Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 324575-2018

26/07/2018    S142

Polska-Rossosz: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2018/S 142-324575

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rossosz
Krajowy numer identyfikacyjny: 0601132
Adres pocztowy: ul. Lubelska 8
Miejscowość: Rossosz
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-533
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Woromiej
E-mail: gmina@rossosz.pl
Tel.: +48 833784557
Faks: +48 833784566
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rossosz.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Rossosz w ramach projektu „Montaż instalacji OZE w Gminie Rossosz”

Numer referencyjny: ZP.271.4.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Rossosz w ramach projektu „Montaż instalacji OZE w Gminie Rossosz”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 636 824.59 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Rossosz

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Rossosz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Rossosz, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 35 szt. instalacji solarnych, w tym:

a) 18 szt. instalacji 2 – kolektorowych z zasobnikiem o poj. 200 l montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

b) 14 szt. instalacji 3 – kolektorowych z zasobnikiem o poj. 300 l montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

c) 3 szt. instalacji 5 – kolektorowych z zasobnikiem o poj. 500 l montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

2) montaż kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,

3) posadowienie podgrzewacza c.w.u.,

4) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u., c.o. i z. w.

5) wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c.w.u.

6) montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg. schematu technologicznego,

7) instalacja układu sterującego,

8) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

9) napełnienie instalacji,

10) uruchomienie instalacji,

11) przeszkolenie Użytkowników,

12) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom

13) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

14) wykonanie przewodów instalacji c.o. oraz wody zimnej i ciepłej, niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem solarnym.

15) wbudowanie modemu internetowego (moduł LAN) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne),

16) inne elementy ujęte w załączniku nr 1a do SIWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt Nr RPLU.04.01.00-06-0084/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Rossosz

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Rossosz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Rossosz, obejmująca:

1) dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 44 szt. instalacji fotowoltaicznych, w tym:

a) 13 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,08 kWp zainstalowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

b) 5 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,08 kWp zainstalowanych na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych,

c) 18 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,12 kWp zainstalowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

d) 8 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,12 kWp zainstalowanych na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych,

2) montaż inwerterów i pozostałych urządzeń,

3) montaż kompletnego okablowania,

4) montaż zabezpieczeń przepięciowych,

5) doprowadzenie przewodów AC do miejsca istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku oraz przystosowanej jej do podłączenia nowego obwodu,

6) próby, regulacja instalacji,

7) uruchomienie technologiczne instalacji,

8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

9) wbudowanie modemu internetowego (moduł LAN) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne),

10) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Oddział Lublin, Rejon Energetyczny Białej Podlaskiej na podstawie wytycznych dostępne na stronie zakładu.

11) inne elementy ujęte w załączniku nr 1b do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt Nr RPLU.04.01.00-06-0084/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Rossosz

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45331110 Instalowanie kotłów
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Rossosz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Rossosz, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 36 szt. kotłów na biomasę (zgazowujących), w tym:

a) 21 szt. o mocy nominalnej 18 kW,

b) 15 szt. o mocy nominalnej 25 kW,

2) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

3) instalacja układu sterującego,

4) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

5) napełnienie instalacji,

6) uruchomienie instalacji,

7) przeszkolenie Użytkowników,

8) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

9) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów,

10) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,

11) wbudowanie modemu internetowego (moduł LAN) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne),

12) inne elementy ujęte w załączniku nr 1c do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2c do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt Nr RPLU.04.01.00-06-0084/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 075-166578
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Rossosz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ekologika Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Polna 6
Miejscowość: Rzeczyca
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 21-560
Państwo: Polska
E-mail: biuro@ekologika.info
Adres internetowy: www.ekologika.info
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 344 300.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 389 842.59 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 60 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Część prac instalacyjnych.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Rossosz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Foton Technik Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Puławska 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-556
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://fotontechnik.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 679 895.93 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 598 982.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 40 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Montaż instalacji.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Rossosz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ekologika Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Polna 6
Miejscowość: Rzeczyca
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 21-560
Państwo: Polska
E-mail: biuro@ekologika.info
Adres internetowy: http://www.ekologika.info
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 400 860.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 648 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 60 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Część prac instalacyjnych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

—24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

—24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

—24.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

—24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy,

—24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

—24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

—24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu,

—24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

—24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

—a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

—b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

—c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

—24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

—24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,

—24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2018