-2022/001-SIM-F02_0
II.1.2)Main CPV code
34931400 Ship bridge simulators
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Europese overheidsopdracht voor de levering van diverse scheepvaart simulatoren voor de Hogere Zeevaartschool Antwerpen (zoals nader omschreven onder titel 1.1.3 van de Selectieleidraad dat voor de geïnteresseerden elektronisch beschikbaar wordt gesteld).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48900000 Miscellaneous software package and computer systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Main site or place of performance:

Antwerpen

II.2.4)Description of the procurement:

Europese overheidsopdracht voor de levering van diverse scheepvaart simulatoren voor de Hogere Zeevaartschool Antwerpen (zoals nader omschreven onder titel 1.1.3 van de Selectieleidraad dat voor de geïnteresseerden elektronisch beschikbaar wordt gesteld). De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit volgende onderdelen: (i) de levering van een geïntegreerde brug simulatieomgeving, (ii) de levering van simulatoren van een machinekamer, en (iii) de levering van multifunctionele leslokalen (multipurpose classrooms) te gebruiken voor zowel de geïntegreerde brug simulatieomgeving en de simulatoren van een machinekamer. Ook complementaire diensten, in het bijzonder onderhoud van de leveringen, zijn voorzien.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 21
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Beschrijving van de verlenging: de mogelijkheid om de opdracht te verlengen (met name op vlak van onderhoud van de leveringen, met een bijkomende periode van 5 jaar) wordt in de selectieleidraad beschreven

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Maximum number: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden: De aanbestedende overheid heeft op basis van artikel 79 Wet Overheidsopdrachten het recht om het aantal geselecteerde kandidaten te beperken tot 3, voor zover er voldoende geschikte kandidaten zijn.

In voorkomend geval zal de selectiebeperking gebeuren op basis van de doorselectiecriteria beschreven in paragraaf 2.4 van de selectieleidraad.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

- De opdracht voorziet een verplichte optie met betrekking tot Dynamic Positioning.

- De opdracht voorziet een verplichte optie voor de gespreide betaling van de leveringen.

- De opdracht voorziet een verplichte optie voor onderhoud van de leveringen gedurende vijf jaar, na een garantieperiode van 1 jaar.

Voor meer informatie, zie de selectieleidraad

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

missim

II.2.14)Additional information

zie selectieleidraad

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

De Kandidaat dient over de nodige economische en financiële draagkracht te beschikken om de Opdracht uit te voeren.

Ter staving daarvan dient volgend bewijsmiddel bij de Aanvraag tot Deelneming te worden gevoegd:

Een verklaring afgegeven door een bedrijfsrevisor, een accountant of een boekhouder, waaruit met betrekking tot de drie laatste afgesloten boekjaren blijkt dat de Kandidaat een gemiddelde omzet heeft behaald van tenminste 8 miljoen euro (exclusief BTW) per jaar.

De Kandidaat bevestigt onder afdeling B (Economische en financiële draagkracht) van Deel IV (Selectiecriteria) van het UEA, dat hij over de nodige economische en financiële draagkracht beschikt om de Opdracht uit te voeren overeenkomstig paragraaf 2.3.1 van de Selectieleidraad..

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

De Kandidaat beschikt over de nodige technische en beroepsbekwaamheid om de Opdracht uit te voeren indien hij ervaring heeft met de levering van een geïntegreerde simulatieomgeving met scheepvaart simulatoren (hierna: ‘gecombineerde leveringen’).

Ter staving van zijn technische en beroepsbekwaamheid dient hij, bij de Aanvraag tot Deelneming, een lijst van de drie voornaamste gelijkaardige gecombineerde leveringen die de Kandidaat gedurende de afgelopen drie jaar (te rekenen vanaf de datum van publicatie van het aankondigingsbericht van deze Opdracht) geleverd of geüpgraded heeft naar een nieuwe versie (hierna: ‘referenties’) te voegen. Indien de Kandidaat de referentie van een levering voorlegt die hij in de afgelopen drie jaar heeft geüpgraded, dan moet de Kandidaat de initiële levering ook hebben verricht.

De referenties moeten betrekking hebben op gelijkaardige gecombineerde leveringen. Een gelijkaardige gecombineerde levering bevat de volgende onderdelen:

- de levering van minstens één brugsimulator “full mission”, die erkend is als “Class A” simulator volgens de DNVGL-ST-0033-standaard (of gelijkwaardig), en;

- de levering van minstens één Engine Room-simulator “full mission”, die erkend is als “Class A” simulator volgens de DNVGL-ST-0033-standaard (of gelijkwaardig); en;

- de integratie tussen een brugsimulator “full mission” die erkend is als “Class A” simulatoren volgens de DNVGL-ST-0033-standaarn (of gelijkwaardig) en een Engine Room-simulator “full mission”, die erkend is als “Class A” simulator volgens de DNVGL-ST-0033-standaard (of gelijkwaardig), met als doel het voeren van gezamenlijke scenario’s;

De referenties voldoen aan de voorwaarden uit paragraaf 2.3.2.2 e.v. van de Selectieleidraad.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

De opdracht wordt beheerst door het geconsolideerd KB 14.1.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ("AUR"). De afwijkingen van het AUR zullen worden verduidelijkt in de gunningsfase van de plaatsingsprocedure.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Alle nadere inlichtingen zijn opgenomen in de selectieleidraad.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
E-mail: info@raadvanstate.be
Internet address: http://www.raadvanstate.be
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
E-mail: info@raadvanstate.be
Internet address: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022