Supplies - 32440-2022

21/01/2022    S15

België-Antwerpen: Scheepsbrugsimulatoren

2022/S 015-032440

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hogere Zeevaartschool Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0850.036.932_17602
Postadres: Noordkasteel Oost 6
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2030
Land: België
Contactpersoon: Rowan Van Schaeren
E-mail: nieuwbouwhzs@hzs.be
Telefoon: +32 32056470
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hzs.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434453
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434453
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=HZS-2022%2F001-SIM-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Scheepvaartsimulatoren

Referentienummer: HZS-2022/001-SIM-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34931400 Scheepsbrugsimulatoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Europese overheidsopdracht voor de levering van diverse scheepvaart simulatoren voor de Hogere Zeevaartschool Antwerpen (zoals nader omschreven onder titel 1.1.3 van de Selectieleidraad dat voor de geïnteresseerden elektronisch beschikbaar wordt gesteld).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48900000 Diverse software en computersystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Antwerpen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Europese overheidsopdracht voor de levering van diverse scheepvaart simulatoren voor de Hogere Zeevaartschool Antwerpen (zoals nader omschreven onder titel 1.1.3 van de Selectieleidraad dat voor de geïnteresseerden elektronisch beschikbaar wordt gesteld). De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit volgende onderdelen: (i) de levering van een geïntegreerde brug simulatieomgeving, (ii) de levering van simulatoren van een machinekamer, en (iii) de levering van multifunctionele leslokalen (multipurpose classrooms) te gebruiken voor zowel de geïntegreerde brug simulatieomgeving en de simulatoren van een machinekamer. Ook complementaire diensten, in het bijzonder onderhoud van de leveringen, zijn voorzien.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 21
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Beschrijving van de verlenging: de mogelijkheid om de opdracht te verlengen (met name op vlak van onderhoud van de leveringen, met een bijkomende periode van 5 jaar) wordt in de selectieleidraad beschreven

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Maximumaantal: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden: De aanbestedende overheid heeft op basis van artikel 79 Wet Overheidsopdrachten het recht om het aantal geselecteerde kandidaten te beperken tot 3, voor zover er voldoende geschikte kandidaten zijn.

In voorkomend geval zal de selectiebeperking gebeuren op basis van de doorselectiecriteria beschreven in paragraaf 2.4 van de selectieleidraad.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

- De opdracht voorziet een verplichte optie met betrekking tot Dynamic Positioning.

- De opdracht voorziet een verplichte optie voor de gespreide betaling van de leveringen.

- De opdracht voorziet een verplichte optie voor onderhoud van de leveringen gedurende vijf jaar, na een garantieperiode van 1 jaar.

Voor meer informatie, zie de selectieleidraad

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

missim

II.2.14)Nadere inlichtingen

zie selectieleidraad

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De Kandidaat dient over de nodige economische en financiële draagkracht te beschikken om de Opdracht uit te voeren.

Ter staving daarvan dient volgend bewijsmiddel bij de Aanvraag tot Deelneming te worden gevoegd:

Een verklaring afgegeven door een bedrijfsrevisor, een accountant of een boekhouder, waaruit met betrekking tot de drie laatste afgesloten boekjaren blijkt dat de Kandidaat een gemiddelde omzet heeft behaald van tenminste 8 miljoen euro (exclusief BTW) per jaar.

De Kandidaat bevestigt onder afdeling B (Economische en financiële draagkracht) van Deel IV (Selectiecriteria) van het UEA, dat hij over de nodige economische en financiële draagkracht beschikt om de Opdracht uit te voeren overeenkomstig paragraaf 2.3.1 van de Selectieleidraad..

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De Kandidaat beschikt over de nodige technische en beroepsbekwaamheid om de Opdracht uit te voeren indien hij ervaring heeft met de levering van een geïntegreerde simulatieomgeving met scheepvaart simulatoren (hierna: ‘gecombineerde leveringen’).

Ter staving van zijn technische en beroepsbekwaamheid dient hij, bij de Aanvraag tot Deelneming, een lijst van de drie voornaamste gelijkaardige gecombineerde leveringen die de Kandidaat gedurende de afgelopen drie jaar (te rekenen vanaf de datum van publicatie van het aankondigingsbericht van deze Opdracht) geleverd of geüpgraded heeft naar een nieuwe versie (hierna: ‘referenties’) te voegen. Indien de Kandidaat de referentie van een levering voorlegt die hij in de afgelopen drie jaar heeft geüpgraded, dan moet de Kandidaat de initiële levering ook hebben verricht.

De referenties moeten betrekking hebben op gelijkaardige gecombineerde leveringen. Een gelijkaardige gecombineerde levering bevat de volgende onderdelen:

- de levering van minstens één brugsimulator “full mission”, die erkend is als “Class A” simulator volgens de DNVGL-ST-0033-standaard (of gelijkwaardig), en;

- de levering van minstens één Engine Room-simulator “full mission”, die erkend is als “Class A” simulator volgens de DNVGL-ST-0033-standaard (of gelijkwaardig); en;

- de integratie tussen een brugsimulator “full mission” die erkend is als “Class A” simulatoren volgens de DNVGL-ST-0033-standaarn (of gelijkwaardig) en een Engine Room-simulator “full mission”, die erkend is als “Class A” simulator volgens de DNVGL-ST-0033-standaard (of gelijkwaardig), met als doel het voeren van gezamenlijke scenario’s;

De referenties voldoen aan de voorwaarden uit paragraaf 2.3.2.2 e.v. van de Selectieleidraad.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De opdracht wordt beheerst door het geconsolideerd KB 14.1.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ("AUR"). De afwijkingen van het AUR zullen worden verduidelijkt in de gunningsfase van de plaatsingsprocedure.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/02/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Alle nadere inlichtingen zijn opgenomen in de selectieleidraad.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2022